Hydros kapitalmarkedsdag 2023: En pioner i det grønne aluminiumskiftet med kraft fra fornybar energi


Hydro øker satsingen på å utnytte mulighetene som oppstår gjennom økt etterspørsel etter lavkarbonaluminium. Fram mot 2030 vil Hydro øke veksten i resirkulering av aluminium og ekstruderte produkter, og styrke ambisjonene innen produksjon av fornybar energi. Hydro vil gjennomføre planlagt avkarbonisering og bidra til en omstilling som er rettferdig og naturpositiv, samtidig som markedet for grønnere aluminium videreutvikles. Dette er hovedtemaene på Hydros kapitalmarkedsdag 2023.


Hovedpunkter

  • Forventer en økning på opptil 2 milliarder kroner i grønnere inntjening innen 2030
  • Trapper opp veksten i Extrusions til en EBITDA på 10-12 milliarder kroner i 2030
  • Trapper opp veksten i resirkulering til en EBITDA på 5-8 milliarder kroner i 2030, delvis gjennom å øke mengden brukt aluminiumskrap til 850.000-1.200.000 tonn innen 2030
  • Øker målet for utslippskutt for CO2 fram mot 2030, der målet om 30 prosent reduksjon opprettholdes til tross for porteføljeendringer, og trapper opp naturpositive tiltak gjennom satsing på biologisk mangfold, avfallshåndtering og arealbruk
  • Utvider forbedringsprogrammet til 14 milliarder kroner i 2030, inkludert ytterligere potensial fra digitalisering, og øker de kommersielle ambisjonene til 6,1 milliarder kroner i 2030, inkludert hele potensialet for en økning i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier
  • Oppdaterer investeringsmålet for 2024 og på mellomlang sikt til 15 milliarder i året på bakgrunn av valuta, inflasjon og overføring fra 2023, og en mulig årlig fleksibilitet på opptil 1-2 milliarder kroner, med en antatt frigjøring av netto driftskapital på 2 milliarder kroner i 2024.
  • Mål om utdeling av 50-60 prosent av justert resultat etter skatt til aksjonærene for 2023, i tråd med målet i kapitalstrukturen

– Basert på vår ledende posisjon, satser vi nå enda sterkere. Fram mot 2030 trapper vi opp vekstambisjonene i Extrusions, resirkulering og produksjon av fornybar energi, med mål om å utnytte markedsmuligheter som oppstår gjennom det grønne skiftet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

I 2020 etablerte Hydro en klar retning fram mot 2025 for å utvikle et mer robust, lønnsomt og bærekraftig selskap. Hydro har gjennomført denne strategien med økt inntjening og bærekraftresultater, og utviklet en mer robust portefølje som gir selskapet en sterkere strategisk posisjon i en verden under omstilling.

– Hydro er unikt posisjonert til å bli en pioner i det grønne aluminiumskiftet. Med vår spisskompetanse på materialer og aluminium, som spenner fra bauksitt til ekstruderte løsninger, kombinert med kompetanse innen utvikling og drift av fornybar energi og en konkret plan for å oppnå nullutslipp, er vi klare til å endre spillet for aluminiumsindustrien, sier Aasheim.

Siden 2020 har forretningsmiljøet endret seg raskt, med geopolitiske spenninger som påvirker både verdenshandel, samarbeid og energipriser. På bakgrunn av gjeldende utfordringer i markedet, ventes det stor etterspørsel etter viktige materialer som aluminium, stål og kobber som følge av det grønne skiftet. Overgangen til elbiler, en økende etterspørsel etter infrastruktur for sol- og vindkraft og strengere regelverk for energieffektivisering i bygg og anlegg bidrar alle til det økende behovet for aluminium. Et bærekraftig grønt skifte avhenger av at disse materialene blir produsert med lavest mulig karbonavtrykk og minimal påvirkning på natur og lokalmiljø, samtidig som vi tilpasser oss et nytt risikobilde og nye muligheter.

