Norsk Hydro: Kapitalmarkedsdag 2022 - Unik posisjon i en ny virkelighet

Oslo, NORWAY


Hydro fortsetter å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium og skape vekst innen satsingsområder for ny energi. På Hydros kapitalmarkedsdag 2022 lanseres det nye forbedrings- og vekstmål, samt nye ambisjoner for å redusere klimautslippene fra hele porteføljen på vei mot netto null utslipp og bærekraftig verdiskaping.

Høydepunkter

  • Forventer 20 prosent årlig etterspørselsvekst etter lav-karbon-aluminium i årene som kommer
  • Vekst innen resirkulering ved å øke bruken av brukt aluminiumskrap med 140.000 tonn til 620.000-770.000 tonn i 2027, med en økning i EBITDA-mål på ytterligere 1 milliard kroner til 3,1-3,5 milliarder
  • Redusert klima- og miljøpåvirkning, med nytt mål om 30 prosent reduksjon i Scope 3-utslipp på metall levert til markedet innen 2030
  • Økt salg av lavkarbonprodukter, øker ambisjonsnivå med 0,5 milliarder til 3 milliarder kroner i kommersielle forbedringer innen 2027
  • Øker ambisjonene i forbedringsprogram med 3,5 milliarder kroner til et mål om 11 milliarder kroner i forbedringer innen 2027
  • Utvidet årlig rehabiliteringsmål og mål om pilottesting av ny teknologi for gjenbruk av bauksittavfall til annen industri
  • Mål om å dele ut 50-70 prosent av justert resultat etter skatt for 2022

– Helse, sikkerhet og trivsel for våre medarbeidere er blant Hydros viktigste strategiske prioriteringer. 2022 ligger an til å bli et rekordlavt år når det gjelder antall registrerte sikkerhetshendelser og høyrisikohendelser, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim

I 2019 satte Hydro retning med en ambisjon om å løfte lønnsomhet og fremme bærekraft. Hydro har tatt viktige skritt for å bli mer robust og posisjonere selskapet for vekst og verdiskaping.

– Dette gir oss en god posisjon både i sterke, og i svakere og mer usikre markeder. Det er gledelig å se en høy forventet etterspørselsvekst for lavkarbon-aluminium. Det gjør vår strategi om å styrke vår posisjon innen nettopp lavkarbon-aluminium og vokse i fornybar energi enda mer relevant i dag, sier Aasheim.

Kundene avkarboniserer, økende etterspørsel etter grønnere aluminium

Grønnere aluminium med lavere karbonavtrykk blir sett på som et viktig bidrag i det grønne skiftet. Hydros kunder på tvers av industrisektorer som transport, bygg og anlegg, emballasje og elektronikk setter seg ambisiøse avkarboniseringsmål. Lavkarbon- og sirkulær aluminium er et viktig verktøy for å redusere utslippene i Scope 3 fra disse sektorene.

I perioden fram mot 2030 ventes det at etterspørselen etter aluminium vil øke med rundt 3 prosent per år i Hydros viktigste markeder. Etterspørselen etter lavkarbonaluminium ventes imidlertid å øke raskere enn resten av markedet, og dagens estimat er en vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på 20 prosent fra 2022 til 2030. Eksterne konsulenter spår at lav-karbon og resirkulert aluminium vil utgjøre størsteparten av markedet i EU og Amerika i 2030.

Hydro fortsetter sitt strategiske samarbeid med kunder for å forme markedet for lavkarbonaluminium og aluminium med nær null karbonutslipp. Målet er å bidra til å redusere kundenes klimapåvirkning ved å utnytte potensialet som ligger i bruk av aluminium som lavkarbonløsning.

Hydro kunngjorde i dag et nytt strategisk samarbeid med Mercedes Benz. I 2023 vil Hydro levere REDUXA 3.0 (definert som aluminium med mindre enn 3,0 kg CO2/kg aluminium fra gruve til ferdig metall) til en rekke av Mercedes-Benz’ modeller, noe som i siste instans bidrar til å redusere klimautslippene knyttet til materialet.

Viktige framskritt i teknologiløpet for avkarbonisering

Rundt 80 prosent av Hydros primæraluminium produseres med fornybar energi, og denne aluminiumen gir fire til fem ganger lavere utslipp enn det globale gjennomsnittet for primæraluminium. Dette er dermed et av verdens mest karboneffektive aluminiumprodukter.

Hydro har en ambisjon om å oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050. Viktige tiltak som planlegges før 2030 består blant annet av en kombinasjon av prosessforbedringer, et bytte fra forbrenning av fossilt brennstoff til fornybar energi og en overgang til drivstoffkilder som er mindre karbonintensive.

