Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022


  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2022 och -9,0 procent under kalenderåret 2022.
  • Solidiums substansvärde ökade under halvårsperioden med 0,2 miljarder euro och var 7,4 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.

 

Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Avkastningen på aktieinnehaven (7,6 procent) var relativt bra då man beaktar de utmanande förhållandena. I början av rapportperioden såg vi stora rörelser i aktiekurserna då marknadens inflations- och ränteförväntningar ändrades. Mot slutet av året var vi i en stigande trend delvis för att de rapporterade inflationssiffrorna var aningen lägre än vad marknaden hade förväntat. Även bolagens rapporterade resultat var i stora drag bättre än vad den försämrade ekonomiska stämningen och konsumenternas förtroende antydde.

Under rapportperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokian Renkaat. Försäljningen av verksamheten i Ryssland och den nya investeringen i däckfabriken i Rumänien har gjort företagets riktning tydligare, och vi anser att företaget har goda förutsättningar att bygga sin affärsverksamhet på ny grund.

I september meddelade vi att vi arrangerat statens bryggfinansiering till Fortum. Det valda förvarandet och genomföringssättet var exceptionella, liksom verksamhetsmiljön där elektricitetprisen och Fortums säkerhetskrav steg väldigt snabbt till rekordnivå. I enlighet med villkoren fick vi teckningsrätter till Fortums nya aktier efter att första raten av lånet hade lyfts. Vi delade teckningsrätterna till vår ägare som en kapitalåterbäring.

Under rapportperioden betalade vi även 307 miljoner euro som dividend till staten.”

 

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav var 8 345 miljoner euro 31.12.2022 (7 807 miljoner euro 30.6.2022 och 9 274 miljoner euro 31.12.2021).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 9,3 procent och -7,0 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 934 miljoner euro 31.12.2022 (7 401 miljoner euro 30.6.2022 och 8 968 miljoner euro 31.12.2021). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under halvårsperioden och -9,0 procent under de senaste 12 månaderna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 26 miljoner euro 31.12.2022 (405 miljoner euro 30.6.2022 och 306 miljoner euro 31.12.2021). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och -0,3 procent under de senaste 12 månaderna.

Företagslån

Solidium hade 350 miljoner euro i lånefordringar från Fortum Abp 31.12.2022.


Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Konecranes, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, och Stora Enso. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2023 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i åtta portföljbolag efter bolagsstämmorna 2022. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes till Anoras styrelse, placeringsdirektör Pauli Anttila valdes till Konecranes styrelse och placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Outokumpus styrelse. Solidiums dåvarande verkställande direktör Antti Mäkinen valdes igen till styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för Tietoevry.


Aktietransaktioner

Under halvårsperioden köpte Solidium aktier i Nokian Renkaat för ungefär 10 miljoner euro. Till följd av aktieköpen ökade Solidiums ägarandel i Nokian Renkaat från 9,4 procent till 10,1 procent.

 

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 307 miljoner euro. Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7) ledamöter. Fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma valdes Jouko Karvinen till ny ordförande och till styrelseledamot omvaldes Aaro Cantell (vice ordförande), Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola och Laura Raitio. Till ny styrelseledamot valdes Suvi Haimi. Harri Sailas och Marjo Miettinen hade meddelat att de inte längre är tillgängliga för styrelsearbetet i Solidium.


Dividend och kapitalåterbäring

Under halvårsperioden betalade Solidium till finska staten 307 miljoner euro som dividend. Därtill gjorde Solidium en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier till ett värde på cirka 133 miljoner euro. Kapitalåterbetalningen delades ur fonden för inbetalt fritt eget kapital den 23 november 2022.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/halvarsrapport/
 

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2022

Solidium Oy

 

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn 010 830 8901

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.

BilagaAttachments

Solidiums innehav 31.12.2022