Tornatorin vahva kasvu jatkui – liikevaihtoa kertyi 195 miljoonaa euroa ja tase kohosi 3,6 miljardiin euroonTornator Oyj

Tilinpäätöstiedote 9.2.2024  klo 08.00


Tornatorin vahva kasvu jatkui – liikevaihtoa kertyi 195 miljoonaa euroa ja tase kohosi 3,6 miljardiin euroon

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2023                         

 • Liikevaihto kasvoi 194,9 milj. €:oon (+18,4 %). Voimakas kysyntä nosti puun myyntihintaa.
 • Konsernin metsäomaisuuden käypä arvo kohosi 3,5 miljardiin euroon (3,1).
 • Liikevoitto käyvin arvoin oli 442,9 milj. € (572,0) ja nettotulos 340,6 milj. € (541,9). Oma pääoma nousi 2,2 miljardiin euroon, ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 16,5 %.   
 • Operatiivinen liikevoitto oli 141,8 milj. € (130,2), ja operatiivinen nettotulos oli 96,7 milj.€ (94,8).
 • Omavaraisuusaste säilyi vahvana: 60,1 % (60,4).  
 • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta lähes 24 000 hehtaaria.
 • Yhtiön ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat etenivät usean hankkeen voimin.
 • Yhtiö hankki haastavassa markkinatilanteessa kilpailukykyistä, pitkäaikaista velkarahoitusta sekä kotimaasta että kansainvälisesti.   
 • Korkosuojausten ansiosta kohonneet markkinakorot nostivat lainakustannuksia maltillisesti, keskimääräinen korkosuojattu lainakorko oli 2,5 % (1,6 %).

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
Ennätystuloksia syntyy, kun yhdistetään motivoitunut henkilöstö, sitoutunut asiakas ja kestävyydelle rakennettu strategia. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kestävästi hoidetut metsät tarjoavat erinomaisia ratkaisuja niin hiilinielun kuin -varastonkin kannalta. Markkinakorkojen nousulla ja kustannusinflaatiolla ei ollut oleellisia vaikutuksia yhtiön kassavirtoihin tai strategian toteuttamiseen. Yhtiön toiminta on tasaisempaa kuin monilla syklisyyden kanssa painivilla toimialoilla, ja sijoitus Tornatoriin on osoittautunut varsin hyväksi inflaatiosuojaksi. Ukrainan sodalla ei ollut negatiivisia taloudellisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan ja jatkoimme Ukrainan tukemista mahdollistamalla avustuskuljetuksia Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville ukrainalaisille.         

Tornatorin kasvu vahvaa ja monipuolista
Vuosi 2023 oli Tornatorille merkittävä kasvun vuosi monesta eri ulottuvuudesta.
Tornatorin perusliiketoiminta oli vahvaa, ja suotuisassa markkinassa liikevaihto nousi uudelle tasolle lähes 200 miljoonaan euroon. Kohonneiden puun markkinahintojen siivittämänä yhtiömme Suomessa, Virossa ja Romaniassa tekivät historiansa parhaat operatiiviset tulokset. Investoimme tuleviin kasvumahdollisuuksiin yli 100 miljoonaa euroa hankkimalla Suomessa lähes 24 000 hehtaaria uusia metsiä. Toteutimme strategiaamme myös metsien biologisen kasvun kautta. Kiihdytimme metsien kasvua lannoittamalla ja suorittamalla metsänhoitotyöt oikea-aikaisesti. Mahdollistimme uusiutuvan energian tuotantoa maillamme lukuisten tuuli- ja aurinkovoimasopimusten myötä.

Kasvoimme myös henkilöstömäärässä: Tornatorin toiminnan laajentuessa tarvitsemme lisää tekijöitä ja saimme rekrytoitua paljon uutta osaamista taloon. Olemme kasvaneet merkittäväksi haja-asutusalueiden työllistäjäksi, ja yhteisöveron maksajana olemme 25 suurimman joukossa Suomessa. Kasvu ja ennätystulokset eivät synny itsestään, tornatorlaiset ovat tehneet rajusti töitä haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme, että toiminta ja työn tekeminen on kestävää myös työntekijöiden kannalta. Tämän varmistamiseksi osaajiemme hyvinvointiin tullaan panostamaan jatkossakin.