Prosjektet for erstatte bruk av tungolje med flytende naturgass ved aluminiumraffineriet Alunorte ventes satt i drift i 2023. I tillegg vil Hydro installere tre el-kjeler, som skal bruke fornybar energi i stedet for fossilt brennstoff. Den første kjelen er allerede i drift, mens det ventes at den andre og tredje blir satt i drift i 2024.

Selskapet satser på tre alternative teknologiløp for å redusere karbonavtrykket fra aluminium.

For å sikre verdiene knyttet til eksisterende verk, utvikler Hydro løsninger for karbonfangst og -lagring (CCS) som kan etterinstalleres ved eksisterende aluminiumverk. Hydro fortsetter å samarbeide med teknologileverandøren Verdox. Den første testen var vellykket, og den andre testen skal etter planen starte tidlig i 2023.

Et annet alternativ som passer bedre for nye verk, er Hydros egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi basert på konvertering av alumina til aluminiumklorid før elektrolysen, i en prosess der klor og karbon holdes i lukkede kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert prosess for primæraluminium. Hydro tar sikte på å levere første parti med karbonfri primæraluminium fra HalZero-prosessen innen 2026.

Resirkulering av mer brukt aluminiumskrap er en tredje og raskere vei mot karbonfri aluminium. Ved å bruke 100 prosent brukt aluminiumskrap vil Hydro kunne produsere aluminium med nær null karbonutslipp til en konkurransedyktig tiltakskost. I 2022 produserte Hydro sitt første aluminium med nær null karbonutslipp basert på resirkulering av 100 prosent brukt aluminiumskrap.

Viktige tiltak for å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium

Strategien fram mot 2025 bygger på Hydros konkurransefortrinn når det gjelder å gripe muligheter knyttet til aktuelle megatrender, og posisjonerer selskapet for verdiskaping basert på økende etterspørsel etter grønnere og sirkulær aluminium.

Reduserte kostnader og mer effektiv drift i Hydros verk og anlegg er fortsatt et konkurransefortrinn. Hydros virksomhet i Bauxite & Alumina og Aluminium Metal ligger på henholdsvis 30. og 17. prosentil på kostnadskurven. Etter drivstoffbyttet som ventes fullført i 2023, er det antatt at Alunortes kostnadsposisjon vil forbedre seg til 20. prosentil.

Forbedringsprogrammet og de kommersielle tiltakene er viktige verktøy for å opprettholde Hydros konkurransedyktige posisjon på kostnadskurven. Hydro vil heve forbedringsmålet fram mot 2025 ytterligere, fra det opprinnelige målet på 8,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner innen 2025 og 11 milliarder kroner innen 2027.

Lavkarbonaluminium hjelper kundene med å oppnå sine mål for utslippskutt. I løpet av det siste året har Hydro sett en økende etterspørsel etter sine lavkarbonprodukter Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, og har kapasitet til å henholdsvis tredoble og doble salget av disse på mellomlang sikt, etter en femdoblet vekst siden 2020.

I 2022 har den positive utviklingen for grønnere produkter, bedre produktmiks, høyere marginer og vekst i markedsandeler bidratt til ambisjonen om å oppnå kommersielle forbedringer på 2,5 milliarder kroner innen 2025. Fram mot 2027 har Hydro mål om å oppnå ytterligere 500 millioner kroner i kommersielle forbedringer, opp til 3 milliarder kroner, med 1,4 milliarder kroner som skal leveres de neste årene.

Extrusions, som er definert som et strategisk vekstområde, har forbedret virksomheten sin de siste årene. Forretningsområdet er nå i rute for å nå målet i 2025 om en EBITDA på 8 milliarder kroner, til tross for dagens ustabile markedsforhold.

Extrusions fortsetter å posisjonere seg for framtidig vekst med viktige investeringer. I 2022 fikk Extrusions mer enn 50kt ny kapasitet gjennom investeringer på tvers av porteføljen. I forrige uke kunngjorde Hydro oppkjøpet av Hueck, et selskap med virksomhet innenfor byggsystemer og ekstrudering. Oppkjøpet vil styrke Hydros tilstedeværelse i Tyskland og andre europeiske markeder, og gi et solid utgangspunkt for videre vekst for den sammenslåtte virksomheten.

