Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

Tallinn, ESTONIA


Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas suurendada Panga aktsiakapitali 524 720,35 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsus võeti vastu Panga 08.11.2019. üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimise võimaldamiseks viidatud otsuses määratud tingimustel. Aktsiakapitali suurendamine toimub kooskõlas Panga põhikirja punktiga 3.3.5. Emissioonis oli võimalik osaleda 35 Panga praegusel ja endisel töötajal, kes märkisid kokku 770 000 aktsiat 777 700 euro eest, mis moodustas 100% emissiooni mahust. Kõik optsioonisaajad esitasid märkimisavalduse ja tasusid märgitud aktsiate eest õigeaegselt.

Coop Panga nõukogu otsused on järgnevad:

  1. Suurendada Panga aktsiakapitali 524 720,35 euro võrra, mille tulemusena suureneb Panga aktsiakapital 69 148 092,98 eurolt 69 672 813,33 euroni.
  2. Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate (ISIN kood: EE3100007857) emiteerimise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lasta välja 770 000 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,681455 eurot ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Pangal kokku 102 241 307 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Panga aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Panga lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. 
  3. Vastavalt Panga 13.04.2022.a aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastu võetud otsusele kuulub väljalastavate uute aktsiate märkimise eesõigus Panga töötajatele, kellele laieneb 08.11.2019.a Panga üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Pank on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Vastavalt Panga 08.11.2019.a üldkoosoleku otsusele on seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Panga aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks, välistatud.
  4. Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg oli perioodil 21. aprill 2023 kuni 28. aprill 2023.a.
  5. Ühe aktsia väljalaskehind on 1,01 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,681455 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,328545 eurot on ülekurss.
  6. Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega.
  7. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavad uue aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1. jaanuaril 2023 alanud majandusaasta eest.
  8. Pank esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Pank on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100007857 tähistamisest.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 155 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Katre Tatrik
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5151 859
E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee