Tornator kasvoi uusiin mittoihin vuonna 2022 – liikevaihto kohosi 28 prosenttia ja tase ylitti 3 miljardia euroa


Tornator Oyj

Tilinpäätöstiedote 9.2.2023 klo 8.00

 

Tornator kasvoi uusiin mittoihin vuonna 2022 – liikevaihto kohosi 28 prosenttia ja tase ylitti 3 miljardia euroa

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2022                                                   

 • Liikevaihto kasvoi 164,6 milj. €:oon (+28,1 %). Voimakas kysyntä nosti puun luovutusmäärää ja keskihintaa.
 • Arvostusmenetelmän muutoksen johdosta konsernin metsäomaisuuden arvo kohosi 3,1 miljardiin euroon (2,3).
 • Liikevoitto käyvin arvoin oli ennätyksellinen 572,0 milj. € (439,2), samoin nettotulos 541,9 milj. € (377,5). Oma pääoma nousi 2,0 miljardiin euroon, ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 33,8 %.   
 • Operatiivinen liikevoitto oli 130,2 milj. € (90,0), ja operatiivinen nettotulos oli 94,8 milj.€ (61,1)
 • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta yli 16 000 hehtaaria
 • Kokonaisvastuullisuus konkretisoitui ykköspalkinnolla kestävyysraportointikilpailussa. Lisäksi ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat etenivät usean hankkeen voimin.
 • Venäjän hyökkäyssodalla, inflaatiolla, tai kohonneella korkotasolla ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.
 • Yhtiö täytti 20 vuotta, omistajien vuotuinen tuotto toiminnan alusta on 23,1 % (tuotto sisältää käypiin arvoihin perustuvan oman pääoman arvonmuutoksen ja maksetut osingot)

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

Juhlistimme 20-vuotista taivaltamme saavuttamalla historiamme parhaat talousluvut. Konsernin liikevaihto kasvoi yli 160 miljoonaan ja tase yli 3 miljardiin euroon. Yhtiön kokonaisvastuullisuudesta olivat hyviä esimerkkejä ennätysmäiset maksetut yhtiöverot Suomessa ja lukuisat luonnon monimuotoisuutta edistäneet hankkeet. Sovimme paikallisesti koko toimihenkilöstöä koskevan toistaiseksi voimassa olevan työehtosopimuksen. Tuimme Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviä ukrainalaisia konkreettisella hätäavulla Romanian yksikkömme välityksellä.    

Uusi strategia toimi myrskyisässäkin toimintaympäristössä

Tornatorin uuden strategiakauden 2022–24 ensimmäistä vuotta leimasi toimintaympäristön epävarmuuksien voimistuminen entisestään. Koronapandemiasta oli tuskin selvitty, kun saimme todistaa Venäjän käsittämätöntä hyökkäystä Ukrainaan. Energiakriisin lietsoma inflaatio yhdessä markkinakorkojen nopean nousun kanssa järisytti talouden perustoja. Euroopan Unionin metsäpoliittiset esitykset hämmensivät sekä alan toimijoita että tavallisia kansalaisia. Suomessa metsien kasvun todettiin hidastuneen ja vaikeuttaneen näin maamme hiilineutraalisuustavoitteita. Ja niin edelleen.

Myrskyävän talousympäristön keskellä toteutimme strategiaamme määrätietoisesti ja tuloksellisesti. Koko henkilöstön kanssa laadittu kestävyydelle ja kumppanuudelle perustuva kasvustrategiamme sai lentävän lähdön Venäjän tuontipuun pysähtyessä ja kotimaan kysynnän kasvaessa nopeasti. Puun luovutusmäärä ja keskihinta kohosivat selvästi edellisvuodesta. Vastaava kehitys nähtiin myös tytäryhtiöissämme Virossa ja Romaniassa. Strateginen kumppanuus Stora Enson kanssa toimi suunnitellusti: asiakas sai tarpeeseensa sopivaa kaksoissertifioitua puuraaka-ainetta ja Tornator kirjasi ennätyksellisen liikevaihdon sekä erittäin vahvan kassavirran. Kumppanuusstrategiaa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista toteutimme solmimalla monivuotisen kolmikantayhteistyön WWF:n ja Stora Enson kanssa virtavesien kunnostamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden parantamiseen osallistuimme monilla muillakin hankkeilla, esimerkkinä Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisen mahdollistaminen. Kestävyysraportointimme sai hienon ulkoisen tunnustuksen, kun Tornator palkittiin kestävyysraportointikilpailussa biodiversiteettisarjan parhaana.       

Otimme Suomessa käyttöön markkinatransaktioihin perustuvan metsien arvostusmenetelmän. Metsätilamarkkinoilta saatava markkinatransaktiotieto on luotettavaa ja antaa aiempaa, tulevien 70 vuoden arvioitujen kassavirtojen nykyarvoon perustuvaa menetelmää paremman ja läpinäkyvämmän kuvan metsien käyvästä arvosta. Suomen metsien käyvän arvon nousu paransi merkittävästi vuoden 2022 tulosta käyvin arvoin mitattuna, ja yhtiön tase kohosi yli 3 miljardin euron.

Metsätilojen kysyntä ja hintataso olivat Suomessa edelleen korkealla, mutta tehokkaan ja asiakasystävällisen ostoprosessimme ansiosta pystyimme hankkimaan yli 16 000 hehtaaria metsämaata. Kestävää kasvua edistimme myös tuulivoiman hankekehityksen myötä. Niinimäen tuulipuiston eteneminen investointivaiheeseen tuki sekä taloudellisia tavoitteitamme että ilmasto-ohjelmaamme. Tämän lisäksi neuvottelimme useista uusista potentiaalisista tuulivoimahankkeista yhtiön maille.

Jatkoimme panostuksia metsätalouden digitalisointiin. Kaukokartoitusmenetelmien kehitys auttaa meitä arvokkaiden luontokohteiden havaitsemisessa entistäkin tehokkaammin, ja automatiikka antaa paremmin varmistettua ja tasalaatuisempaa tietoa esimerkiksi monimuotoisuuskohteista. Viimeisimpään teknologiaan perustuva tiestösovellus on tuorein esimerkki omasta digikehityksestämme ja parantaa merkittävästi suunnittelun laatua sekä tuo selvää kustannussäästöä.  

Olimme ensimmäisten joukossa auttamassa Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviä ukrainalaisia. Punaiselle Ristille tehdyn lahjoituksen lisäksi olemme jatkaneet konkreettista tukea Romanian yksikkömme kautta osallistumalla paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön Kolping Centerin kautta toteutettavien materiaalikuljetusten järjestämiseen. Vuoden 2022 aikana tukemme mahdollisti yli 70 pakettiautollista erilaista käyttötavaraa Romaniasta Ukrainaan suoraan sodasta kärsiville. Apumme jatkuu niin kauan kuin siihen on tarvetta.   

Metsistä toivottiin ratkaisuja moniin haasteisiin

Julkisia metsäkeskusteluja leimasi entistäkin voimakkaampi ristiveto. Vahvoja mielipiteitä esitettiin metsien roolista toisaalta taloudellisen ja sosiaalisen turvan lähteenä, ja toisaalta haluttiin muistuttaa metsien merkityksestä hiilen sidonnalle, luonnon monimuotoisuudelle ja virkistykselle. Sekä EU:ssa että kansallisella tasolla julkistettiin uusia, metsiä koskevia asetuksia ja lakialoitteita. Vaikeinta eri osapuolille tuntui olevan ymmärtää ja tunnustaa, että metsät ovat erilaisia ja että niistä on moneksi.

Historia on osoittanut, että metsien kestävällä käytöllä on merkittävä positiivinen vaikutus niiden kasvuun ja hiilensidontakykyyn. Tornatorin metsissä oikein ajoitetut ja mitoitetut hakkuut, tehokas uudistaminen, jalostettujen taimien käyttö ja lannoitus varmistavat jatkossakin metsien terveyden ja kasvun.

Hiilidioksidipäästöjen oleellinen vähentäminen on ainoa realistinen keino pysäyttää ilmastonmuutos. Puu on uusiutuva raaka-aine, joka tarjoaa oivan mahdollisuuden fossiilisten, päästöjä aiheuttavien raaka-aineiden korvaamiseen kestävästi. Metsäsektori on ainoa hiilinegatiivinen toimiala maailmassa, joten jokainen kestävässä metsätaloudessa toimiva voi olla erittäin ylpeä työstään.

