Inbanki 2023. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused


Inbanki 2023. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 7,4 miljonit eurot. Omakapitali tootlus ulatus kolmandas kvartalis 10,6%-ni. 

  • 2023. aasta kolmanda kvartali puhaskasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 78%. Selle põhjuseks oli 2022. aasta kolmandas kvartalis teenitud erakorraline kasum 11,4 miljonit eurot, mis tuli Maksekeskus AS-i 29,8% osaluse müügist. Kui erakorraline kasum välja jätta, kasvas Inbanki puhaskasum aastaga 43%.
  • Inbanki laenuportfell kasvas 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 27% ja ulatus 975,1 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 40% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 1,02 miljardi euroni.
  • Kolmanda kvartali müügimaht oli kokku 182,4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 18% enam. Toodete lõikes näitas tugevat tulemust autode finantseerimine. Autosid finantseeriti 45,1 miljoni euro eest, mis on 80% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük püsis stabiilsena ja oli 71,8 miljonit eurot. Rohefinantseerimise müük küündis 26,4 miljoni euroni, mis tähendas 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 32% kasvu. Renditeenuste müük kasvas aastatagusega võrreldes tugevalt ehk 64% ja ulatus 16 miljoni euroni, samal ajal vähenes väikelaenu müügimaht 14% ja oli 23,1 miljonit eurot. 
  • Kolmanda kvartali lõpus tegi Inbank koostööd üle 5400 aktiivse kaupmehega. Aktiivseid kliendilepinguid oli 894 000, mis on 5,7% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Kolmandas kvartalis jätkus Inbanki finantstulemuste paranemine tulude jõudsa kasvu ja müügimahu jätkuva suurenemisega. Inbanki kvartaalne kogutulu jõudis rekordilise 15,6 miljoni euroni, kasvades aastaga 24%.

Alates 2021. aasta neljandast kvartalist, mil Poolas hakkasid tõusma intressimäärad, on Inbank pidanud tegutsema keerulises keskkonnas. Meie rahastamiskulud on viimase 24 kuu jooksul kasvanud 3% võrra, samas kui oma portfelli oleme saanud ümber hinnastada ainult 2% võrra. See on avaldanud survet meie marginaalidele. Ometi oleme suutnud neil keerulistel aegadel saavutada rekordilisi müügitulemusi kõigil turgudel ning hoida oma krediidikulud kontrolli all. Tänu sellele on Inbanki kasum taas tõusuteel – kolmanda kvartali kasum ulatus 2,9 miljoni euroni. Paranes ka omakapitali tootlus, mis oli kolmandas kvartalis 10,6%.

Kolmandas kvartalis alustasime Eestis innovatiivse renditeenuse pakkumist, asutades täielikult Inbankile kuuluva tütarettevõtte Inbank Rent. Tegemist on uudse ja ainulaadse pakkumisega kõikidel meie sihtturgudel. Septembris sõlmis Inbank Rent esimese koostöölepingu Appleʼi premium-taseme edasimüüjaga iDeal, et asuda Eesti turul pakkuma Appleʼi toodete renditeenust. Aasta viimastel kuudel ja 2024. aastal plaanime laiendada renditeenuse pakkumist koostöös Appleʼi ja teiste elektroonikamüüjatega kõigile meie turgudele."

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2023 ja 3. kvartali seisuga
Varade maht: 1,2 miljardit eurot
Laenuportfell: 975,1 miljonit eurot
Hoiuseportfell: 1,02 miljardit eurot
Omakapital: 109,9 miljonit eurot
Puhaskasum: 2,9 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus: 10,6%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
 3. kvartal 20233. kvartal 20229 kuud 20239 kuud 2022
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil24 91717 19868 50745 956
Intressikulu-12 164-5 805-32 490-12 569
Neto intressitulu12 75311 39336 01733 387
     
Komisjoni- ja teenustasutulu1 3269373 6542 468
Komisjoni- ja teenustasukulu-1 177-975-3 390-2 566
Neto teenustasutulu/kulu149-38264-98
     
Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt110-149769
Valuutakursi ümberhindluse kahjumid-501-528-213-781
Neto kahjum finantsinstrumentidelt-391-677-137-772
     
Muud põhitegevusega seotud tulud10 2217 87528 16920 518
Muud põhitegevusega seotud kulud-7 122-5 975-20 341-15 010
Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku15 61012 57843 97238 025
     
Tööjõukulud-3 981-3 273-12 152-10 021
Turunduskulud-753-933-2 418-2 279
Halduskulud-2 955-2 267-8 073-6 126
Põhivara kulum-1 629-1 183-4 601-3 286
Tegevuskulud kokku-9 318-7 656-27 244-21 712
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu6 2924 92216 72816 313
     
Kasum sidusettevõtetelt-7211 57032211 430
Laenude allahindluse kulu-3 354-3 050-9 968-8 710
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 86613 4427 08219 033
     
Tulumaks34-37344-76
Aruandeperioodi kasum2 90013 4057 42618 957
     
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed324231-12266
Aruandeperioodi koondkasum3 22413 6367 41419 223

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 
 30.09.202331.12.202230.09.2022
Varad   
Nõuded keskpankadele160 455126 99072 902
Nõuded krediidiasutustele8 83918 34516 330
Investeeringud võlakirjadesse31 1648 4159 320
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande1193719
Laenud ja nõuded895 610755 100711 180
Investeeringud sidusettevõtetesse2131 0651 076
Muud finantsvarad2 9583 3873 037
Materiaalsed varad67 45848 53341 610
Vara kasutusõigus24 81023 24723 463
Immateriaalsed varad29 26326 24925 330
Muud varad10 9745 9615 995
Edasilükkunud tulumaksu vara4 0663 1663 122
Varad kokku1 235 9291 020 495913 384
    
Kohustised   
Klientide hoiused1 021 106828 894728 457
Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande600
Muud finantskohustised59 48855 24051 295
Tulumaksukohustis1380234
Edasilükkunud tulumaksu kohustis20318774
Muud kohustised3 4123 6803 083
Allutatud võlaväärtpaberid41 70830 57030 559
Kohustised kokku1 126 061918 571813 702
    
Omakapital   
Aktsiakapital1 0261 0261 023
Ülekurss31 85531 85531 655
Kohustuslik reservkapital103100100
Muud reservid1 8651 4212 088
Jaotamata kasum75 01967 52264 816
Omakapital kokku109 868101 92499 682
    
Kohustised ja omakapital kokku1 235 9291 020 495913 384


Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:
Merit Arva
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusAttachments

Inbank_vahearuanne_2023_Q3