Vanhat ja uudet kumppanuudet kasvun mahdollistajina
Hyvä liikevaihto ja kasvu eivät olisi mahdollisia ilman toimivaa yhteistyötä pääasiakkaamme Stora Enson kanssa. Strateginen kumppanuutemme toimi suunnitellusti niin puukaupassa kuin metsäpalveluissakin. Kriittinen kasvun mahdollistaja on niin ikään rahoitus, missä tärkeitä kumppaneita ovat Tornatorin luottopankit. Vuonna 2023 toimimme aktiivisesti myös pääomamarkkinoilla hankkimalla haastavassa markkinatilanteessa kilpailukykyistä, pitkäaikaista velkarahoitusta sekä kotimaasta että kansainvälisesti.

Metsänhoitotöitä tekevät urakoitsijat ovat oleellinen osa Tornatorin kumppaniverkostoa. Urakoitsijasuhteiden kehittäminen on Tornatorille strateginen tavoite, ja haluamme kasvaa sellaisten toimijoiden kanssa, jotka jakavat saman arvomaailman. Haluamme tukea urakoitsijoita esimerkiksi työsuojeluun liittyvissä asioissa. Digitaalinen kehitys on iso osa Tornatorin strategiaa ja tiedostamme, että emme pysty tekemään kaikkea itse. Osaamista täytyy hakea paljon myös talomme ulkopuolelta. Yhteistyö ICT-kumppaneidemme kanssa jatkui hyvänä. Teemme lisäksi jatkuvasti yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tarjoamalla metsiämme tutkimuslaboratorioiksi muun muassa ilmasto- ja monimuotoisuustyön kehittämiseksi. Vastineena saamme käyttöömme ulkopuolista asiantuntemusta ja tutkimustietoa.

Hyvät valmiudet vastata laajeneviin kestävyysraportointivaatimuksiin
Metsäsektorille on tärkeää osoittaa entistä paremmin toiminnan positiivinen ilmastovaikutus ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Esimerkkinä toimii puuta jalostavan teollisuuden vuonna 2023 julkaisema monimuotoisuustiekartta. Kestävän metsätalouden edelläkävijänä Tornator julkaisi omat ilmasto- ja monimuotoisuustiekarttansa jo vuonna 2021, ja ohjelmia toteutettiin aktiivisesti kertomusvuonna. Lisäsimme jatkuvan kasvatuksen määrää metsissämme hakemalla tähän menetelmään parhaiten soveltuvia kohteita. Projektin myötä jatkuvan kasvatuksen piirissä olevien metsiemme määrä kasvoi 20 000 hehtaariin. Lisäksi Tornatorin, Stora Enson ja WWF:n välistä yhteistyötä virtavesien suojelemiseksi jatkettiin, esimerkkinä kalojen vaellusesteiden poisto ja kutusorakoiden rakentaminen.     