Metsien rooli on muuttumassa entistä monipuolisemmaksi myös kansainvälisten suursijoittajien silmissä. Maailmalla on jo todistettu miljardiluokan investointeja metsäomaisuuteen, jonka uusi käyttötarkoitus sisältää tuottovirtoja sekä perinteisestä metsäteollisuudesta että hiilikompensaatiosta. Suurena metsänomistajana onkin mielenkiintoista seurata, mihin suuntaan metsien käyttö ja arvostusperusteet kehittyvät.

Vastuullisena toimijana toivotamme tervetulleeksi keskustelun luontopääoman merkityksestä yritysten kestävyyttä ja raportoinnin laatua arvioitaessa. Metsäkadon pysäyttäminen on tärkeä globaali tavoite, ja tähänkin kestävä metsätalous tarjoaa oikeat keinot. Tornatorissa me suunnittelemme metsänhoitotoimenpiteemme kaksoissertifioiduissa (FSC®, PEFC) metsissämme puiden terveyden ja kasvun ehdoilla, yli sukupolvien. Hyödynnämme toiminnassamme vuosikymmenten kokemusta metsien parissa, ja toisaalta olemme aktiivisesti tutkimassa ja kehittämässä uutta. Kokonaisvastuulliseen metsätalouteemme kuuluvat niin taloudelliset huippusuoritukset ja sosiaalinen vastuunkanto kuin soiden ennallistamiset ja suojelualueiden perustamiset sekä metsien virkistyskäytön mahdollistaminen.

Kansallisestikaan asiat eivät ole niin synkkiä kuin helposti lehtiä lukemalla voisi luulla: missä muualla maailmassa alle 6 miljoonan ihmisen kansa voi nauttia 41 kansallispuistosta? Ilmaston ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta olisi erittäin tärkeää siirtyä nykyisestä vastakkain asettelun ilmapiiristä rakentavaan ja metsien monikäyttöä ymmärtävään keskusteluun. Suomen uusi kansallinen metsästrategia (KMS2035) antaa hyvät lähtökohdat metsäsektorin kehittämiselle niin, että maassamme pystytään nauttimaan jatkossakin monipuolisesti metsistämme ja siirtämään ne tuleville sukupolville entistäkin paremmassa kasvukunnossa.

Henkilöstö onnistui laajalla rintamalla

”Strategia ei tee mitään, henkilöstö tekee”, on joku joskus todennut viisaasti. Tornatorin 200 työntekijää kolmessa maassa onnistuivat asetetuissa tavoitteissaan erinomaisesti. Lisäksi yhteistyö pitkäaikaisten kumppaniurakoitsijoiden kanssa sujui mainiosti, mikä varmisti laadukkaat metsänhoidon toimenpiteet ja sertifiointitavoitteiden täyttymisen. Yhtiön kasvustrategian keskiössä muiden tavoitteiden rinnalla on henkilöstön henkinen kasvu. Lean-koulutus, skenaariotyöpajat, toimintatapamuutoshanke ynnä muut työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia edistäneet panostukset olivat tärkeä osa strategiamme toteutusta. Vuoden kohokohtia olivat varmasti koko henkilöstön yhteiset 20-vuotisjuhlat sekä yhtiön historian ensimmäinen paikallisesti sovittu, koko toimihenkilöstön kattava ja toistaiseksi voimassa oleva työehtosopimus.   

Lopuksi haluan esittää erityisen kiitoksen Tornatorin omistajille, jotka ovat uskoneet yhtiöön ja sen henkilöstöön 20 vuoden ajan. Tulemme jatkamaan 100 vuoden liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamista ylpeinä ja motivoituneina niin kauan kuin mandaattia riittää. Haluan myös kiittää kaikkia tornatorlaisia, urakoitsijoita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä hienosta matkasta kanssamme. Uskon, että saamme kokea vielä paljon merkityksellisiä asioita yhdessä toteuttaessamme Tornatorin tarkoitusta: Intohimona metsä – vastuullisia ratkaisuja yli sukupolvien. 

