TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2023

Helsinki, FINLAND


TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20.7.2023 KLO 8:30

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

 • liikevaihto 4,9 milj. euroa (5,5 milj. euroa), muutos -10,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa), 3,5 % liikevaihdosta (13,6 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,35 euroa)

Huhti-kesäkuu 2023 lyhyesti

 • liikevaihto 2,2 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -23,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa), -10,5 % liikevaihdosta (13,7 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,0 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,11 euroa (0,18 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2023 toisen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 1,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,5 milj. euroa (-2,0 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 64,1 % (65,5 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan vaihteluvälillä -0,4 ja +0,4 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Vuosipuolisko oli kahtiajakoinen. Ensimmäinen vuosineljännes onnistui erinomaisesti, jälkimmäinen oli vaikea.

Markkinatilanne heikkeni. Uusien tilausten hankkiminen oli normaalia vaikeampaa. Lisäksi yhtiön asiakkailleen järjestämien tapaamisten sopimiseen tarvittiin aikaisempaan verrattuna enemmän aikaa, mikä heikensi kannattavuutta.

Näkymän heikentyessä yhtiö ryhtyi välittömästi sopeuttaviin toimenpiteisiin huomioiden pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaaminen.

Konsultit kävivät toisella vuosineljänneksellä aloitteellisesti asiakaskeskusteluita jopa enemmän kuin alkuvuoden aikana. Palkinto saatiin kesäkuussa, kun myynti ylitti odotukset.

Kassavirran ja kannattavuuden parantaminen ovat yhtiön tärkeimpiä tavoitteita.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Tämä onnistuu, kun koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Kiitokset asiakkaille ja henkilöstölle.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi asiakkaidensa palvelemiseen.

Markkinaolosuhteiden heikentymisen johdosta ja vaikutusten minimoimiseksi Trainers’ House toteutti muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena toimintatapoja ja työtehtäviä järjesteltiin uudestaan sekä henkilöstöä vähennettiin.

Katsauskaudella yhtiö sulki väliaikaisesti Tallinnan toimipisteen.

Huhtikuussa yhtiö jakoi omistajilleen osingon ensimmäisen erän 0,26 euroa osakkeelta. Osingonmaksun jälkimmäinen osa 0,21 euroa osakkeelta maksetaan 21.12.2023.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 4,9 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Liiketulos oli 0,2 milj. euroa, 3,5 % liikevaihdosta (0,7 milj. euroa, 13,6 %). Kauden tulos oli 0,2 milj. euroa, 3,6 % liikevaihdosta (0,7 milj. euroa, 13,5 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut (Teur)1-6/20231-6/2022
Liikevaihto4 9435 502
Liiketoiminnan muut tuotot06
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-3 251-3 225
Muut kulut-1 251-1 307
EBITDA441976
Poistot ja arvonalentumiset-266-229
EBIT (liiketulos)175747
EBIT, % liikevaihdosta3,5 13,6
Rahoitustuotot ja –kulut2-8
Tulos ennen veroja177739
Tuloverot23
Kauden tulos179742
Kauden tulos, % liikevaihdosta3,613,5


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)1-6/20231-6/2022
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä0,30,7
Liiketoiminnan rahavirta0,30,7
Investointien rahavirta0,00,0
Rahoituksen rahavirta-0,8-1,4
Kokonaisrahavirta-0,5-0,8
   