Kestävyysraportointivaatimukset kasvavat merkittävästi EU:n tulevan lainsäädännön myötä. Tornator toteutti vastuullisuutensa kaksoisolennaisuusarvioinnin, jossa tunnistimme merkittävimmät kestävyyteen liittyvät vaikutukset sekä niiden riskit ja mahdollisuudet. Selvitimme eri sidosryhmiemme näkemyksiä merkittävistä vastuullisuustekijöistä. Vastauksissa nousivat selkeästi esiin ilmasto- ja monimuotoisuusasiat, joiden parissa olemme tehneet määrätietoista työtä jo pitkään. Olemme luottavaisia, että Tornatorilla on hyvät valmiudet toimia ja raportoida uusien eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Menestyksen eväät kohdallaan
Ennätysvuoden jälkeen tulevan ennustaminen on haastavaa, ja esimerkiksi puun hintatasoon voi kohdistua painetta epävakaassa taloustilanteessa. Metsäteollisuudessa on uutisoitu lomautuksista, ja Suomen työmarkkinoilla on jo alkuvuodesta häiriöitä laajasti. Kaikesta huolimatta Tornatorin lähtökohdat vuodelle 2024 ovat hyvät. Uskomme puun kysynnän jatkuvan kohtuullisena, ja tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti ja kestävästi. Tornatorin kohonneen metsäpinta-alan myötä mahdollisuudet puun myyntiin ovat parantuneet. Venäjän hyökkäyssodan alettua ja puun tuonnin tyrehdyttyä olemme nostaneet myyntiä akuuttiin asiakastarpeeseen. Pitkällä aikavälillä Tornator noudattaa kestävää hakkuusuunnitelmaa, jossa myyntimäärät ovat tasaisia ja vuotuiset hakkuut ovat alle metsien kasvun. Näin luodaan parhaat metsänhoidolliset edellytykset ja varmistetaan metsäomaisuuden siirtyminen tuleville sukupolville entistä tuottokykyisempänä. Jatkamme liiketoiminnan kehittämistä metsänhoitopalveluissa, ja vuokraamme maita tuuli- ja aurinkovoiman käyttöön.

Strategiamme on osoittautunut toimivaksi, eikä siihen nähdä merkittäviä muutostarpeita nykyisen strategiakauden päättyessä 2024. On kuitenkin selvää, että vastuullisuus tulee jatkossa korostumaan entisestään ja sen kautta saavutetaan myös kilpailuetua. Tornatorin johto on vahvasti sitoutunut edistämään vastuullista liiketoimintaa, ja jatkamme henkilöstömme kouluttamista aiheesta.
Menestys on aina monen tekijän summa. Haluan kiittää lämpimästi henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita. Kirjoitetaan hienoon tarinaan lisää lukuja yhdessä myös vuonna 2024.

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 194,9 miljoonaa euroa (164,6) ja muutos siten +18,4 %. Puun luovutusmäärä kasvoi ja hintataso oli vahva. Kohonneilla markkinakoroilla, kustannusinflaatiolla tai Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.  Pääosa, eli 178,5 miljoonaa euroa ja 91,6 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (147,8 milj. euroa, 89,8 %). Metsäpalvelun liikevaihto kasvoi 25,1 % ollen 14,5 miljoonaa euroa (11,6).  Lisäksi maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja kertyi 1,8 miljoonaa euroa (5,2). Liiketoiminnan muut tuotot 4,9 miljoonaa euroa (11,7) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia ja maa-ainesmyyntiä. Vertailuvuonna erään sisältyi myös tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista myytyjen tuulivoimahankkeiden lisäkauppahinnoista, mutta päättyneellä katsauskaudella tuottoarvioiden muutos konsernissa oli negatiivinen ja summa on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 442,9 miljoonaa euroa (572,0) ja tilikauden voitto oli 340,6 miljoonaa euroa (541,9). Metsäomaisuuden käypä arvo kohosi vertailukaudella merkittävästi enemmän kuin päättyneellä katsauskaudella, mikä selittää liikevoiton pienentymistä. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +295,7 miljoonaa euroa (+462,2), ja rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos pienensi tulosta -5,5 miljoonaa euroa (+110,9) ennen veroja.
Biologisten hyödykkeiden lisäksi metsäomaisuuden arvonmuutosta kirjattiin maapohjan osalta laajan tuloksen erien kautta oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon -57,1 miljoonaa euroa (+211,4 miljoonaa euroa).

Tornator Timberland -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Seuraavat konserniin kuuluneet (100,0%) tuulivoiman kehitysyhtiöt sulautuivat emoyhtiö Tornator Oyj:öön 31.12.2023: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti.

