Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag


Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,054 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 december 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 6 december 2023. Observera att vissa förvaltare kan stänga anmälningsperioden före den 11 december.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO6 finns att tillgå från Bolagets webbplats på www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:
Teckningsperiod: 27 november 2023 – 11 december 2023

Emissionsvolym: 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till teckning av 182 664 660
B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,054 SEK per B-aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 6 december 2023

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 826 646,6 SEK, från 6 393 858,6 SEK, till 8 220 505,2 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 182 664 660 B-aktier, från 639 385 860 aktier (fördelat på 1 084 463 A-aktier och 638 301 397 B-aktier), till 822 050 520 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 22,2 procent av antalet aktier.

Observera: Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 11 december 2023, alternativt avyttras senast den 6 december 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
Tel: +46 7 0777 8538

eller

Dan Wahrenberg, CFO
Tel: +46 7 0337 0346
E-post: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.
Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

BilagaAttachments

Första dag för nyttjande av TO6 - Terranet SV