LHV Groupi 2022. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

Tallinn, ESTONIA


AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) nõukogu kiitis heaks ettevõtte 2022. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemuste osas ei ole auditeeritud aastaaruandes erinevusi võrreldes 7. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega. LHV Groupi konsolideeritud aastaaruanne 2022 on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV Groupi investorlehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Groupi konsolideeritud tulud ulatusid 2022. aastal 173,5 miljoni euroni (+24%). Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid 2022. aastal kokku 89,6 miljoni euroni (+38%). LHV Groupi 2022. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 61,4 miljonit eurot ehk 2% rohkem kui 2021. aastal. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli 2022. aastal 16,4%.

2022. aasta lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 6,14 miljardit eurot, aastaga kahanes varade maht 710 miljoni euro võrra (-10%). Konsolideeritud hoiuste maht vähenes aastaga 16% ja oli aastavahetuse seisuga 4,9 miljardit eurot. Konsolideeritud laenuportfell kasvas 20% 3,21 miljardi euroni. Allahindlusi tehti aastaga 8,1 miljoni euro mahus (+104%). LHV poolt juhitud fondide koondmaht langes aastaga 1% võrra 1,33 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2022. aastal 26,1 miljonit (-5% võrreldes 2021. aastaga).

LHV pangaklientide arv kasvas aastaga 18% võrra 378 000 pangakliendini. Aasta lõpu seisuga oli LHV-l aktiivseid II samba pensionikliente 131 000 (-5%) ja 150 000 LHV Kindlustust omavat klienti (+5%).

Äriüksuste lõikes teenis AS LHV Pank 2022. aastal puhaskasumit 80,9 miljonit eurot (+26%), seejuures 13 miljonit eurot (+7%) Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 2022. aastal 103 tuhat eurot puhaskahjumit ning AS LHV Kindlustus 1,7 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Ltd-i puhaskahjumiks kujunes 2022. aastal pangalitsentsi ettevalmistamisega seotud kulude tõttu 11,7 miljonit eurot. LHV Group kui eraldi üksus teenis 2022. aastal 3,5 miljonit eurot kasumit.

Dividendipakkumine

LHV Groupi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2022. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta, kokku summas 12,617 miljonit eurot; dividendidelt makstav tulumaks moodustaks 3,154 miljonit eurot;
  • kanda aruandeperioodi emaettevõtte aktsionäridele kuuluv kasum summas 45,702 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
  • kanda reservkapitali 0 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 900 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 383 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 129 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 154 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Marthi Lepik
LHV kommunikatsioonispetsialist
Telefon: 5666 2944
E-post: marthi.lepik@lhv.ee  

 

ManusedAttachments

LHV_Group_Aastaaruanne_2022-ET 2022_aastaaruanne_et_esef