TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2023


TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26.10.2023 KLO 8:30

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti

 • liikevaihto 6,5 milj. euroa (7,3 milj. euroa), muutos -10,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa), 1,0 % liikevaihdosta (6,8 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,23 euroa)

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti

 • liikevaihto 1,6 milj. euroa (1,8 milj. euroa), muutos -10,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), -6,7 % liikevaihdosta (-14,0 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,05 euroa (-0,12 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2023 kolmannen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 1,5 milj. euroa (2,2 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,3 milj. euroa (-1,7 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 65,3 % (67,8 %)


NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Yhtiö arvioi vuoden 2023 operatiivisen tuloksen olevan vaihteluvälillä -0,4 ja +0,4 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Kolmannella vuosineljänneksellä markkinatilanne pysyi ennallaan.

Lomakaudesta johtuen Trainers’ Housen kolmas vuosineljännes on tosiallisesti kahden kuukauden mittainen.

Uusien tilausten hankkiminen oli edelleen katsauskaudella normaalia vaikeampaa.

Yhtiö on sopeuttanut toimintaansa nykyisessä markkinatilanteessa. Kuluvan vuoden aikana yhtiössä on viety läpi kahdet muutosneuvottelut. Lisäksi on toteutettu muita mittavia kustannussäästöjä.

Samanaikaisesti yhtiö on mennyt eteenpäin. Uusi Johtajan kasvupolku -valmennusohjelma - joka tarjoaa ideoita ja viritystä johtamistyöhön, henkilökohtaista tukea ja tuettua itsetutkiskelua - käynnistyi syksyllä. Lisäksi yhtiö investoi kohtaamismarkkinoinnin liiketoiminnan kasvuun rekrytointikampanjalla.

Kassavirran ja kannattavuuden parantaminen ovat yhtiön tärkeimpiä tavoitteita.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Tämä onnistuu, kun koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Kiitokset asiakkaille ja henkilöstölle.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi asiakkaidensa palvelemiseen.

Katsauskauden jälkeen yhtiö toteutti muutosneuvottelut kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja toimintojen uudelleenjärjestämiseksi.

TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Liiketulos oli 0,1 milj. euroa, 1,0 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 6,8 %). Kauden tulos oli 0,1 milj. euroa, 1,2 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 6,8 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Eritellyt konsernin luvut (Teur)1-9/20231-9/2022
Liikevaihto6 5417 284
Liiketoiminnan muut tuotot06
Kulut:  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-4 339-4 546
Muut kulut-1 729-1 902
EBITDA473842
Poistot ja arvonalentumiset-405-344
EBIT (liiketulos)68498
EBIT, % liikevaihdosta1,06,8
Rahoitustuotot ja –kulut8-10
Tulos ennen veroja76488
Tuloverot45
Kauden tulos80493
Kauden tulos, % liikevaihdosta1,26,8


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)1-9/20231-9/2022
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä0,10,5
Liiketoiminnan rahavirta0,10,5
Investointien rahavirta0,1-0,1
Rahoituksen rahavirta-0,9-1,6
Kokonaisrahavirta-0,7-1,2
   
 9/20239/2022
Käteisvarat1,52,2
Korolliset velat0,30,5
Omavaraisuusaste %65,367,8


MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä.

Korkea inflaatio ja siitä aiheutuva korkojen nousu vaikuttavat negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Jatkuva kilpailu parhaista työntekijöistä vaikuttaa rekrytointiin ja avainhenkilöiden sitoutumiseen.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,0 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 111 (146) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Helsingissä.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,47 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,26 euroa maksetaan 26.4.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.4.2023) ja 0,21 euroa maksetaan 21.12.2023 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 14.12.2023). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Jari Sarasvuo sekä uutena jäsenenä Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 2500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 4500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12 artiklan muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa etäkokouksena. Yhtiöjärjestyksen 12 artiklaan lisätään uusi kappale, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 214 tuhatta osaketta, 10,0 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (540 tuhatta osaketta, 25,2 %) ja 1,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 6,12 euroa (9,80 euroa), alin 3,38 euroa (5,00 euroa) ja päätöskurssi 3,73 euroa (5,82 euroa). Painotettu keskikurssi oli 4,74 euroa (7,25 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2023 oli 8,0 milj. euroa (12,5 milj. euroa).

OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2023 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2022 vuositilinpäätöksessä.

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)1-9/20231-9/20221-12/2022
Liikevaihto6 5417 2849 753
Liiketoiminnan muut tuotot066
Kulut:   
Materiaalit ja palvelut-308-362-484
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-4 339-4 546-6 146
Poistot ja arvonalentumiset-405-344-491
Liiketoiminnan muut kulut-1 420-1 540-2 064
Kulut yhteensä-6 473-6 792-9 185
Liiketulos68498574
Rahoitustuotot ja -kulut8-10-15
Tulos ennen veroja76488559
Tuloverot4522
KAUDEN TULOS80493581
Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille80493581
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR0,040,230,27
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR0,040,230,27


TASE IFRS (Teur)9/20239/202212/2022
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet430683730
Liikearvo2 1292 1292 129
Muut aineettomat hyödykkeet1 0251 1101 089
Pitkäaikaiset saamiset   
Muut saamiset, pitkäaikaiset138172172
Laskennalliset verosaamiset204200208
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä342372380
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 9264 2944 328
    
Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset9421 1511 183
Rahavarat1 5332 1972 247
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 4753 3473 430
VARAT YHTEENSÄ6 4007 6417 758
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma881881881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto373737
Kertyneet voittovarat3 1113 5403 540
Tilikauden tulos80493581
Oma pääoma yhteensä4 1094 9505 039
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat205223213
Rahoitusvelat, pitkäaikaiset58228180
Pitkäaikaiset velat yhteensä263451394
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat, lyhytaikaiset216259337
Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset1 8121 9821 989
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 0282 2402 326
Velat yhteensä2 2912 6912 719
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ6 4007 6417 758


RAHAVIRTALASKELMA(Teur)1-9/20231-9/20221-12/2022
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Kauden tulos80493581
Oikaisut435356490
Käyttöpääoman muutokset-398-347-74
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja117501997
Maksetut rahoituserät ja verot-13-10-16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA104491982
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-12-108-163
Myönnetyt lainat00-122
Lainasaamisten takaisinmaksut4200
Saadut korot2100
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA51-108-285
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys-272-239-326
Maksetut osingot*-597-1 326-1 503
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-869-1 565-1 828
RAHAVIRTA YHTEENSÄ-714-1 182-1 131
RAHAVAROJEN MUUTOS   
Rahavarat kauden alussa2 2473 3783 378
Rahavarat kauden lopussa1 5332 1972 247
RAHAVAROJEN MUUTOS-714-1 182-1 131

* Vertailuluvut 1-9/2022 on oikaistu maksettujen osinkojen osalta siten, että lukuun on sisällytetty 1-9/2022 aikana maksetut ennakonpidätykset -38 Teur. Vastaava muutos näkyy käyttöpääoman muutoksessa.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)OsakepääomaSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 1.1.2022881375 0435 961
Laaja tulos  493493
Osingot  -1 503-1 503
Oma pääoma 30.9.2022881374 0324 950
     
Oma pääoma 1.1.2023881374 1215 039
Laaja tulos  8080
Osingot  -1 009-1 009
Oma pääoma 30.9.2023881373 1914 109


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur)1-9/20231-9/20221-12/2022
Ostot kauden aikana131190245
Velat kauden lopussa31353


HENKILÖSTÖ1-9/20231-9/20221-12/2022
Henkilöstö keskimäärin115125128
Henkilöstö kauden lopussa111146131


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)9/20239/202212/2022
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut120141140


MUITA TUNNUSLUKUJA9/20239/202212/2022
Omavaraisuusaste (%)65,367,868,9
Oma pääoma/osake (eur)1,912,302,35

Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                          Osakkeiden osakeantioikaistu
                                          keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                         Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Oma pääoma                         
                                         Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                                         tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät9/20239/202212/2022
Saadut ennakot (Teur)107335449
Korolliset velat (Teur)274487517
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl)2 1482 1482 148
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)2 1482 1482 148Helsingissä 26.10.2023

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

LiiteAttachments

Osavuosikatsaus Q3 2023