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja

 

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 164,6 miljoonaa euroa (128,6) ja muutos siten +28,1 %. Puun luovutusmäärä kasvoi ja hintataso oli vahva. Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.  Pääosa, eli 147,8 miljoonaa euroa ja 89,8 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (110,9 milj. euroa, 86,2 %). Metsäpalvelun liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 11,6 miljoonaa euroa (11,0).  Lisäksi maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja kertyi 5,2 miljoonaa euroa (6,7). Liiketoiminnan muut tuotot 11,7 miljoonaa euroa (26,8) sisältävät tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista myytyjen tuulivoimahankkeiden lisäkauppahinnoista sekä muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia ja maa-ainesmyyntiä.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 572,0 miljoonaa euroa (439,2) ja tilikauden voitto oli 541,9 miljoonaa euroa (377,5). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kohosi merkittävästi Suomessa, mikä selittää liikevoiton huomattavaa muutosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +462,2 miljoonaa euroa (+329,1), ja rahoitusinstrumenttien positiivinen käyvän arvon muutos kasvatti tulosta 110,9 miljoonaa euroa (+41,9) ennen veroja. Operatiivinen liikevoitto kohosi Virossa ja Romaniassa.
Biologisten hyödykkeiden lisäksi metsäomaisuuden arvostusmenetelmän muutos vaikutti positiivisesti maapohjan arvoon ja positiiviset muutokset maapohjan käyvässä arvossa (211 miljoonaa euroa laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen) kirjattiin muiden laajan tuloksen erien kautta oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon.

Tornator Timberland -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserniin kuuluvat (100,0%) seuraavat tuulivoiman kehitysyhtiöt Suomessa: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

    2022 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa Konserni 164,6 128,6 118,1
  Emo 147,9 116,6 108,0
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa Konserni 572,0 439,2 212,4
  Emo 523,5 412,1 224,9
Liikevoittoprosentti, % Konserni 347,4 341,6 179,8
  Emo 354,1 353,5 208,3
Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa Konserni 541,9 377,5 121,1
  Emo 498,0 358,6 144,7
Oman pääoman tuotto, % Konserni 33,8 34,6 13,8
  Emo 32,9 34,8 17,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % Konserni 24,0 24,3 13,8
Omavaraisuusaste, % Konserni 60,4 52,6 45,3
Henkilöstö keskimäärin Konserni 188 189 186

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

  2022 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 164,6 128,6 118,1
Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 130,2 90,0 91,9
Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 79,1 70,0 77,8
Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 94,8 61,1 56,8
Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,9 5,6 6,5
Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,5 5,0 6,0

Tunnusluvut on laskettu seuraavilla kaavoilla:

Liikevoitto, virallinen 572,0
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -462,2
  - Maapohjan arvonalentuminen +11,7
  - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahinta-saamisten käyvän arvon muutos +8,6
= Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen 130,2
     
Tilikauden tulos, virallinen 541,9
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -462,2
  - Maapohjan arvonalentuminen +11,7
  - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahinta-saamisten käyvän arvon muutos +8,6
  - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -110,9
  - Laskennallisten verojen osuus yllä mainituista eristä +105,6
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 94,8


Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma keskimäärin
    
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + korkotulot x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin
    
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

  
Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

  1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
Myyntituotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 147 861,4 89,8 116 554,4 90,7
Romania ja Viro 16 779,7 10,2 12 020,5 9,3
Yhteensä 164 641,1 100,0 128 574,9 100,0
     
  31.12.2022 31.12.2021
Metsäomaisuus: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 2 867 953,1 92,5 2 107 752,6 91,1
Romania ja Viro 233 095,8 7,5 205 732,4 8,9
Yhteensä 3 101 048,9 100,0 2 313 485,1 100,0


  31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 2 891 211,9 92,4 2 142 859,4 91,1
Romania ja Viro 237 362,8 7,6 209 263,5 8,9
Yhteensä 3 128 574,7 100,0 2 352 122,9 100,0

Yllä esitetyt pitkäaikaiset varat sisältävät kaikki muut konsernin pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit, laskennalliset verosaamiset ja työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, eikä yhtiö koe rahoitusriskiensä nousseen tai omaisuuseriensä arvon laskeneen. Tornatorin käyttämät urakoitsijat löysivät korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät vaarantuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, tulokset olivat suunniteltuakin parempia. Puumarkkina kiristyi entisestään Venäjän tuontipuun tyrehtyessä EU:n sanktioiden johdosta. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 127,0 miljoonaa euroa (86,9) eli noin 86 % (78 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen, joka uusittiin vuonna 2021.  