Resirkulering er et viktig verktøy for å styrke Hydros posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Hittil i 2022 er det kunngjort investeringer tilsvarende 335kt i økt resirkuleringskapasitet inkludert det planlagte oppkjøp av Alumetal S. A. Hydro er godt i rute i forhold til resirkuleringsambisjonen fra 2020 om å doble mengden brukt aluminiumskrap innen 2025. Hydro tar nå sikte på å øke EBITDA-målet for resirkulering ytterligere fram mot 2025 med 500 millioner kroner, og ytterligere 500 millioner kroner innen 2027, gjennom å øke ambisjonen om å resirkulere brukt aluminium (PCS) med 140.000 tonn. Dette krever en økt allokering av kapital til resirkulering i størrelsesorden 2- 2,5 milliarder kroner.

Fortsetter arbeidet på satsingsområder for ny energi

Overgangen til lavkarbonsamfunnet gir også muligheter på Hydros satsingsområder innenfor ny energi. I løpet av det siste året har Hydro jobbet videre med strategien om å skape vekst innenfor ny energi som kan bidra til å avkarbonisere høyutslippssektorer, blant annet produksjon av fornybar energi, investeringer i verdikjeden for batterier og produksjon av grønt hydrogen. Hydro fortsetter å utvikle lønnsomme prosjekter og samarbeid på disse områdene.

Hydros fornybarselskap, Hydro Rein, jobber med gjennomføring av sin porteføljestrategi, og har videreutviklet flere storskalaprosjekter i Brasil og Norden. Hydro Rein er i øyeblikket i gjennomføringsfasen i fire prosjekter, og kontraktsfestede inntekter (PPAs) fra disse prosjektene utgjør om lag 2,7 milliarder kroner. Bidraget til EBITDA i 2026 fra disse prosjektene er beregnet til rundt 400-450 millioner kroner. Prosessen for å sikre kapitalforhøyelse for Hydro Rein pågår fortsatt.

I løpet av det siste året har Hydro videreutviklet en mer fokusert batteristrategi med vekt på å utforske muligheter knyttet til bærekraftige batterimaterialer, hovedsakelig for det europeiske markedet. Hydros batterienhet tar sikte på å oppnå en verdiøkning på tre ganger investert kapital i gjennomsnitt for sine investeringer. Resirkuleringsselskapet Hydrovolt i Norge har startet kommersiell produksjon, og fått oppmerksomhet både fra EU og originalutstyrsprodusenter i Europa. I tillegg har Hydro Batteries en 30 prosent eierandel i Vianode, et selskap som eies sammen med Elkem og Altor. Vianode produserer syntetisk grafitt, og vil etter planen starte fullskala produksjon i 2024.

Hydros enhet for grønt hydrogen, Hydro Havrand, vil utvikle, eie og drive produksjonsanlegg for grønt hydrogen basert på fornybar energi, for å redusere utslipp i sektorer der avkarbonisering er krevende. Hydro Havrand bygger på Hydros interne potensielle drivstoffbytte fra gass på 4GW og selskapets energikompetanse som et springbrett til å utvikle sin portefølje og se på muligheter globalt. Hydro Havrand har startet prosjekter ved Hydros smelteverk i Høyanger. Selskapet jobber for å hjelpe ekstruderingsanlegget i Vetlanda i Sverige med å innføre grønt hydrogen i industriprosessene, og utvikle en potensiell hydrogenforsyning til Alunorte-raffineriet i Brasil.

Mål for klima, miljø og samfunn

I 2021 lanserte Hydro en ny klimaambisjon som opprettholder målet om å kutte egne karbonutslipp med 30 prosent innen 2030, og setter nye ambisjoner om netto null karbonutslipp i Scope 1 og 2 innen 2050 eller tidligere. Hydro fortsetter arbeidet med å styrke sin bærekraftposisjon gjennom å lansere nye ambisjoner for utslipp i Scope 3. Selskapet tar sikte på å redusere Scope 3-utslippene oppstrøms med 30 prosent per tonn aluminium som leveres til markedet. Målet gjelder for metall levert fra Aluminium Metal and Extrusions kombinert. For samlede Scope 3-utslipp oppstrøms har Hydro som mål å redusere utslippene med 15 prosent innen 2030. De nye målene for Scope 3-utslipp fram mot 2030 vil hovedsakelig oppnås ved å redusere fotavtrykket på innkjøpt metall.

I fjor etablerte Hydro nye ambisjoner med hensyn til biologisk mangfold og redusert miljøpåvirkning, med mål knyttet til avfallsgjenvinning, inkludert målet om å eliminere deponering av gjenvinnbart avfall innen 2040. Vi samarbeider fortsatt med Wave Aluminium om mulig bygging av et pilotanlegg ved Hydro Alunorte for bearbeiding av 50.000 tonn bauksittavfall i året for å utvinne metaller fra bauksittavfall.

