TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022


TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23.2.2023 KLO 8:30

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 9,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa), muutos -5,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa), 5,9 % liikevaihdosta (12,7 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 1,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* 0,27 euroa (0,60 euroa)

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti

 • liikevaihto 2,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -12,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa), 3,1 % liikevaihdosta (8,9 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos* 0,04 euroa (0,11 euroa)

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.12.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Tunnuslukuja vuoden 2022 päättyessä

 • rahavarat 2,2 milj. euroa (3,4 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,7 milj. euroa (-2,7 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 68,9 % (69,8 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan 0,2–0,8 miljoonaa euroa.


HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Trainers’ Housen tavoitteena on olla sijoittajille toistuvaa ja ennakoitavaa tuottoa tuova yhtiö.

Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa useammassa kuin yhdessä erässä yhteensä 1,0–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Voitonjakopäätökset perustuvat kulloisenkin vuoden hallituksen esitykseen yhtiökokoukselle sekä yhtiökokouksen päätöksiin. Reunaehtoja voitonjaon toteutumiselle tavoitteen mukaisesti ovat kannattava liiketoiminta, vahva kassa, kyky investoida järkevästi kasvuun ja vakaa tulevaisuuden näkymä.

Tilikauden 2022 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 2,7 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 29. maaliskuuta 2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden.

Osinko maksetaan kahdessa erässä:
-     0,26 euroa 26.4.2023 (täsmäytyspäivä 19.4.2023)
-     0,21 euroa 21.12.2023 (täsmäytyspäivä 14.12.2023)

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Emme yltäneet tavoitteisiimme vuonna 2022. Tähtäimessä on korkeampi liikevaihto ja parempi kannattavuus.

Arvonluonnin lähtöpisteitä eli asiakaskohtaamisia oli selvästi enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaat haluavat avata kalenteriaan ja peliään meille. Tämä kertoo yhtiön maineasemasta. Vaikka aloitteellinen asiakastyö oli aktiivista, uusien toimeksiantojen määrä jäi vuotta 2021 pienemmäksi. Yrityksestä tämä ei kuitenkaan jäänyt kiinni. Lämmin kiitos henkilöstölle.
                                       
Yhtiö virtaviivaisti lunastustyötään, mistä asiakkaat kiittivät. Asiakkaiden antama suositteluaste meistä oli yli 90 %. Työtä on edelleen jatkettava.

Hankalasta työmarkkinatilanteesta huolimatta yhtiö onnistui avainhenkilöidensä pitämisessä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Myös urakehitysmahdollisuuksien luominen onnistui: kymmenille nykyisille työntekijöille avautui uusia tehtäviä konsernin sisällä.

Vuonna 2023 yhtiö jatkaa aktiivista rekrytointia erityisesti uran alkuvaiheessa olevien tulevien ammattilaisten osalta vuoden kestävään työn ohessa suoritettavaan palkalliseen valmennusohjelmaan. Katsauskaudella yhtiö avasi mahdollisuuden myös asiakkaille osallistua Growth Academy -johtajuusohjelmaan. Sen kantavana teemana on ihmisenä ja ammattilaisena eteenpäin meneminen. Growth Academy on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Ohjelmasta on valmistunut yli 2 000 ihmistä.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2023. Kuluvana vuonna yhtiö tekee tarvittavat toimenpiteet tulevien vuosien kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Tämä onnistuu, kun koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Kiitos asiakkaille ja kaikille sidosryhmille.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2022 ensimmäisen puolisko oli yhtiölle hyvä, jälkimmäinen vaikeampi. Tämä aiheutui uusien toimeksiantojen hankkimisen vaikeutumisesta. Trainers’ House -konsernin liikevaihto pieneni kuusi prosenttia. Liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa.  Operatiivista voittoa syntyi 0,6 miljoonaa euroa, joka on kuusi prosenttia liikevaihdosta. Ignis-palveluiden kannattavuus oli hyvä.

Yhtiö jatkoi aktiivista sijoittajaviestintäänsä pitämällä pääomamarkkinapäivän ja julkaisemalla tulostiedot neljä kertaa vuoden 2022 suorituksesta myös englanniksi.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennettiin siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Järjestelyn tarkoituksena oli osakkeiden kaupankäyntiedellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonajon yhteydessä. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi toteutettiin suunnattu maksuton osakeanti. Tilinpäätöstiedotteen osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin ja suunnatun maksuttoman osakeannin takia myös vertailukauden osalta.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 9,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Liiketulos oli 0,6 milj. euroa, 5,9 % liikevaihdosta (1,3 milj. euroa, 12,7 %). Kauden tulos oli 0,6 milj. euroa, 6,0 % liikevaihdosta (1,3 milj. euroa, 12,5 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut (Teur)1-12/20221-12/2021
Liikevaihto9 75310 340
Liiketoiminnan muut tuotot60
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-6 146-5 916
Muut kulut-2 548-2 574
EBITDA1 0651 851
Poistot ja arvonalentumiset-491-535
EBIT (liiketulos)5741 316
EBIT, % liikevaihdosta5,912,7
Rahoitustuotot ja –kulut-15-26
Tulos ennen veroja5591 291
Tuloverot220
Kauden tulos5811 291
Kauden tulos, % liikevaihdosta6,012,5


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)1-12/20221-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä1,01,8
Liiketoiminnan rahavirta1,01,8
Investointien rahavirta-0,3-0,2
Rahoituksen rahavirta-1,8-1,5
Kokonaisrahavirta-1,10,1
   
 12/202212/2021
Käteisvarat2,23,4
Korolliset velat0,50,7
Omavaraisuusaste %68,969,8


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Covid 19-pandemian kehityskulku ja sen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen sisältää edelleen epävarmuuksia.