    2023 2022 2021
Liikevaihto, milj. euroa Konserni 194,9 164,6 128,6
  Emo 172,7 147,9 116,6
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa Konserni 442,9 572,0 439,2
  Emo 389,8 523,5 412,1
Liikevoittoprosentti, % Konserni 227,2 347,4 341,6
  Emo 225,7 354,1 353,5
Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa Konserni 340,6 541,9 377,5
  Emo 299,5 498,0 358,6
Oman pääoman tuotto, % Konserni 16,5 33,8 34,6
  Emo 15,5 32,9 34,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % Konserni 15,3 24,0 24,3
Omavaraisuusaste, % Konserni 60,1 60,4 52,6
Henkilöstö keskimäärin Konserni 189 188 189

  
Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

  2023 2022 2021
Liikevaihto, milj. euroa 194,9 164,6 128,6
Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 141,8 130,2 90,0
Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 72,8 79,1 70,0
Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 96,7 94,8 61,1
Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 4,7 5,9 5,6
Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,0 5,5 5,0

Tunnusluvut on laskettu seuraavilla kaavoilla:

Liikevoitto, virallinen 442,9
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -295,7
  - Maapohjan arvonalentumisen palautus -11,7
  - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten
  käyvän arvon muutos
+6,4
= Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen 141,8
     
Tilikauden tulos, virallinen 340,6
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -295,7
  - Maapohjan arvonalentumisen palautus -11,7
  - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten
  käyvän arvon muutos
+6,4
  - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos +5,5
  - Verojen osuus yllä mainituista eristä +51,6
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 96,7


Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma keskimäärin
    
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + korkotulot x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin
    
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

  1.1.-31.12.2023 1.1.-31.12.2022
Myyntituotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 172 660,5 88,6 147 861,4 89,8
Romania ja Viro 22 234,9 11,4 16 779,7 10,2
Yhteensä 194 895,4 100,0 164 641,1 100,0
     
  31.12.2023 31.12.2022
Metsäomaisuus: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 3 180 835,2 92,1 2 867 953,1 92,5
Romania ja Viro 274 707,5 7,9 233 095,8 7,5
Yhteensä 3 455 542,7 100,0 3 101 048,9 100,0
     
Pitkäaikaiset varat: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 3 214 583,4 92,0 2 891 211,9 92,4
Romania ja Viro 278 910,4 8,0 237 362,8 7,6
Yhteensä 3 493 493,8 100,0 3 128 574,7 100,0

  Yllä esitetyt pitkäaikaiset varat sisältävät kaikki muut konsernin pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit,
  laskennalliset verosaamiset ja työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, eikä yhtiö koe rahoitusriskiensä nousseen tai omaisuuseriensä arvon laskeneen. Tornatorin käyttämät urakoitsijat löysivät korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät vaarantuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, tulokset olivat suunniteltuakin parempia. Hyvä kysyntä nosti puun markkinahintaa. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 153,0 miljoonaa euroa (127,0) eli noin 86 % (86 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen, joka uusittiin vuonna 2021. 

Metsäpalveluliiketoiminnassa työt toteutettiin suunnitellusti.

Tornatorin metsäomaisuuden käyvän arvon päivityksestä kirjattiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia vuonna 2023. Tornatorin Suomessa sijaitsevan metsäomaisuuden arvostamisessa otettiin vuonna 2022 käyttöön uusi arvostusmenetelmä, jossa metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti toteutuneiden metsätilakauppojen perusteella laskettujen hintojen ja Tornatorin pystypuuston avulla. Arvostettava metsäomaisuus pitää sisällään pystypuuston (biologiset hyödykkeet) ja maapohjan. Tornatorin näkemyksen mukaan Suomen metsätilamarkkinoilta saatava markkinatransaktiotieto on luotettavaa ja antaa aiempaa kassavirtojen nykyarvoon perustuvaa menetelmää paremman ja läpinäkyvämmän kuvan yhtiön Suomen metsien käyvästä arvosta. Konsernin koko metsäomaisuuden kokonaisarvo kasvoi tilikauden aikana noin 354 miljoonaa euroa (787), josta emoyhtiön osuus oli noin 312 miljoonaa euroa (760) ja tästä netto-ostojen vaikutus noin 119 miljoonaa euroa (73). Biologisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi myös Virossa ja Romaniassa, ja kaikkien maiden vuotuinen biologisten hyödykkeiden käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa yhteensä 296 miljoonalla eurolla (462). Maapohjan käyvän arvon muutosten vaikutus oli yhteensä -61 miljoonaa euroa (+252). Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 3 456 miljoonaa euroa (3 101) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 760 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Vuonna 2023 Tornator järjesteli korkosuojauksiaan siten, että kaikki vanhat koronvaihtosopimukset purettiin kokonaisuudessaan ja tilalle ostettiin nimellisarvoltaan yhteensä 170 miljoonan euron määräiset korkokatto-optiot, joissa korkokaton taso on keskimäärin 0,2 %. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksista syntyi tuloslaskelman rahoituseriin -5,5 miljoonan euron suuruinen kirjaus (+110,9). Edellä mainituista käyvän arvon muutoksista kassavirtavaikutusta syntyy johdannaisten käyvän arvon muutoksen vaikutuksesta emoyhtiön verotettavaan tulokseen. Muilta osin käyvän arvon muutokset ovat laskennallisia.