Hydro er også godt i rute for å nå målet om 1:1 rehabilitering. I 2023 vil vi også rehabilitere 100 hektar i selskapets miljøreservat. Dette er degraderte landområder som ikke er påvirket av Hydros virksomhet. Dette kommer i tillegg til rehabiliteringsarbeid i gruvevirksomheten i tråd med 1:1-ambisjonen. Hydro har en klar ambisjon om å unngå tap av biologisk mangfold i nye prosjekter.

Hydros sosiale ambisjon er å forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet. I løpet av de siste årene har Hydro foretatt betydelige samfunnsinvesteringer i Brasil, med bygging av sosiale sentre i Pará og en teknisk skole i Barcarena som engangsinvesteringer i infrastruktur.

Solide økonomiske resultater i 2022 og økonomiske prioriteringer

Hydro genererte en fri kontantstrøm på 12,9 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2021 til tredje kvartal 2022, på grunnlag av gunstige markedsforhold.

I lys av selskapets solide balanse og gode økonomiske resultater, har styret et mål om å foreslå utbetaling av 50-70 prosent av justert resultat etter skatt til aksjonærene, som en kombinasjon av ordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Styrets endelige forslag til utdeling for 2022 vil komme i forbindelse med publiseringen av resultatene for fjerde kvartal i februar 2023, og vil være betinget av godkjenning på generalforsamlingen i mai 2023.

Hydros strategiske agenda er fortsatt førende for allokering av kapital, og en streng kapitalallokering er fortsatt en viktig økonomisk prioritering for å støtte gjennomføringen av 2025-strategien. Hydro forventer 11,6 milliarder kroner i investeringer i 2022. Det oppdaterte investeringsmålet for 2023, uten fusjoner og oppkjøp og Hydro Rein, er 13,5 milliarder kroner, som inkluderer en overføring av 2,1 milliarder kroner fra 2022 og 1,7 milliarder kroner i valuta- og inflasjonseffekter. I perioden fra 2024-2026 er investeringsmålet 12,5 milliarder kroner, som reflekterer valuta- og inflasjonseffekter, i tillegg til større vekstambisjoner innenfor resirkulering og ekstrudering. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 7 milliarder kroner.

Hydro vil fortsette å sikre et effektivt nivå på arbeidskapitalen, og planlegger en frigjøring av kapital på 8 milliarder kroner i perioden fra fjerde kvartal 2022 og ut 2023 på bakgrunn av priser i markedet.

Hydro får jevnlig anerkjennelse fra ledende globale ratingbyråer på bærekraft (ESG), og har forbedret flere av sine ratinger på dette området i løpet av 2022.

Morningstars ratingtjeneste Sustainalytics, som måler risikonivå knyttet til bærekraft, vurderer Hydros bærekraftrisiko som lav, som ett av kun tre selskaper blant de 200 selskapene i metallkategorien “diversified metals.”

For å støtte Hydros ambisjoner om ny kapitalstruktur med 25 milliarder kroner i justert netto gjeld, inkludert et mål om å holde bruttogjelden på et relativt stabilt nivå, har Hydro etablert et EMTN-program (“Euro Medium Term Note”) for å effektivisere framtidige utstedelser av obligasjoner, noe som også gjør at vi raskt kan ta i bruk selskapets nye rammeverk for bærekraftig finansiering. Hydro brukte både rammeverket for bærekraftig finansiering og EMTN-programmet nylig, i en plassering av bærekraftslinkede obligasjoner til 3 milliarder kroner, med delvis fast og delvis flytende rente og seks års løpetid.

– Vi tror vår bærekraftposisjon gjør at vi skiller oss ut i bransjesammenheng, også med hensyn til kapitalkostnad. I 2022 lanserte vi et bærekraftig rammeverk for finansiering, som omfatter både grønn og bærekraftig finansiering. Forrige måned plasserte Hydro for første gang bærekraftige obligasjoner i det norske “investment grade”-markedet, sier finansdirektør Pål Kildemo.

Hydros ambisjon om å levere en avkastning (RoaCE) på minst 10 prosent over forretningssyklusen, der alle forretningsområder leverer en avkastning over minimumsnivå, gjelder fortsatt. De oppdaterte målene for kapitalallokering og forbedringsarbeid styrker også de planene som er lagt for økt lønnsomhet på de ulike forretningsområdene.


Kontaktinformasjon:

Investorkontakt:
 Line Haugetraa
 +47 41406376

Mediekontakt:
 Halvor Molland
 +47 92979797


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

VedleggAttachments

Norsk Hydro Capital Markets Day 2022