Jatkuva kilpailu parhaista työntekijöistä vaikuttaa rekrytointiin ja avainhenkilöiden sitoutumiseen.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,1 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 131 (126) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid 19-pandemiasta johtuen. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.

Kokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella arviolta 4.4.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen uusi osakekanta on 2.147.826 osaketta. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 613 tuhatta osaketta, 28,6 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (1.033 tuhatta osaketta, 48,1 %) ja 4,3 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 9,80 euroa (10,85 euroa), alin 4,80 euroa (3,60 euroa) ja päätöskurssi 4,96 euroa (7,80 euroa). Painotettu keskikurssi oli 7,01 euroa (7,01 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2022 oli 10,7 milj. euroa (16,7 milj. euroa).

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2022 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2021 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2022 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)1-12/202210-12/20221-12/202110-12/2021
Liikevaihto9 7532 46910 3402 807
Liiketoiminnan muut tuotot6000
Kulut:    
Materiaalit ja palvelut-484-122-717-185
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-6 146-1 600-5 916-1 700
Poistot ja arvonalentumiset-491-147-535-146
Liiketoiminnan muut kulut-2 064-524-1 856-526
Kulut yhteensä-9 185-2 393-9 024-2 558
Liiketulos574761 316249
Rahoitustuotot ja -kulut-15-5-26-8
Tulos ennen veroja559711 291241
Tuloverot22170-9
KAUDEN TULOS581891 291232
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille581891 291232
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR**0,270,040,600,11
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR**0,270,040,600,11

**Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.12.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

TASE IFRS (Teur)12/202212/2021
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet730907
Liikearvo2 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 0891 123
Pitkäaikaiset saamiset  
Muut saamiset, pitkäaikaiset172104
Laskennalliset verosaamiset208200
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä380304
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 3284 463
   
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 1831 045
Rahavarat2 2473 378
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 4304 424
VARAT YHTEENSÄ7 7588 887
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto3737
Kertyneet voittovarat3 5403 752
Tilikauden tulos5811 291
Oma pääoma yhteensä5 0395 961
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat213229
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset180408
Pitkäaikaiset velat yhteensä394637
Lyhytaikaiset velat  
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset337317
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset1 9891 971
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 3262 288
Velat yhteensä2 7192 925
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ7 7588 887


RAHAVIRTALASKELMA(Teur)1-12/20221-12/2021
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  
Kauden tulos5811 291
Oikaisut490543
Käyttöpääoman muutokset-74-49
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja9971 785
Maksetut rahoituserät ja verot-16-30
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA9821 756
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-163-175
Myönnetyt lainat-1220
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-285-175
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-326-433
Maksetut osingot*-1 503-1 036
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-1 828-1 469
RAHAVIRTA YHTEENSÄ-1 131111
RAHAVAROJEN MUUTOS  
Rahavarat kauden alussa3 3783 267
Rahavarat kauden lopussa2 2473 378
RAHAVAROJEN MUUTOS-1 131111

* Rahoituksen rahavirrassa erässä Maksetut osingot on vuonna 2022 esitetty maksetut osingot nettomääräisenä. Tilikauden aikana nostettavissa olleista brutto-osingoista, 1 503 Teur on vähennetty vuoden 2023 puolella maksetut ennakonpidätykset, 38 Teur sekä lisätty vuoden 2021 osinkojen ennakonpidätyksestä, vuoden 2022 tammikuussa maksettu osuus, 38 Teur.

Vertailuvuoden luvuissa on myös oikaistu vuoden 2021 rahoituksen rahavirta maksettujen osinkojen osalta vastaamaan vuoden 2022 laadintaperiaatetta. Vuoden 2021 nostettavissa olevista brutto-osingoista, 1 074 Teur on oikaistu vuoden 2022 puolella maksetut ennakonpidätykset, 38 Teur. Oikaisu näkyy molempina vuosina käyttöpääoman muutoksessa.


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)OsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2021881374 8265 744
Laaja tulos  1 2911 291
Osingot  -1 074-1 074
Oma pääoma 31.12.2021881375 0435 961
     
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  581581
Osingot  -1 503-1 503
Oma pääoma 31.12.2022881374 1215 039


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur)1-12/20221-12/2021
Ostot kauden aikana245164
Velat kauden lopussa5345


HENKILÖSTÖ1-12/20221-12/2021
Henkilöstö keskimäärin128118
Henkilöstö kauden lopussa131126


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)12/202212/2021
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut140136


MUITA TUNNUSLUKUJA12/202212/2021
Omavaraisuusaste (%)68,969,8
Oma pääoma/osake (eur)*2,352,78

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.12.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                           Osakkeiden osakeantioikaistu
                                           keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                           Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                         
                                            Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                                            tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät12/202212/2021
Saadut ennakot (Teur)449344
Korolliset velat (Teur)517725
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)*2 1482 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)*2 1482 148

*Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.12.2022 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Helsingissä 23.2.2023

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

LiiteAttachments

Tilinpäätöstiedote 2022