Delårsrapport 1.-3. kvartal 2022/23

Aalborg, DENMARK


RESUMÉ

Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) af koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development, udgør i 1.-3. kvartal 2022/23 DKK 7,1 mio. mod DKK -3,0 mio. i samme periode året før. Periodens resultat udgør DKK -50,9 mio. mod DKK -2,6 mio. i samme periode året før.

Resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) er drevet af et positivt driftsresultat på DKK 9,1 mio. i ejendomsporteføljen, et resultat på DKK -2,0 mio. i development, et resultat på DKK -3,6 mio. i restaktiviteter samt nedskrivninger og netto værdireguleringer i ejendomsporteføljen på DKK -57,9 mio.  

Balancen udgør pr. 31. oktober 2022 DKK 1.372,4 mio., og egenkapitalen udgør DKK 407,4 mio. svarende til en soliditet på 29,7 %.

Ejendomsportefølje
Resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) af koncernens ejendomsportefølje udgør i 1.-3. kvartal 2022/23 DKK -48,8 mio. I 1.-3. kvartal året før udgjorde resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) af ejendomsporteføljen DKK 26,3 mio., idet sammenligningsperioden også indeholder en engangsgevinst på DKK 8,2 mio. ved genforhandling af lånevilkår vedr. finansieringen af Sillebroen Shopping og netto positive værdireguleringer på DKK 7,0 mio.

I periodens resultat indgår nedskrivninger og værdireguleringer af ejendomsporteføljen på DKK -57,9 mio., primært som følge af de aktuelle markedsforhold, herunder høj inflation, rentestigninger og høje energipriser, og det er ledelsens vurdering, at disse forhold har medført øget usikkerhed i markedet og bl.a. betydet stigende afkastkrav på koncernens investeringsejendomme.

Nettolejeindtægterne er i 1.-3. kvartal 2022/23 realiseret med DKK 40,2 mio. mod DKK 41,1 mio. i 1.-3. kvartal året før. Første halvår 2022/23 forløb tilfredsstillende, og der blev realiseret en NOI, der var bedre end samme periode året før. I 3. kvartal 2022/23 er forbrugerne blevet mere tilbageholdende, og omsætningen i flere af koncernens centre er de seneste tre måneder realiseret under indeks 100 i forhold til samme periode året før, hvilket for flere lejemål medfører lavere nettolejeindtægter i koncernen.

Sammenlignet med de første ni måneder af 2019 ligger omsætningen i koncernens centre fortsat over indeks 100, alene med en enkelt undtagelse, og omsætningen i centrene er generelt tilbage på niveauet før covid-19-pandemien.

Ejendomsporteføljen udgør 85,8 % af koncernens balance, og ledelsen ønsker, at der over de kommende år skal mest muligt fokus på drift og forbedring af koncernens ejendomsportefølje.

Finansieringen af Sillebroen Shopping med en restgæld på DKK 430 mio. har udløb 30. september 2023 og er derfor pr. 31. oktober 2022 klassificeret som kortfristet gæld. Der er efter regnskabsperiodens udløb indgået aftale med långiver, PKA, om at forlænge restløbetiden på lånet til 30. december 2025. Lånet oppebærer en fast rente på 2 % i hele lånets restløbetid, mod at der afdrages samlet DKK 54 mio. frem til udløb.

Development
Koncernens resultat før skat i development er negativt og udgør DKK -2,0 mio. mod DKK -22,3 mio. i samme periode året før.

Development udgør pr. 31. oktober 2022 10,8 % af koncernens balance og er reduceret betydeligt efter regnskabsperiodens udløb i forbindelse med planmæssig aflevering af et boligudlejningsprojekt i Køge til køber.

Agat Ejendomme har herefter ingen projekter under opførelse, og development-aktiviteterne vil fra næste regnskabsår ophøre som særskilt forretningsområde. De resterende grunde vil fra 1. februar 2023 blive overført til restaktiviteterne.

Forventninger til 2022/23 og andre udsagn om fremtiden
Ledelsen forventer fortsat et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2022/23 på DKK 0-10 mio. for koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development.

Resultatforventningen er således opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter.

Resultatforventningerne fordeles således:

  • Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 10-15 mio. og
  • Et resultat før skat af development på DKK -5 mio. til DKK -10 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 10.


Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010

Vedhæftede filerAttachments

Agat Q3 2022-23 213800A9E3DB29NTMU72-2022-10-31-da