Valoe Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset


 Valoe Oyj         Pörssitiedote 27.10.2023 klo 16.00 

Valoe Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 27.10.2023 Mikkelissä.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta seuraavassa kuvatulla tavalla uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin yhtiön nykyistä 200 osaketta vastaa yksi (1) yhtiön osake. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli yhtiökokouskutsun päivämääränä 592.859.607 kpl. Yhtiön 20.10.2023 päättämässä yhtiölle itselleen suunnatussa annissa yhtiö merkitsi yhteensä 29.000.000 uutta osaketta, minkä johdosta yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä on 621.859.607 kpl. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan siten, että yhtiö luovuttaa 31.10.2023 jokaiselle yhtiön osakkeenomistajalle yhtiön uusia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen luvulla 200. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 199 osaketta kerrottuna yhtiön osakkeenomistajien yhtiön osakkeita säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä 31.10.2023. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä per 30.9.2023 oli 17.177. Osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä on siten 3.600.000 uutta yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista maksutonta osakeantia koskevista seikoista. Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 200/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 200 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 199 yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista osakkeiden lunastuksia koskevista seikoista. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä yhtiön hallituksen päätöksellä. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä Nasdaq Helsingin kaupankäynnin päättymisen jälkeen 31.10.2023. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta viimeistään 1.11.2023. Kaupankäynti yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä Nasdaq Helsingissä alkaa arviolta 1.11.2023. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä 31.10.2023 jälkeen. Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Mitään osaa järjestelystä ei toteuteta ilman, että kaikki muut osat toteutuvat.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 10.000.000 osakkeella (edellä kohdassa 6 päätetyn yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen jälkeen; kyseinen osakemäärä vastaa 2.000.000.000 osaketta ennen kohdassa 6 päätettyä yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä). Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Mikkelissä, 27. päivänä lokakuuta 2023

VALOE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.