Tornatorin omavaraisuusaste pysyi korkeana 60,1 %:ssa (60,4 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.


Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti lähes 24 000 hehtaaria metsää. 


Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Tornator jatkoi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmiensa toteutusta. Ohjelmien sisältö ja tavoitteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä noin 800 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.   

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2023 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 60 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä ja Venäjän tuontipuun tyrehtyessä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. 

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti v. 2021 käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa
Metsän arvostusmenetelmän muutos Suomessa voi aiheuttaa aiempaa suurempaa volatiliteettia tulokseen kirjattavaan metsän käyvän arvon muutokseen. Transaktiopohjaisessa menetelmässä metsätilamarkkinan heilahdukset voivat olla suurempia kuin aiemmassa tulevaisuuden kassavirtoihin pohjautuvassa mallissa.  

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien tuorein määrittelytyö on päättynyt. Tornator osallistui tiiviisti tähän prosessiin, eikä näe muutosten aiheuttavan yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Metsien rooli muun muassa luontokadon pysäyttämisessä on noussut vahvasti otsikoihin. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuu yhtiön harjoittaman metsätalouden positiivinen kokonaisvastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä. Sodan takia Ukrainasta ei ole ollut saatavissa työntekijöitä metsänhoidon urakointitöihin. Tuleva jälleenrakennus voi aiheuttaa pulaa metsätyöntekijöistä Tornatorin toimintamaissa, mikäli näistä siirtyy työvoimaa Ukrainaan.  

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen koko Suomeen on lisännyt Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta.  Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla. 

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen eri vuosina erääntyviä pankkilainoja ja joukkovelkakirjalainoja. Markkinakorkojen muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. Erityisfokus oli metsäpalvelun ja puukaupan tietojärjestelmien kehitystyössä. 

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2023 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2022 keskimäärin 7,8 % peruspalkoista (2022 maksettiin 6,6 % vuodelta 2021).

Konsernissa on töissä noin 190 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1600 henkilötyövuoden verran.

  2023 2022 2021
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 189 188 189
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 11,0 10,3 9,6

Ympäristö

Tornatorilla on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Vuonna 2023 Suomessa astuivat voimaan uudistetut vaatimukset molempien sertifiointijärjestelmien osalta ja Tornator oli ensimmäinen uuden FSC-standardin mukaan auditoitu toimija Suomessa. Auditoinnissa ei todettu yhtään vakavaa poikkeamaa. Laajempi FSC-uudelleensertifiointi tehdään viiden vuoden välein, ja Tornator toteutti tämän viimeksi vuonna 2019 ja se toteutetaan jälleen vuonna 2024. Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Tornatorilla on kunnianhimoinen luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2021–30. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

EU-taksonomia
Euroopan unionin (EU:n) kestävän rahoituksen taksonomia -asetuksen (852/2020)
soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa, mikä osuus liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista on toimintaa, joka tunnistetaan EU-taksonomiassa potentiaalisesti ympäristön kannalta kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi tai täyttää sen tekniset arviointikriteerit.

