TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

Tallinn, ESTONIA


AS-i LHV Group (edaspidi Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 22. märtsil 2023. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. märtsil 2023. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12 koosoleku toimumiskohas ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise üldkoosoleku ajal, sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas.

Vastavalt Groupi nõukogu 15. veebruari 2023. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2022. aasta majandusaasta aruanne
  Kinnitada Groupi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 2. 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2022. aasta majandusaasta Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 319 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 4 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2023. aastal.

 3. Tasustamispõhimõtted
  Kinnitada Groupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

 4. Ülevaade 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Groupi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
  Pikendada Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat ning nõukogu liikme Sten Tamkivi volitusi tähtajaga üks (1) aasta arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 28. veebruarist 2023. aastal) kuni 21. märtsini 2023. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe https://vote.lhv.ee/ vahendusel avatakse 17. märtsil 2023. aastal kell 13. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohaolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–18 Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 20. märtsil 2023. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääletussedelid, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Üldkoosolekul elektrooniliselt osalevale aktsionärile ning eelhääletamises osalenud aktsionärile ja/või mõlema esindajale võimaldatakse üldkoosoleku jälgimine videoülekande vahendusel veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Ligipääsu tagab e-posti aadress, mille aktsionär on Groupile üldkoosoleku raames edastanud, eelkõige eelhääletamisel või üldkoosolekust elektroonilise osavõtu registreerimisel koosoleku veebilehel või Groupile edastatud volituses. Juhised ülekande jälgimiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi Groupi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Groupi 2022. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2022. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja tasustamispõhimõtetega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhis, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 21. märtsil 2023 kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

 

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse esimees


Teate edastas: 

Marthi Lepik
LHV kommunikatsioonispetsialist
Telefon: 5666 2944
E-post: marthi.lepik@lhv.ee