Enefit Greeni III kvartali 2022 vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


Enefit Greeni III kvartali 2022 konsolideeritud äritulud kasvasid aastaga 66 protsenti 60,3 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 28 protsenti 32,7 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 22,9 miljonit eurot (0,09 eurot aktsia kohta), mida on 50% protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 


Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

Enefit Green jätkab kiire kasvu kursil, sest energiakriisi ainus pikaajaline lahendus on piisav kogus taastuvenergiat. Seepärast soovib Enefit Green jõuda enne selle aasta lõppu täiendavate investeerimisotsusteni, mille kogumaht on üle 300 megavati.

Investeerisime kolmandas kvartalis taastuvenergia arendustesse ligi 80 miljonit eurot. Ehitame kokku seitset uut tuule- ja päikeseparki Eestis, Leedus, Poolas ning Soomes. Nende abil lisame 2023. aastal koduturgude elektriturgudele 258 megavati jagu tootmisvõimsust, mis hakkab igal aastal tootma üle 700 gigavatt-tunni elektrit. Selline kogus katab enam kui 200 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise.

Kvartali jooksul sai 200 megavati võrra täiendust Enefit Greeni päikeseenergia arenduste portfell Eestis. Esimese 35 megavati osas tahame investeerimisotsuseni jõuda juba järgmise aasta teises pooles.

Kvartali tootmistulemusi mõjutasid kõige enam erakordselt madalad tuuleolud ja Iru koostootmisjaamas enne talvist kütteperioodi läbi viidud põhjalik remont. Panustasime maksimaalselt tuulikute hooldusse, et töökindlus oleks tuulelektri tootmise kõrgajal võimalikult hea.


Veebiseminar III kvartali 2022 tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 3. novembril 2022 kell 11.00 Eesti aja järgi ettevõtte III kvartali 2022 vahearuande tutvustamiseks eestikeelse veebiseminari, millel osalemiseks palume kasutada seda linki.


Olulisemad sündmused

  • Asetasime nurgakivid neljale tuulepargile
  • Omandasime päikeseparkide arendusi koguvõimsusega kuni 200MW
  • Sõlmisime Leedus ja Eestis uued pikaajalised elektrimüügi lepingud kogumahus 3,1 TWh
  • Kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargi arendusega
  • Iru elektrijaama remondiseisak


Peamised näitajad

 III kv 2022III kv 2021MuutusMuutus, %
TOOTMISMAHUD    
    Elektrienergia, GWh 189250-61-24%
    Soojusenergia, GWh84123-39-32%
    Pelletid, tuh t393726%
     
ÄRITULUD, mln €60,336,423,966%
    Müügitulu, mln €57,330,127,190%
    Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln €3,06,3-3,2-52%
EBITDA, mln €32,725,57,228%
PUHASKASUM, mln €22,915,37,750%
EPS*, € (IPO järgse aktsiate arvuga)0,090,060,0350%

* - puhaskasum aktsia kohta


Müügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2022. aasta III kvartalis 189 GWh (-24% vs 250 GWh võrdlusperioodil). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind koos toetustega oli aruandeperioodil 205,1 €/MWh (võrdlusperioodil 115,8 €/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, suurendades tulusid ligikaudu 14,5 mln euro võrra. Grupi Eesti tootmisüksuste arvutuslikud teenitud elektrihinnad olid vastavatel perioodidel 275,1 €/MWh ja 133,2 €/MWh. Grupi Läti tootmisüksuste arvutuslikud teenitud elektrihinnad olid võrreldavatel perioodidel 362,1 €/MWh ja 129,7 €/MWh ning Leedu tootmisüksustel 87,6 €/MWh ja 79,2 €/MWh. Leedu turul loobusime kolmanda kvartali jooksul kõigi tuuleparkidega senisest tulumudelist, mis baseerus riiklikul fikseeritud elektrihindadega taastuvenergia toetusskeemil ning asendasime selle kombinatsiooniga turuhindadest ning pikaajalistest elektrimüügilepingutest (PPA).

Teine suurim müügitulude mõjur oli Eestis toodetud elektri kogus. Toodetud kogus oli väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna Eesti tuuleolud olid kehvemad ning Iru elektrijaamas toimus 5-nädalane seisak.

Suurt mõju omas veel pelletite müük, mis suurenes 6,7 mln euro võrra. 3. kvartalis müüdi pelleteid 39 tuhat tonni, võrdlusperioodil 4 tuhat tonni. Suure erinevuse põhjuseks on suuremate pelletitarnete sattumine erinevatesse kvartalitesse aruande- ja võrdlusperioodil.

Soojusenergia toodang vähenes peamiselt Iru elektrijaama remondiseisaku tõttu 32% ning müüdud soojuse hind tõusis 23% võrreldes võrdlusperioodiga.

Muid äritulusid mõjutas 2022. aasta III kvartalis enim Eesti tuuleparkide taastuvenergia tasu vähenemine kvartalite aastases võrdluses 2,0 mln eurot. Taastuvenergia tasu on seotud toodetud kogusega ning kuna toodang oli madal, siis on saadud toetused samuti madalamad. Lisaks omab muudele ärituludele mõju Iru elektrijaam 5-nädalane seisak, Iru taastuvenergia tasu oli kvartalite võrdluses 0,5 mln eurot madalam.

Poola päikeseparkide taastuvenergia tasu vähenes võrreldavatel perioodidel 0,9 mln eurot. Kõrgete turuhindade tõttu saadi fikseeritud hinnast rohkem tulu, mis sealse toetusskeemi järgi tuleb Poola riigile tagasi maksta.


EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi III kvartali EBITDA kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 28% võrra 32,7 mln euroni, olles positiivselt  mõjutatud kõrgetest elektrihindadest ja pelletitarnete ajalisest nihkumisest võrreldes eelmise aastaga. Negatiivselt mõjutas EBITDA-d muutuvkulude kasv, tuuleenergia tootmismahu vähenemine, vähemal määral püsikulude kasv ja Iru elektrijaama seisak.

Muutuvkulud on kasvanud 6,2 mln euro võrra, mida on mõjutanud kõrgemad biomassi ja elektri ostuhinnad. Muutuvkulusid suurendas ka laovarude müük, mis oli seotud „võtmed kätte“ päikeseteenuse osutamisest loobumisega.

Grupi püsikulud kasvasid 15% ehk 1,2 mln euro võrra, mida vedas kasv tööjõu-, uuringute ja konsultatsioonikuludes.

Aruandeperioodi põhjal on nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim tuulenergia segment (53% ärituludest ja 72% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 34% ja moodustas 29% EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment on päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 12% kogu grupi ärituludest ja EBITDA-st 5%.

Raporteeritavatest segmentidest kasvasid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d, kuna neid segmente mõjutas enim kõrgem elektri turuhind.


Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aastaga 50%, olles aruandeperioodil 22,9 mln eurot. Puhaskasumi kasvule aitasid enim kaasa kõrged elektri turuhinnad, vähesel määral neto finantskulude ning tulumaksukulu vähenemine. 


Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2022. aasta III kvartalis 79,7 mln eurot, mida on 71,6 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 78,9 mln euroni. Sellest 33,5 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 19,2 mln eurot investeeriti Šilale 2 tuuleparki, 8,7 mln eurot Akmene tuuleparki ning 5,6 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Lisaks omandas Enefit Green 26,9 mln euro eest Tootsi tuulepargi arenduse Eesti Energialt. Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Purtse päikesepargi teostusetappi summas 2,7 mln eurot ja Zambrowi päikeseparki 2,9 mln eurot. Lisaks omandas Enefit Green AS ettevõtte Rääbiste Põllud OÜ (uue nimega Enefit Green Solar OÜ) summas 6,6 mln eurot, mille arenduses on kaks suurt päikeseparki Lääne-Eestis. Baasinvesteeringuid tehti III kvartalis 0,9 mln euro ulatuses, eelmise aasta samal perioodil ulatusid need 0,2 mln euroni. Baasinvesteeringud olid peamiselt seotud koostootmisjaamadega, kus teostati hooldustöid tagamaks algavaks kütteperioodiks töökindlus.


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesIII kv 2022III kv 2021 9 k 20229 k 2021
Müügitulu57 25430 133 156 90093 655
Taastuvenergia toetus ja muud äritulud3 0116 257 17 36321 143
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus2 0283 702 4 607-2 240
Kaubad, toore, materjal ja teenused-24 969-11 097 -55 468-30 189
Tööjõukulud-2 029-1 626 -6 641-4 932
Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus-9 637-9 467 -28 930-28 592
Muud tegevuskulud-2 574-1 867 -7 721-5 549
ÄRIKASUM23 08416 037 80 11043 296
Finantstulud8171 1 703145
Finantskulud-1 072-516 -2 261-2 091
Neto finantstulud (-kulud)-255-515 -558-1 946
Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse12046 68710
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST22 94915 567 80 23941 360
Tulumaks--308 -5 441-1 069
ARUANDEPERIOODI KASUM22 94915 259 74 79840 291
      
Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta     
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh264 27678 163 264 27629 519
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,090,20 0,281,36
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR0,090,20 0,281,36
      
Tava puhaskasum aktsia kohta IPO järgse aktsiate arvuga     
IPO järgne aktsiate arv, tuh264 276264 276 264 276264 276
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,090,06 0,280,15


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes30.09.202231.12.2021
 VARAD  
Põhivara  
Materiaalne põhivara714 715612 503
Immateriaalne põhivara72 55068 239
Varade kasutusõigus4 2252 750
Ettemaksed põhivara eest18 79820 710
Edasilükkunud tulumaksuvara734442
Investeerinud sidusettevõtjatesse479578
Tuletisinstrumendid11 519                          -  
Pikaajalised nõuded4078
Kokku põhivara823 060705 300
   
Käibevara  
Varud15 3439 529
Nõuded ostjate vastu,  muud nõuded ja ettemaksed22 25022 373
Raha ja raha ekvivalendid163 71180 454
Tuletisinstrumendid2 198-
Kokku käibevara203 502112 356
Kokku varad1 026 562817 656


tuhandetes eurodes30.09.202231.12.2021
OMAKAPITAL  
Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital ja reservid  
Aktsiakapital264 276264 276
Ülekurss60 35160 351
Kohustuslik reservkapital3 259479
Muud reservid165 510151 793
Realiseerimata kursivahede reserv-1 645-965
Jaotamata kasum189 785157 673
Kokku omakapital681 536633 607
   
KOHUSTUSED  
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused249 71693 884
Sihtfinantseerimine7 2097 458
Tuletisvaba lepinguline kohustus23 20723 207
Edasilükkunud tulumaksukohustused12 35512 568
Muud pikaajalised võlad3 0003 000
Eraldised1113
Kokku pikaajalised kohustused295 498140 130
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused29 73329 572
Võlad hankijatele ja muud võlad19 76914 291
Eraldised2656
Tuletisinstrumendid--
Kokku lühiajalised kohustused49 52843 919
Kokku kohustused345 026184 049
Kokku omakapital ja kohustused 1 026 562817 656


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

ManusedAttachments

EGR1T_3Q2022_vahearuanne_EST EGR1T_3Q2022_tulemuste_esitlus_EST