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata rahoitusta
toimintoihin, joilla edistetään merkittävästi seuraavien ympäristötavoitteiden
saavuttamista:
1. Ilmastonmuutoksen hillintä
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Raportointivelvoitteet astuivat voimaan tilikaudesta 2021 alkaen vaiheittain. Tilikaudelta 2021 edellytettiin muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä tietoa, mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta. Myöhemmässä vaiheessa toimintoja tulee arvioida myös teknisiä arviointikriteerejä vastaan. EU-taksonomian vaatimukset eivät koske Tornatoria, mutta yhtiö on vapaaehtoisesti halunnut ottaa taksonomian vaatimukset osaksi omaa raportointiaan. Tilikaudelta 2023 Tornator raportoi edelleen tiedon siitä mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta ja jatkaa muihin tavoitteisiin ja teknisten arviointikriteerien täyttymiseen liittyvää analysointia.

Tornatorin pääliiketoiminta-alue on kestävä metsätalous, jonka ytimessä ovat kaksoissertifioidut (FSC® ja PEFC) metsät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä saatavalla puulla on merkittävä vaikutus fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Taksonomian ympäristötavoitteista Tornator pystyy edistämään sekä ilmastonmuutoksen hillintää että siihen sopeutumista. Lisäksi Tornator suorittaa jatkuvasti toimenpiteitä, joilla tähdätään biologisen monimuotoisuuden säilymiseen sekä edistetään ekosysteemien suojelua ja ennallistamista. Tornatorin liiketoimista ei ole tunnistettu koituvan merkittävää haittaa muille taksonomian ympäristötavoitteille

Metsätalous on yksi niistä sektoreista, joille on taksonomiassa määritetty tekniset arviointikriteerit. Tornatorin kannalta relevantit kriteerit löytyvät luvun 1 Metsätalous toiminnosta 1.3 Metsien käsittely (Forest management). ja sitä vastaavasta NACE-luokituksesta A2 Metsätalous (Forestry). Tornatorin metsätalousliiketoiminta on yhtiön oman alustavan analyysin perusteella luokitusjärjestelmäkelpoista taloudellista toimintaa ja yksityiskohtaisempaa analyysiä luokitusjärjestelmänmukaisuudesta tullaan jatkamaan vuoden 2024 aikana.

Oheisessa taulukossa on esitetty tunnusluvuittain Tornatorin toiminnan luokitusjärjestelmäkelpoisuus vuosina 2022 ja 2023

 • Liikevaihdossa (Turnover) on huomioitu IFRS:n mukainen liikevaihto, joka muodostuu hakkuuoikeuksien myynnistä, metsäpalvelumyynnistä ja maan myynnistä. Näistä hakkuuoikeusien myynti ja metsäpalvelumyynti on todettu luokitusjärjestelmäkelpoisiksi eriksi.
 • Pääomamenoissa (CapEx) on huomioitu IFRS-tilinpäätöksessä esitetyt lisäykset aineettomiin, aineellisiin ja biologisiin hyödykkeisiin. Suurin osa pääomamenoista on metsämaan ostoa, jonka on tulkittu olevan kestävän metsätalousliiketoiminnan ja sillä aikaan saatavien ilmastovaikutusten edellytys. Lisäksi suoraan metsätalousliiketoimintaan liittyvät investoinnit metsätieverkostoon ja mm. metsäsuunnitelmien tekemiseen ja hallintaan tarvittaviin ICT-järjestelmiin on myös tulkittu olevan luokitusjärjestelmäkelpoisia.
 • Toimintamenoissa (OpEx) on huomioitu suoraan omaisuuden hoitamiseen ja hallintaan liittyvät kustannukset. Tornatorissa suuri osa tällaisista kuluista on erilaisia metsänhoitotoimenpiteisiin ja metsien käsittelyyn liittyviä kuluja: urakointimaksuja, materiaalihankintoja sekä henkilöstökuluja. IFRS-tuloslaskelman kuluista on jätetty huomioimatta yleishallintoon liittyvät kulut sekä poistot ja myytyjen maa-alueiden tasearvo

