Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en voorgestelde resoluties


DIT PERSBERICHT BEVAT VOORWETENSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7, LID 1, VAN DE EUROPESE MARKTMISBRUIKVERORDENING (596/2014)

EINDHOVEN, Nederland & LAUSANNE, Zwitserland & BOSTON, MA, VS , March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD) (de Onderneming), het medisch-technologisch bedrijf dat innovatieve therapieën creëert om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, heeft vandaag de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2023 bijeengeroepen, inclusief de resoluties die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de AVA, die op 8 mei 2023 in Amsterdam zal worden gehouden.

De door de Raad voorgestelde besluiten, die in de AVA ter goedkeuring zullen worden voorgelegd, zijn de volgende:

  • Vaststelling van de statutaire jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS-EU). De statutaire jaarrekening 2022 is gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 27 maart 2023, en is geplaatst op de website van de vennootschap in de rubriek Beleggers (https://ir.onwd.com) en op de website van de AFM (www.afm.nl).
  • Uitvoering van het beloningsbeleid over het boekjaar 2022 (adviserend niet-bindend stempunt).
  • Kwijting van de leden van de Raad voor de uitoefening van hun functie tijdens het begrotingsjaar 2022.
  • Opdracht aan Ernst & Young Accountants LLP voor de externe controle van de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar 2023.
  • De herbenoeming van Dr. Grégoire Courtine als niet-uitvoerend bestuurder van de Raad voor een termijn van vier jaar die verstrijkt aan het einde van de AVA van 2027.
  • De benoeming van mevrouw Vivian Riefberg tot niet-uitvoerend bestuurder van de Raad voor een termijn van vier jaar die verstrijkt aan het einde van de AVA van 2027.
  • De delegatie van de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap voor 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten in verband daarmee.
  • De delegatie van de bevoegdheid van de raad tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap voor 50% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten in verband met een mogelijke kapitaalverhoging.
  • De machtiging aan de Raad om gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

De registratiedatum voor alle aandeelhouders om deel te nemen aan de AVA is 10 april 2023. Het oproepingsbericht, de volledige agenda en alle relevante gedetailleerde informatie over de AvA van 2023, evenals al het bijbehorende AvA-materiaal, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap in de rubriek Financiële Informatie van de Beleggers (Financiële Informatie - ONWARD Medical N.V. (onwd.com)) en vanaf 27 maart 2023 beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Voor meer informatie over ONWARD's ARC-Therapie en de visie van het bedrijf om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, kunt u terecht op ONWD.com.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie. Het werk van ONWARD borduurt voort op meer dan een decennium van fundamenteel wetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende laboratoria voor neurowetenschappen. De ARC Therapy van ONWARD, die door implanteerbare (ARC-IM) of externe (ARC-EX) systemen kan worden toegediend, is ontworpen om het ruggenmerg gericht en geprogrammeerd te stimuleren om zo beweging en andere functies te herstellen bij mensen met dwarslaesie, waardoor uiteindelijk hun levenskwaliteit verbetert.

ONWARD heeft acht Breakthrough Device Designations van de US FDA ontvangen die zowel ARC-IM als ARC-EX omvatten. ARC-EX is een extern, niet-invasief platform dat bestaat uit een stimulator en een draadloos programmeerapparaat. In 2022 werden positieve top-line gegevens gerapporteerd van de eerste pivotale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC Therapy wordt geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste extremiteiten te verbeteren. Het bedrijf bereidt nu aanvragen voor goedkeuring voor het in de handel brengen in de VS en Europa voor. ARC-IM bestaat uit een implanteerbare pulsgenerator en lead die in de buurt van het ruggenmerg worden geplaatst. Het bedrijf voltooide de eerste toepassing bij mensen van de ARC-IM neurostimulator en meldde positieve tussentijdse klinische resultaten voor ARC-IM therapie voor verbeterde bloeddrukregeling na SCI in 2022.

Het hoofdkantoor van ONWARD is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Het heeft een centrum voor wetenschap en techniek in Lausanne, Zwitserland en een groeiende aanwezigheid in de VS in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen EPFL, het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). Voor aanvullende informatie over het bedrijf kunt u terecht op ONWD.com. Voor toegang tot onze financiële kalender voor 2023 gaat u naar IR.ONWD.com.

Voor aanvragen rond het bedrijf:

ONWARD

info@onwd.com

Voor vragen van de media en investeerders:

Backstage Communication

België:
Gunther De Backer
gunther@backstagecom.be
Tel +32 475.903.909

Nederland:
Barbara Willems
barbara@backstagecom.be
Tel 06- 4480 2699

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard verschillende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.