Metsäpalveluliiketoiminnassa työt toteutettiin suunnitellusti lannoitusta lukuun ottamatta. Ukrainan sodan johdosta kasvatuslannoitteiden hinnat kohosivat voimakkaasti ja saatavuus oli heikko.  

Tornatorin metsäomaisuuden käyvän arvon päivityksestä kirjattiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Tornatorin Suomessa sijaitsevan metsäomaisuuden arvostamisessa otettiin käyttöön uusi arvostusmenetelmä, jossa metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti toteutuneiden metsätilakauppojen perusteella laskettujen hintojen ja Tornatorin pystypuuston avulla. Arvostettava metsäomaisuus pitää sisällään pystypuuston (biologiset hyödykkeet) ja maapohjan. Tornatorin näkemyksen mukaan Suomen metsätilamarkkinoilta saatava markkinatransaktiotieto on luotettavaa ja antaa aiempaa kassavirtojen nykyarvoon perustuvaa menetelmää paremman ja läpinäkyvämmän kuvan yhtiön Suomen metsien käyvästä arvosta. Konsernin koko metsäomaisuuden kokonaisarvo kasvoi tilikauden aikana noin 787 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön osuus oli noin 760 miljoonaa euroa ja tästä netto-ostojen vaikutus noin 73 miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi myös Virossa ja Romaniassa, ja kaikkien maiden vuotuinen biologisten hyödykkeiden käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa yhteensä 462 miljoonalla eurolla (329). Maapohjan käyvän arvon muutosten vaikutus oli yhteensä 252 miljoonaa euroa. Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 3 101 miljoonaa euroa (2 313) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 738 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseessa pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot kohosivat pitkien markkinakorkojen nousun johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin 110,9 miljoonan euron positiivinen kirjaus (+41,9). Edellä mainituista käyvän arvon muutoksista kassavirtavaikutusta syntyy johdannaisten käyvän arvon muutoksen vaikutuksesta emoyhtiön verotettavaan tulokseen. Muilta osin käyvän arvon muutokset ovat laskennallisia.

Tornatorin omavaraisuusaste vahvistui 60,4 %:iin (52,6 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.

Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti ja vuokrasi yli 16 000 hehtaaria metsää. 

Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Tornator jatkoi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmiensa toteutusta. Ohjelmien sisältö ja tavoitteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä noin 1200 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.   

Yhtiö juhlisti 20-vuotista historiaansa henkilöstötilaisuuden merkeissä kesäkuun lopussa. 

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2022 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 60 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä ja Venäjän tuontipuun tyrehtyessä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. 

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti v. 2021 käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa

Metsän arvostusmenetelmän muutos Suomessa voi aiheuttaa aiempaa suurempaa volatiliteettia tulokseen kirjattavaan metsän arvon muutokseen. Transaktiopohjaisessa menetelmässä metsätilamarkkinan heilahdukset voivat olla suurempia kuin aiemmassa tulevaisuuden kassavirtoihin pohjautuvassa mallissa.  

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien tuorein määrittelytyö on päättynyt. Tornator osallistui tiiviisti tähän prosessiin, eikä näe muutosten aiheuttavan yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Vuonna 2020 koronavirus sai aikaan positiivisen käänteen tonttimaan kysynnässä, mutta tilanne tasaantui jo v. 2021 aikana, eikä kulunut vuosi tuonut muutosta kysyntään. Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Metsien rooli muun muassa luontokadon pysäyttämisessä on noussut vahvasti otsikoihin. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuu yhtiön harjoittaman metsätalouden positiivinen kokonaisvastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä. Sodan takia Ukrainasta ei ole ollut saatavissa työntekijöitä metsänhoidon urakointitöihin. Tuleva jälleenrakennus voi aiheuttaa pulaa metsätyöntekijöistä Tornatorin toimintamaissa, mikäli näistä siirtyy työvoimaa Ukrainaan.   

