TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2023

Helsinki, FINLAND


TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.4.2023 KLO 8:30

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti

  • liikevaihto 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa), muutos 3,3 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • liiketulos 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa), 14,5 % liikevaihdosta (13,4 %)
  • liiketoiminnan rahavirta 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,17 euroa*)

*Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.3.2023 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Tunnuslukuja vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen päättyessä

  • rahavarat 2,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa)
  • korollinen velka 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,1 milj. euroa (-2,9 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 59,5 % (54,7 %)

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan vaihteluvälillä -0,4 ja +0,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos oli hyvä. Erityisesti Training-liiketoiminnan kehitys ilahdutti.

Kävimme kaupallisia keskusteluita asiakkaiden kanssa keskimäärin yli kaksisataa kertaa viikossa. Lämmin kiitos työntekijöille.

Yhtiön tuloksessa on tapahtunut merkittävä muutos ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Jo jonkin aikaa heikentyneen markkinaolosuhteen takia loppuvuoden näkymä on laskenut. Uusien toimeksiantojen hankkiminen on vaikeutunut, mikä vaikuttaa loppuvuodelta kertyvään liikevaihtoon. Samanaikaisesti Ignis-liiketoiminnan kannattavuusnäkymä on pudonnut, koska yhtiön asiakkailleen järjestämien tapaamisten sopimiseen tarvitaan aikaisempaan verrattuna enemmän aikaa. Edellä mainituista syistä yhtiö laski koko vuoden 2023 tulosnäkymäänsä.

Yhtiö käynnistää muutosneuvottelut enintään seitsemän henkilön vähentämiseksi Trainers’ House Oyj:ssä.

Uusien toimeksiantojen saamiseksi pitää tehdä enemmän työtä. Onkin tärkeää, että asiakaskohtaamisten määrä pidetään korkeana. Lisäksi vaikuttavuuden merkitys korostuu.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2023. Kuluvana vuonna yhtiö tekee tarvittavat toimenpiteet tulevien vuosien kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Tämä onnistuu, kun koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Kiitos asiakkaille ja kaikille sidosryhmille.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi asiakkaidensa palvelemiseen.

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,26 euroa maksetaan 26.4.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.4.2023) ja 0,21 euroa maksetaan 21.12.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.12.2023).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Liiketulos oli 0,4 milj. euroa, 14,5 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 13,4 %). Kauden tulos oli 0,4 milj. euroa, 15,1 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 13,3 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut (Teur)1-3/20231-3/2022
Liikevaihto2 7762 687
Liiketoiminnan muut tuotot06
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1 585-1 580
Muut kulut-657-638
EBITDA534475
Poistot ja arvonalentumiset-132-114
EBIT (liiketulos)403361
EBIT, % liikevaihdosta14,5 13,4
Rahoitustuotot ja –kulut14-4
Tulos ennen veroja417358
Tuloverot11
Kauden tulos418358
Kauden tulos, % liikevaihdosta15,1 13,3


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)1-3/20231-3/2022
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä0,30,3
Liiketoiminnan rahavirta0,30,3
Investointien rahavirta0,00,0
Rahoituksen rahavirta-0,1-0,1
Kokonaisrahavirta0,20,1
   
 3/20233/2022
Käteisvarat2,53,5
Korolliset velat0,40,6
Omavaraisuusaste %59,5 54,7


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Jatkuva kilpailu parhaista työntekijöistä vaikuttaa rekrytointiin ja avainhenkilöiden sitoutumiseen.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,1 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 136 (114) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Helsingissä.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,26 euroa maksetaan 26.4.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.4.2023) ja 0,21 euroa maksetaan 21.12.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.12.2023). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 2500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 4500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12 artiklan muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena. Yhtiöjärjestyksen 12 artiklaan lisätään uusi kappale, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen nykyinen osakekanta on 2.147.826 osaketta. Vertailukauden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 83 tuhatta osaketta, 3,9 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (322 tuhatta osaketta, 15,0 %) ja 451 tuhatta euroa (2,4 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 5,82 euroa (9,40 euroa), alin 4,95 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 5,30 euroa (9,20 euroa). Painotettu keskikurssi oli 5,43 euroa (7,57 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2023 oli 11,4 milj. euroa (19,8 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2023 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2022 vuositilinpäätöksessä.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)1-3/20231-3/20221-12/2022
Liikevaihto2 7762 6879 753
Liiketoiminnan muut tuotot066
Kulut:   
Materiaalit ja palvelut-114-110-484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-1 585-1 580-6 146
Poistot ja arvonalentumiset-132-114-491
Liiketoiminnan muut kulut-542-528-2 064
Kulut yhteensä-2 373-2 332-9 185
Liiketulos403361574
Rahoitustuotot ja -kulut14-4-15
Tulos ennen veroja417358559
Tuloverot1122
KAUDEN TULOS418358581
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille418358581
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR*0,190,170,27
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR*0,190,170,27

*Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.3.2023 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

TASE IFRS (Teur)3/20233/202212/2022
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet628807730
Liikearvo2 1292 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 0671 1531 089
Pitkäaikaiset saamiset   
Muut saamiset, pitkäaikaiset155106172
Laskennalliset verosaamiset207200208
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä362306380
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 1864 3954 328
    
Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 0631 1821 183
Rahavarat2 4813 5132 247
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 5444 6953 430
VARAT YHTEENSÄ7 7309 0907 758
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma881881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto373737
Kertyneet voittovarat3 1113 5403 540
Tilikauden tulos418358581
Oma pääoma yhteensä4 4474 8165 039
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat211227213
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset81364180
Pitkäaikaiset velat yhteensä291590394
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset348282337
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset2 6433 4011 989
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 9913 6832 326
Velat yhteensä3 2824 2742 719
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ7 7309 0907 758


RAHAVIRTALASKELMA(Teur)1-3/20231-3/20221-12/2022
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Kauden tulos418358581
Oikaisut118116490
Käyttöpääoman muutokset-205-174-74
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja331300997
Maksetut rahoituserät ja verot-1-4-16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA330296982
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-8-44-163
Myönnetyt lainat00-122
Lainasaamisten takaisinmaksut2400
Saadut korot1500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA31-44-285
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-88-80-326
Maksetut osingot*-38-38-1 503
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-126-117-1 828
RAHAVIRTA YHTEENSÄ234135-1 131
RAHAVAROJEN MUUTOS   
Rahavarat kauden alussa2 2473 3783 378
Rahavarat kauden lopussa2 4813 5132 247
RAHAVAROJEN MUUTOS234135-1 131

* Vertailuluvut 3/2022 on oikaistu maksettujen osinkojen osalta siten, että lukuun on sisällytetty 3/2022 aikana maksetut ennakonpidätykset -38 Teur. Vastaava muutos näkyy käyttöpääoman muutoksessa.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)OsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  358358
Osingot  -1 503-1 503
Oma pääoma 31.3.2022881373 8984 816
     
Oma pääoma 1.1.2023881374 1215 039
Laaja tulos  418418
Osingot  -1 009-1 009
Oma pääoma 31.3.2023881373 5294 447


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur)1-3/20231-3/20221-12/2022
Ostot kauden aikana5394245
Velat kauden lopussa04753


HENKILÖSTÖ1-3/20231-3/20221-12/2022
Henkilöstö keskimäärin130114128
Henkilöstö kauden lopussa136114131


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)3/20233/202212/2022
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut140136140


MUITA TUNNUSLUKUJA3/20233/202212/2022
Omavaraisuusaste (%)59,554,768,9
Oma pääoma/osake (eur)*2,072,242,35

*Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.3.2023 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                     Osakkeiden osakeantioikaistu
                                     keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                      Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                         
                                      Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                                      tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät3/20233/202212/2022
Saadut ennakot (Teur)250283449
Korolliset velat (Teur)429646517
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)*2 1482 1482 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)*2 1482 1482 148

*Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden määrä muuttui osakkeiden yhdistämisen ja tähän liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin seurauksena. Tiedotteen osakekohtaiset tunnusluvut on raportoitu 31.3.2023 osakemäärän mukaisesti myös vertailukauden osalta.


Helsingissä 27.4.2023

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

LiiteAttachments

Osavuosikatsaus Q1 2023