PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2022

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

Innan jag summerar 2022 kan jag glädjande konstatera att Polyplank aldrig klivit in i första kvartalet med så mycket klara ordrar som 2023. Det känns bra och bekräftande då 2022 var ett turbulent år i efterdyningarna av Covid-19 samt pågående krig i Ukraina. Det har varit kraftiga materialprishöjningar och mycket långa ledtider. Bygglovshandlingstiderna har också ökat kraftigt vilket lett till stora förseningar på många projekt som vi hade beräknat att göra under året men som nu blir aktuellt under 2023 istället. De negativa Maskin och verktygshaveri kostnaderna som vi hade 2021 har också påverkat 2022 ända fram t.o.m augusti. Nyinvesteringar på totalt 14,3 MSEK under 2021-2022 samt planerade 2,8 MSEK för 2023 säkerställer en betydligt säkrare drift till lägre kostnader framöver.
Trots det rådande omvärldsläget med krig, energikris, inflation och hotande lågkonjunktur så räknar vi med en ökning under 2023. Vi vågar tro detta då vi inte ser någon avmattning på intresset av våra produkter. Vi har under de senaste åren inriktat oss på den del av marknaden som inte är så konjunkturkänslig. ”Segheten” i bygglovsprocesser kan dock ge en fördröjande effekt även här och som vi inte kan påverka.
Vi har i skrivande stund en bra orderstock på totalt 22,8 MSEK, vilket är 4,6 MSEK (25,2%) bättre än förra året.
Ser vi på vår ”12 månaders rullande” orderingångs-och faktureringstrend (se grafen i bifogad pdf) ) så har vi en positiv kurva i båda fallen. Nu under Q1-2023 levererar vi det stor 4,7 MSEK projektet till Karlskrona (PM 2022-10-27) vilket säkerställer ett stabilt första kvartal.

Ett ”nytt” starkt och fräscht PolyPlank växer definitivt fram trots alla ”kriser”, skrev jag i Q3 rapporten och det gäller fortfarande!

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2022, koncernen

  • Omsättningen perioden uppgick till 5,8 MSEK (7,2).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,6 MSEK (-2,4).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,1 MSEK (-2,6).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -2,1 MSEK (-2,6).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (399 491 645).

Helåret 2022, koncernen

  • Omsättningen för perioden uppgick till 34,3 MSEK (33,0).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -6,6 MSEK (-6,3).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -7,9 MSEK (-7,3).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -7,8 MSEK (-7,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (399 491 645).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagorAttachments

Pressrelease 20230217 Delårsrapport kv 4 2022