I den strategiske retningen fram mot 2030, trapper Hydro opp vekstinvesteringene i Extrusions og resirkulering for å utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Ambisjonene for fornybar kraftproduksjon heves også, for å sikre fornybar energi til en overkommelig pris og attraktiv avkastning i verdikjeden for aluminium. I tillegg vil Hydro fortsatt satse på effektiv gjennomføring av planer for avkarbonisering og teknologiutvikling, som skal bidra til å verne om natur og en rettferdig omstilling, og bygge et marked for grønnere aluminium i samarbeid med kunder.


Øker vekstinvesteringene i Recycling og Extrusions

I resirkulering har oppkjøpet av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal og investeringene i HyForge i Rackwitz i Tyskland gitt økte markedsmuligheter gjennom å bruke ulike typer skrap for å møte behovet i et stadig større marked for resirkulert aluminium. I tillegg ble det nye resirkuleringsanlegget Hydro Cassopolis i Michigan i USA offisielt åpnet 16. november. Anlegget tar sikte på å forsyne aluminium og Hydro CIRCAL til bilbransjen og til markedet i USA. Ved utgangen av året kommer Hydro opp i en kapasitet for resirkulering av brukt aluminiumskrap (PCS) på 540.000 tonn, og har dermed allerede nådd målet for 2025 på 520.000-670.000 tonn, som ble lansert på fjorårets kapitalmarkedsdag.

Hydro styrker veksten i resirkulering av aluminium for å møte den økende etterspørselen etter resirkulerte lavkarbonprodukter. Fram mot 2030 er ambisjonen å øke bruken av PCS ytterligere opp mot 850.000 til 1.200.000 tonn, sammenliknet med målet for 2027 på 770.000 tonn. Investeringene skal gå til utvidelse og oppgradering av resirkuleringsanlegg, og til å styrke posisjonen innenfor innkjøp av skrap og avansert sorteringsteknologi. Hydro tar videre sikte på å diversifisere porteføljen av støperiprodukter i samarbeid med kunder, slik at vi kan utnytte potensialet for økt bruk av resirkulerte materialer i nye segmenter. Avhengig av markedsutviklingen og tilgjengelig kapital, er dette antatt å kunne gi en EBITDA for resirkulering i området 5-8 milliarder kroner i 2030.

Hydro Extrusions har styrket lønnsomheten gjennom innovative løsninger i ikke-standardiserte (non-commoditized) segmenter, og tar sikte på 8 milliarder kroner i leveranser i 2025 i normaliserte markeder. Disse leveransene skal styrkes ytterligere fram mot 2030. Med utvidet kapasitet, nye presser og satsing på grønnere tilbud, vil Hydro gripe nye muligheter i markedet og øke den globale markedsandelen. Avhengig av markedsvekst og tilgjengelig kapital, er ambisjonen å oppnå en EBITDA mellom 10 og 12 milliarder kroner innen 2030.


Hever ambisjonene for fornybar kraftproduksjon

Det er et presserende behov for å utvikle flere fornybare energikilder, samtidig som det er større konkurranse og risiko for prisøkning. Til tross for de globale klimamålene, går utviklingen av mer fornybar energi tregt. Det ventes at sol- og vindkraft vil få en stadig mer framtredende rolle i strømnettet, som skaper større uforutsigbarhet i produksjon og belastning. Det grønne aluminiumskiftet vil ikke være gjennomførbart uten mer fornybar energi til en overkommelig pris. Hydros kompetanse og mulighet til å øke fornybar kraftproduksjon gir et konkurransefortrinn når det gjelder å ta en ledende rolle i denne utviklingen.

Fram mot 2030 vil Hydro gripe muligheten til å skape verdier i et ustabilt energilandskap, gjennom å skape størst mulig fleksibilitet i uregelmessige kraftkilder og styrke markedsvirksomheten. Hydro Rein har aktivt fulgt opp attraktive fornybarprosjekter som kan levere til Hydro og en bred kundebase, hovedsakelig i Norden og Europa. Gjennom det nylig etablerte joint venture-samarbeidet med Macquarie, har Hydro Rein nå et godt utgangspunkt for å vokse videre og levere en attraktiv, risikojustert avkastning på kapital på opptil 10-20 prosent. I 2030 ventes det en EBITDA fra Hydro Energy, inkludert et forholdsmessig bidrag fra Hydro Rein, på om lag 4,7 milliarder kroner (normalisert).