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen koko Suomeen on lisännyt Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta.  Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla. 

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on myös hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pankkilainojen lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuulivoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. Erityisfokus oli metsäpalvelun ja puukaupan tietojärjestelmien kehitystyössä.  

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2022 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2021 keskimäärin 6,6 % peruspalkoista (2021 maksettiin 7,0 % vuodelta 2020).

Konsernissa on töissä noin 190 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1500 henkilötyövuoden verran.

  2022 2021 2020
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 188 189 186
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 10,3 9,6 9,2

Ympäristö

Tornatorilla on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Laajempi FSC-uudelleensertifiointi tehdään viiden vuoden välein, ja Tornator toteutti tämän viimeksi vuonna 2019. Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Tornatorilla on kunnianhimoinen luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2021–30. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

EU-taksonomia
Euroopan unionin (EU:n) kestävän rahoituksen taksonomia -asetuksen (852/2020) soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa, mikä osuus liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista on toimintaa, joka tunnistetaan EU-taksonomiassa potentiaalisesti ympäristön kannalta kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi tai täyttää sen tekniset arviointikriteerit

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata rahoitusta toimintoihin, joilla edistetään merkittävästi seuraavien ympäristötavoitteiden saavuttamista:

1. Ilmastonmuutoksen hillintä
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Raportointivelvoitteet astuivat voimaan tilikaudesta 2021 alkaen vaiheittain. Tilikaudelta 2021 edellytettiin muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä tietoa, mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta. Myöhemmässä vaiheessa toimintoja tulee arvioida myös teknisiä arviointikriteerejä vastaan. EU-taksonomian vaatimukset eivät koske Tornatoria, mutta yhtiö on vapaaehtoisesti halunnut ottaa taksonomian vaatimukset osaksi omaa raportointiaan. Tilikaudelta 2022 Tornator raportoi edelleen tiedon siitä mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta ja jatkaa muihin tavoitteisiin ja teknisten arviointikriteerien täyttymiseen liittyvää analysointia.

Tornatorin pääliiketoiminta-alue on kestävä metsätalous, jonka ytimessä ovat kaksoissertifioidut (FSC® ja PEFC) metsät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä saatavalla puulla on merkittävä vaikutus fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Taksonomian ympäristötavoitteista Tornator pystyy edistämään sekä ilmastonmuutoksen hillintää että siihen sopeutumista. Lisäksi Tornator suorittaa jatkuvasti toimenpiteitä, joilla tähdätään biologisen monimuotoisuuden säilymiseen sekä edistetään ekosysteemien suojelua ja ennallistamista. Tornatorin liiketoimista ei ole tunnistettu koituvan merkittävää haittaa muille taksonomian ympäristötavoitteille

Metsätalous on yksi niistä sektoreista, joille on taksonomiassa määritetty tekniset arviointikriteerit. Tornatorin kannalta relevantit kriteerit löytyvät luvun 1 Metsätalous toiminnosta 1.3 Metsien käsittely (Forest management). ja sitä vastaavasta NACE-luokituksesta A2 Metsätalous (Forestry). Tornatorin metsätalousliiketoiminta on yhtiön oman alustavan analyysin perusteella luokitusjärjestelmäkelpoista taloudellista toimintaa ja yksityiskohtaisempaa analyysiä luokitusjärjestelmänmukaisuudesta tullaan jatkamaan vuoden 2023 aikana.

Oheisessa taulukossa on esitetty tunnusluvuittain Tornatorin toiminnan luokitusjärjestelmäkelpoisuus vuosina 2021 ja 2022