 6/20236/2022
Käteisvarat1,82,6
Korolliset velat0,30,6
Omavaraisuusaste %64,165,5


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Jatkuva kilpailu parhaista työntekijöistä vaikuttaa rekrytointiin ja avainhenkilöiden sitoutumiseen.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,0 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 118 (143) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Helsingissä.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,26 euroa maksetaan 26.4.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.4.2023) ja 0,21 euroa maksetaan 21.12.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.12.2023). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 2500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 4500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12 artiklan muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena. Yhtiöjärjestyksen 12 artiklaan lisätään uusi kappale, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 149 tuhatta osaketta, 7,0 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (452 tuhatta osaketta, 21,1 %) ja 0,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 6,12 euroa (9,80 euroa), alin 3,96 euroa (5,86 euroa) ja päätöskurssi 4,20 euroa (5,98 euroa). Painotettu keskikurssi oli 5,17 euroa (7,53 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2023 oli 9,0 milj. euroa (12,8 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2023 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2022 vuositilinpäätöksessä.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)1-6/20231-6/20221-12/2022
Liikevaihto4 9435 5029 753
Liiketoiminnan muut tuotot066
Kulut:   
Materiaalit ja palvelut-222-261-484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-3 251-3 225-6 146
Poistot ja arvonalentumiset-266-229-491
Liiketoiminnan muut kulut-1 029-1 046-2 064
Kulut yhteensä-4 768-4 760-9 185
Liiketulos175747574
Rahoitustuotot ja -kulut2-8-15
Tulos ennen veroja177739559
Tuloverot2322
KAUDEN TULOS179742581
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille179742581
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR0,080,350,27
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR0,080,350,27


TASE IFRS (Teur)6/20236/202212/2022
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet510716730
Liikearvo2 1292 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 0461 1321 089
Pitkäaikaiset saamiset   
Muut saamiset, pitkäaikaiset155190172
Laskennalliset verosaamiset205200208
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä360390380
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 0454 3674 328
    
Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset8701 2651 183
Rahavarat1 7872 5592 247
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 6573 8243 430
VARAT YHTEENSÄ6 7028 1917 758
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma881881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto373737
Kertyneet voittovarat3 1113 5403 540
Tilikauden tulos179742581
Oma pääoma yhteensä4 2095 2005 039
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat208225213
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset38307180
Pitkäaikaiset velat yhteensä246532394
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset291259337
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset1 9562 2001 989
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 2472 4592 326
Velat yhteensä2 4932 9912 719
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ6 7028 1917 758


RAHAVIRTALASKELMA(Teur)1-6/20231-6/20221-12/2022
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Kauden tulos179742581
Oikaisut314233490
Käyttöpääoman muutokset-193-292-74
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja300683997
Maksetut rahoituserät ja verot-13-8-16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA287675982
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin5-47-163
Myönnetyt lainat00-122
Lainasaamisten takaisinmaksut2600
Saadut korot1500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA46-47-285
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-197-159-326
Maksetut osingot*-597-1 289-1 503
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-793-1 448-1 828
RAHAVIRTA YHTEENSÄ-460-820-1 131
RAHAVAROJEN MUUTOS   
Rahavarat kauden alussa2 2473 3783 378
Rahavarat kauden lopussa1 7872 5592 247
RAHAVAROJEN MUUTOS-460-820-1 131

* Vertailuluvut 1-6/2022 on oikaistu maksettujen osinkojen osalta siten, että lukuun on sisällytetty 1-6/2022 aikana maksetut ennakonpidätykset -38 Teur. Vastaava muutos näkyy käyttöpääoman muutoksessa.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)OsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  742 
Osingot  -1 503 
Oma pääoma 30.6.2022881374 2825 200
     
Oma pääoma 1.1.2023881374 1215 039
Laaja tulos  179 
Osingot  -1 009 
Oma pääoma 30.6.2023881373 2914 209


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur)1-6/20231-6/20221-12/2022
Ostot kauden aikana105160245
Velat kauden lopussa526053


HENKILÖSTÖ1-6/20231-6/20221-12/2022
Henkilöstö keskimäärin125121128
Henkilöstö kauden lopussa118143131


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)6/20236/202212/2022
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut139140140


MUITA TUNNUSLUKUJA6/20236/202212/2022
Omavaraisuusaste (%)64,165,568,9
Oma pääoma/osake (eur)1,962,422,35

Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                        Osakkeiden osakeantioikaistu
                        keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                        Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                         
                        Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                        tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät6/20236/202212/2022
Saadut ennakot (Teur)133251449
Korolliset velat (Teur)329566517
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)2 1482 1482 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)2 1482 1482 148Helsingissä 20.7.2023

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

LiiteAttachments

Puolivuosikatsaus 2023