Gjennomfører planer for avkarbonisering og teknologi og legge enda større vekt på en naturpositiv og rettferdig omstilling

Hydro gjør store framskritt mot sine mål for reduksjon av karbonutslipp. Målet er en reduksjon på 30 prosent i karbonutslippene innen 2030, hovedsakelig basert på drivstoffbytte og elektrifisering av kjeler ved aluminaraffineriet Alunorte. Til tross for at den lavere eierandelen i Alunorte reduserer effekten av utslippsreduksjonene på Hydros tall, vil Hydro likevel opprettholde utslippsmålet på 30 prosent reduksjon innen 2030, noe som innebærer at vi strekker våre ambisjoner. For å nå dette mer ambisiøse målet, vil Hydro undersøke tiltak som avkarbonisering av støperier med grønt hydrogen, biodrivstoff eller direkte elektrifisering, og bruke biomaterialer til anodeproduksjon. Samlet sett vil porteføljeendringene og eksisterende programmer for avkarbonisering føre til en 47 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, sammenliknet med 2018. De to teknologiløpene mot nullutslipp, HalZero for ny kapasitet og karbonfangst for eksisterende smelteverk, går som planlagt mot industriell skala innen 2030.

Det å bli grønnere handler om mer enn avkarbonisering, og Hydro har også klare forpliktelser på områder som biologisk mangfold, avfallshåndtering og utslipp av stoffer som ikke er klimagasser, i tråd med Global Biodiversity Framework. Målet om å unngå netto tap av biologisk mangfold ved bauksittgruven Hydro Paragominas er utvidet til også å omfatte historiske effekter fra 2020 i dagens fotavtrykk. Dette innebærer bedre forvaltning av biologisk mangfold på stedet og investeringer i kompenseringstiltak rundt gruvevirksomheten. For å sikre en vellykket gjennomføring har Hydro gått sammen med IPAM og IMAZON, som skal jobbe med bærekraftig utvikling i Paragominas. Hydro vil samarbeide med Alliansen for ren luft (Alliance for Clean Air) under Verdens økonomiske forum for å lage en oversikt over utslipp til luft i forsyningskjeden. Dette samarbeidet har som mål å definere et referansenivå og etablere mål for å redusere fotavtrykket til våre aluminiumprodukter, og støtte felles arbeid mot luftforurensing på tvers av verdikjeden.

Det er utarbeidet et rammeverk for en rettferdig omstilling, som skal bidra positivt når det gjelder å respektere og fremme menneskerettighetene, støtte en positiv lokal utvikling, investere i utdanning og sikre ansvarlige forsyningskjeder. Gjennom kontinuerlig oppfølging, lokale tiltak og samarbeid, vil Hydro forbedre levevilkår og livsopphold der selskapet har virksomhet.


Utvikler markedet for grønnere aluminium i samarbeid med kunder

Hydro har en unik mulighet til å bruke sin integrerte verdikjede til å levere produkter med lavkarbonaluminium, komplett med sporbarhet og transparens på alle stadier fra gruve til komponent. Hydro utnytter denne posisjonen gjennom å etablere strategiske samarbeid med utvalgte profilerte kunder, og har allerede stått i spissen for samarbeid med ledende aktører i bilindistruein, som Mercedes-Benz, Porsche og Polestar.

Lavkarbonprodukter skaper verdier for Hydros kunder og gir rom for høyere priser som påvirker selskapets bunnlinje. Med det veikartet Hydro har etablert fram mot 2030 om å drive karbonavtrykket for produktene enda mer ned, både når det gjelder primæraluminium og resirkulert aluminium vil Hydro kunne styrke sitt produkttilbud fra Hydro REDUXA 4.0 til Hydro REDUXA 3.0. Ytterligere vekst i resirkulering og økt innhold av brukt skrap gir videre muligheter for en bredere CIRCAL-portefølje med høyere produktpremier.

