Norsk Hydro: Nedskrivninger påvirker Hydros resultat for fjerde kvartal


Utfordrende markedsforhold for alumina og usikkerhet knyttet til australske kraftpriser gjør at Norsk Hydro ASA vil rapportere samlede nedskrivninger på om lag NOK 5,9 milliarder i resultatet for fjerde kvartal.

Hydro vil skrive ned verdien av

  • goodwill i Bauxite & Alumina (B&A), Brasil
  • bygninger, maskiner og utstyr i aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas
  • utsatt skattefordel i Alunorte
  • bygninger, maskiner og utstyr knyttet til aluminiumsverket Tomago, Australia

Nedskrivningene regnes som en justeringspost i Hydros alternative resultatmål, justert resultat, og vil ikke redusere utbyttet for 2023.

– Bauksitt- og aluminavirksomheten er viktig for vår verdikjede, og gjør det mulig for Hydro å gå foran i det grønne aluminiumskiftet ved å betydelig redusere karbonavtrykket i verdikjeden. På kort og mellomlang sikt ser vi utfordrende aluminamarkeder og svak kontantstrømgenerering i B&A. Det kommer av markedsvolatilitet i tider med geopolitisk uro, og påvirker den nåværende verdsettelsen av eiendelene, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– På lengre sikt forventer vi en økende andel inntjening fra grønnere produkter i B&A, ettersom vi reduserer karbonutslippene fra vår virksomhet samtidig som vi styrker vår grønnere produktportefølje og kan selge våre produkter med en premie. Disse forventede inntektene er ikke inkludert i verdsettelsen for nedskrivningstesting, i tråd med regnskapsreglene, sier Aasheim.

Bauxite & Alumina

Det estimerte tapet ved nedskriving i B&A er om lag NOK 3,8 milliarder.

Den nedskrevne kontantgenererende enheten består av aluminaraffineriet Alunorte, bauksittgruven Paragominas og relaterte aktiviteter. Svakere aluminamarked, med lavere marginer og høyere faste kostnader, er forventet å vare over en lengre periode enn det som var antatt da enheten ble testet for mulig verdifall ved utgangen av 2022. I testen ved utgangen av 2022 ble bruksverdien vurdert som lik enhetens balanseførte verdi.

Nedskrivningen vil hovedsakelig påvirke bokført verdi av goodwill og bygninger, maskiner og utstyr. For Alunorte er nedskrivningen primært knyttet til verdijusteringer fra Hydros oppkjøp av selskapet.

Det har også blitt gjennomført en evaluering av tidligere regnskapsført utsatt skattefordel. Hydro har konkludert med at det er større usikkerhet om de ubenyttede skatteposisjonene vil kunne utnyttes som fradrag i fremtidige resultater og vil derfor kostnadsføre utsatt skattefordel på omtrent NOK 1,4 milliarder i fjerde kvartal.

Aluminium Metal

Det estimerte tapet ved nedskrivning i Aluminium Metal er om lag NOK 0,6 milliarder.

Den nedskrevne kontantgenererende enheten består av det deleide aluminiumsverket Tomago i Australia, hvor Hydro eier 12,4 prosent, og hvor nåværende strømprisavtale går ut i 2028. Bruksverdi anses som lavere enn balanseført verdi grunnet usikkerheten knyttet til fremtidige strømprisavtaler i kombinasjon med et svakere aluminiumsmarked.

Nedskrivningen vil hovedsakelig påvirke bokført verdi av bygninger, maskiner og utstyr.


Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Elitsa Boyadzhieva
+47 91775472
Elitsa.Boyadzhieva@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com