 • Liikevaihdossa (Turnover) on huomioitu IFRS:n mukainen liikevaihto, joka muodostuu hakkuuoikeuksien myynnistä, metsäpalvelumyynnistä ja maan myynnistä. Näistä hakkuuoikeusien myynti ja metsäpalvelumyynti on todettu luokitusjärjestelmäkelpoisiksi eriksi.
 • Pääomamenoissa (CapEx) on huomioitu IFRS-tilinpäätöksessä esitetyt lisäykset aineettomiin, aineellisiin ja biologisiin hyödykkeisiin. Suurin osa pääomamenoista on metsämaan ostoa, jonka on tulkittu olevan kestävän metsätalousliiketoiminnan ja sillä aikaan saatavien ilmastovaikutusten edellytys. Lisäksi suoraan metsätalousliiketoimintaan liittyvät investoinnit metsätieverkostoon ja mm. metsäsuunnitelmien tekemiseen ja hallintaan tarvittaviin ICT-järjestelmiin on myös tulkittu olevan luokitusjärjestelmäkelpoisia.
 • Toimintamenoissa (OpEx) on huomioitu suoraan omaisuuden hoitamiseen ja hallintaan liittyvät kustannukset. Tornatorissa suuri osa tällaisista kuluista on erilaisia metsänhoitotoimenpiteisiin ja metsien käsittelyyn liittyviä kuluja: urakointimaksuja, materiaalihankintoja sekä henkilöstökuluja. IFRS-tuloslaskelman kuluista on jätetty huomioimatta yleishallintoon liittyvät kulut sekä poistot ja myytyjen maa-alueiden tasearvo

Näillä perusteilla Tornator on päätynyt vuosilta 2021 ja 2022 luokitusjärjestelmäkelpoisuuden osalta seuraaviin tunnuslukuihin. Korkea luokitusjärjestelmäkelpoisuus heijastaa hyvin Tornatorin ydintoiminnan luonnetta - metsätaloudella ja puulla uusiutuvana raaka-aineena on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan:

2022:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus, %
Liikevaihto 164,6 97 % 3 %
Pääomamenot (CapEx) 78,7 100 % 0 %
Toimintamenot (OpEx) 36,5 98 % 2 %

2021:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus, %
Liikevaihto 128,6 95 % 5 %
Pääomamenot (CapEx) 51,4 99 % 1 %
Toimintamenot (OpEx) 32,1 98 % 2 %

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 8.3.2022 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Jorma Länsitalo ja Tuomas Virtala. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2022 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen        Varajäsen
Mikko Koivusalo        Markus Aho
Tuomas Virtala        Erkko Ryynänen
Jorma Länsitalo        Jari Suvanto
Mikko Mursula        Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2022 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Jorma Länsitalo. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kehitysjohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2022 valittiin tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskä.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

 

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1.577.426.371,36 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 497.950.898,07 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 12,00 euroa/osake eli 60.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 23.3.2023 – täsmäytyspäivä 20.3.2023.

Osakkeenomistajat 31.12.2022

Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 %
OP Henkivakuutus Oy 6,25 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
Veritas Eläkevakuutus 2,50 %
OP-Eläkesäätiö 2,08 %
Finnairin Eläkesäätiö 1,09 %
Pohjola Vakuutus Oy 1,04 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen päälaskelmat. Virallinen tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilta viimeistään 9.3.2023 www.tornator.fi/Sijoittajat

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975
www.tornator.fi
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Konsernin tuloslaskelma    
    
1 000 euro 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
Liikevaihto 164 641,1 128 574,9
Liiketoiminnan muut tuotot 11 665,7 26 775,9
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 462 165,7 329 067,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 488,1 -2 523,5
Materiaalit ja palvelut -30 070,6 -24 228,9
Henkilöstökulut -10 301,2 -9 571,1
Poistot ja arvonalentumiset -15 018,7 -3 164,9
Liiketoiminnan muut kulut -8 576,9 -5 703,4
Liikevoitto 572 017,1 439 226,2
     
Rahoitustuotot 479,7 304,1
Rahoituskulut -14 118,1 -15 988,5
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 110 902,1 41 947,4
Rahoituserät (netto) 97 263,7 26 263,0
     
Voitto/tappio ennen veroja 669 280,8 465 489,2
     
Tuloverot -42 897,4 -25 726,4
Laskennallisten verojen muutos -84 456,4 -62 285,7
Tilikauden tulos 541 927,1 377 477,1
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 541 927,1 377 477,1
 

 
  
Konsernin laaja tuloslaskelma   
Tilikauden tulos 541 927,1 377 477,1
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Maapohjan uudelleenarvostaminen 211 424,2 -
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
31,2 -100,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -27,7 -622,1
Kauden laaja tulos yhteensä 753 354,8 376 755,0
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 753 354,8 376 755,0
     