Basert på de produktpremiene Hydro får i dag og tilgjengelig kapasitet i 2030, er det muligheter for 2 milliarder kroner i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier etter hvert som Hydro videreutvikler og tilbyr industriledende produkter. Dette potensialet vil avhenge av en rekke faktorer og hvordan markedet utvikler seg, men med dagens utgangspunkt og veikartet mot nullutslipp, jobber Hydro målbevisst for å skape verdier for kunder og for Hydro, samtidig CO2-utslippene drives ned på en ansvarlig måte.


Større robusthet og grønnere verdiskaping

Hydros inntjening fra fjerde kvartal 2022 til tredje kvartal 2023 var 25,7 milliarder kroner, sammenliknet med en rekordhøy inntjening på 39,7 milliarder kroner i 2022. Resultatet ble drevet ned av svakere økonomisk vekst. Større robusthet og en solid kapitalstruktur har imidlertid bidratt til en strategisk kapitalfordeling, der 60 prosent av kapitalen er brukt på lønnsomme investeringer og strategisk vekst i løpet av 2023. I tråd med utbyttepolitikken og måltall for kapitalstrukturen, tar Hydro sikte på å dele ut 50-60 prosent av justert resultat etter skatt for 2023 til aksjonærene. Den endelige utdelingen for 2024 vil foreslås av styret i forbindelse med framleggingen av resultatene for fjerde kvarttal i februar 2024, og vil være gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen i mai 2024.

Hydro har styrket sin posisjon med 8,6 milliarder kroner i forbedringer, gjennom mer effektiv drift, optimalisering av faste kostnader og tiltak knyttet til anskaffelser. Alle forretningsområdene ligger i øvre sjikt innenfor sine bransjer, med en posisjon innenfor første kvartil i Aluminium Metal og Bauxite & Alumina, lukking av gap til konkurrenter i Extrusions, og en økning på 2 milliarder kroner i EBITDA i Energy. Hydro skal fortsette å forbedre seg, og målet i forbedringsprogrammet er økt med ytterligere 3 milliarder kroner til 14 milliarder kroner i 2030.

Kommersielle initiativ har bidratt ytterligere til god inntjening gjennom å utnytte muligheter til vekst gjennom marked og kunder, og gjennom å utvikle markedet for grønnere produkter med høyere produktpremier. Hydro forventer å levere 2,9 milliarder kroner innen utgangen av året, inkludert kommersielle forbedringer i Energy, og ligger godt foran målet for 2025 på 2,5 milliarder kroner allerede i 2023. Den kommersielle ambisjonen utvides ytterligere til 6,1 milliarder kroner fram mot 2030, inkludert hele potensialet for en økning i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier på 2 milliarder kroner.

Hydros strategiske agenda er fortsatt førende for kapitalallokeringen, og kapitaldisiplin er fortsatt en viktig økonomisk prioritering fram mot 2030. For året 2023 forventer Hydro 22,5 milliarder kroner i investeringer, inkludert Hydro Rein, som er 1 milliard kroner lavere enn investeringsmålet ved andre kvartal. Oppdatert investeringsmål for 2024 er 15 milliarder kroner, som inkluderer 400 millioner kroner overført fra 2023 og 2 milliarder kroner i valuta- og inflasjonseffekter. For perioden 2025-2028 er investeringsmålet 15 milliarder kroner, som reflekterer valuta- og inflasjonseffekter, i tillegg til større vekstambisjoner innenfor resirkulering og Extrusion. Avhengig av markedsutvikling og vekstkapasitet, er det et muligheter for en ytterligere vekstinvesteringer på 1-2 milliarder kroner i året, som tilsvarer øvre sjikt av vekstmålene for EBITDA. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 8,0 milliarder kroner.

Hydro vil fortsette å sikre effektivt nivå på arbeidskapitalen, og tar sikte på en frigjøring av 2 milliarder kroner i 2024, på bakgrunn av nåværende priser i markedet.

Forslaget til kapitalfordeling, forbedringsmål og kommersielle ambisjoner styrker Hydros konkurranseposisjon, og gir selskapet mer robust inntjening gjennom konjuinktursyklusen. Dette legger til rette for videre vekst og en attraktiv avkastning til aksjonærene.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com
 +47 41406376

Mediekontakt:
Halvor Molland
Halvor.Molland@hydro.com
 +47 92979797

VedleggAttachments

NHY Capital Markets Day 2023