 

Konsernin tase   
1 000 euro 31.12.2022 31.12.2021
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Metsäomaisuus 3 101 048,9 2 313 485,1
Biologiset hyödykkeet 2 737 263,5 2 210 214,9
Maa-alueet 363 785,4 103 270,2
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 006,2 16 166,6
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 983,8 1 378,1
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 911,1 2 249,3
Johdannaiset 42 351,6 -
Muut sijoitukset 111,2 111,2
Pitkäaikaiset saamiset 7 513,5 18 732,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 170 926,3 2 352 122,9
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 92,0 49,1
Myyntisaamiset 36 326,4 18 346,8
Muut saamiset 16 735,0 10 827,0
Sijoitukset 355,7 7 060,7
Rahavarat 19 244,0 16 802,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 72 753,1 53 085,8
Varat yhteensä 3 243 679,4 2 405 208,8
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 1 901 846,9 1 208 492,1
Oma pääoma yhteensä 1 951 846,9 1 258 492,1
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 419 823,0 282 567,0
Rahoitusvelat 749 051,7 748 635,6
Johdannaiset 1 620,2 70 320,2
Vuokrasopimusvelka 1 643,8 2 046,0
Eläkevastuuvelka 186,0 237,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 172 324,6 1 103 805,9
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 69 016,0 24,9
Ostovelat ja muut velat 23 626,1 22 878,5
Tuloverovelka 15 187,7 11 164,6
Vuokrasopimusvelka 354,7 303,2
Varaukset 11 323,4 8 539,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 119 507,9 42 910,7
Velat yhteensä 1 291 832,5 1 146 716,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 243 679,4 2 405 208,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoero Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 50 000,0 29 995,2 -10 227,1   851 969,0 921 737,1
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      377 477,1 377 477,1
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)       
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät      -100,0 -100,0
Muuntoero     -622,1     -622,1
Kauden laaja tulos    -622,1   377 377,1 376 755,0
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako      -40 000,0 -40 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         -40 000,0 -40 000,0
Oma pääoma 31.12.2021 50 000,0 29 995,2 -10 849,1 1 189 346,1 1 258 492,1
       
1 000 euro Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoero Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 50 000,0 29 995,2 -10 849,1   1 189 346,1 1 258 492,1
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         541 927,1 541 927,1
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Maapohjan uudelleenarvostaminen       211 424,2   211 424,2
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät         31,2 31,2
Muuntoero     -27,7     -27,7
Kauden laaja tulos     -27,7 211 424,2 541 958,3 753 354,8
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -60 000,0 -60 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
        -60 000,0 -60 000,0
Oma pääoma 31.12.2022 50 000,0 29 995,2 -10 876,8 211 424,2 1 671 304,4 1 951 846,9


 

Konsernin rahavirtalaskelma
  


1 000 euro 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta    
Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 140 099,3 116 567,2
Maan myynnistä saadut maksut 5 201,2 6 709,9
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 24 272,3 5 779,7
Maksut liiketoiminnan kuluista -49 356,2 -38 823,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 120 216,6 90 233,9
Maksetut korot korollisista veloista -9 191,3 -7 493,8
Maksetut korot johdannaisista -4 404,6 -7 464,8
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -797,9 -62 890,9
Saadut korot liiketoiminnasta 427,9 265,8
Maksetut välittömät verot -41 294,3 -20 883,1
Liiketoiminnan rahavirta 64 956,4 -8 232,9
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -67 094,0 -42 638,9
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -8 292,5 -5 270,0
Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 465,7 -3 414,0
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä 6 689,8 62,3
Investointien rahavirta -72 162,4 -51 260,6
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 000,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,0 -75 066,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 70 000,0 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 000,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -342,9 -340,1
Maksetut osingot -60 000,0 -40 000,0
Rahoituksen rahavirta 9 654,1 19 593,4
     
Rahavarojen muutos 2 448,1 -39 900,0
     
Rahavarat kauden alussa 16 802,2 56 717,4
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -6,3 -15,1
     
Rahavarat kauden lopussa 19 244,0 16 802,2

LiiteContact Data