Näillä perusteilla Tornator on päätynyt vuosilta 2022 ja 2023 luokitusjärjestelmäkelpoisuuden osalta seuraaviin tunnuslukuihin. Korkea luokitusjärjestelmäkelpoisuus heijastaa hyvin Tornatorin ydintoiminnan luonnetta - metsätaloudella ja puulla uusiutuvana raaka-aineena on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan:

2023:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, %
Liikevaihto (Turnover) 194,9 99 % 1 %
Pääomamenot (CapEx) 123,5 100 % 0 %
Toimintamenot (OpEx) 44,2 98 % 2 %

2022:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, %
Liikevaihto (Turnover) 164,6 97 % 3 %
Pääomamenot (CapEx) 78,7 100 % 0 %
Toimintamenot (OpEx) 36,5 98 % 2 %

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 8.3.2023 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Jorma Länsitalo ja Tuomas Virtala. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2023 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen        Varajäsen
Mikko Koivusalo        Markus Aho
Tuomas Virtala    Erkko Ryynänen
Seppo Toikka        Jari Suvanto
Mikko Mursula        Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2023 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Seppo Toikka. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kiinteistöjohtaja Juha Mäki (14.2.2023 alk.), kehitysjohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2023 valittiin tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskä.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1.816.934.717,07 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 299.510.745,71 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 7,00 euroa/osake eli 35.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 26.3.2024 – täsmäytyspäivä 20.3.2024. Lisäksi hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään maksimissaan 7,0 euroa per osake lisäosingosta, joka voidaan maksaa yhtiön maksukyky huomioiden vuoden 2024 aikana.   

Osakkeenomistajat 31.12.2023

Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 %
OP Henkivakuutus Oy 6,25 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
Veritas Eläkevakuutus 2,50 %
OP-Eläkesäätiö 2,08 %
Finnairin Eläkesäätiö 1,09 %
Pohjola Vakuutus Oy 1,04 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen päälaskelmat. Virallinen tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilta viimeistään 8.3.2024 www.tornator.fi/Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma   
   
1 000 euro 1.1.-31.12.2023 1.1.-31.12.2022
Liikevaihto 194 895,4 164 641,1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 894,9 11 665,7
     
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 295 747,0 462 165,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -543,5 -2 488,1
Materiaalit ja palvelut -35 356,7 -30 070,6
Henkilöstökulut -11 036,0 -10 301,2
Poistot ja arvonalentumiset 8 447,4 -15 018,7
Liiketoiminnan muut kulut -14 160,0 -8 576,9
Liikevoitto 442 888,4 572 017,1
     
Rahoitustuotot 6 392,0 479,7
Rahoituskulut -30 038,9 -14 118,1
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -5 534,1 110 902,1
Rahoituserät (netto) -29 180,9 97 263,7
     
Voitto/tappio ennen veroja 413 707,5 669 280,8
     
Tuloverot -19 163,1 -42 897,4
Laskennallisten verojen muutos -53 900,2 -84 456,4
Tilikauden tulos 340 644,2 541 927,1
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 340 644,2 541 927,1
   
Konsernin laaja tuloslaskelma   
Tilikauden tulos 340 644,2 541 927,1
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Maapohjan uudelleenarvostaminen -57 087,8 211 424,2
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
        uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
-2,4 31,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -135,4 -27,7
Kauden laaja tulos yhteensä 283 418,6 753 354,8
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 283 418,6 753 354,8


Konsernin tase   
1 000 euro 31.12.2023 31.12.2022
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Metsäomaisuus 3 455 542,7 3 101 048,9
Biologiset hyödykkeet 3 139 184,4 2 737 263,5
Maa-alueet 316 358,3 363 785,4
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 306,0 16 006,2
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 331,1 1 983,8
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 818,0 1 911,1
Johdannaiset 35 516,3 42 351,6
Muut sijoitukset 111,2 111,2
Pitkäaikaiset saamiset 17 384,8 7 513,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 529 010,1 3 170 926,3
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 55,0 92,0
Myyntisaamiset 29 990,6 36 326,4
Muut saamiset 581,3 16 735,0
Sijoitukset 30 567,3 355,7
Rahavarat 40 500,2 19 244,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 101 694,5 72 753,1
Varat yhteensä 3 630 704,6 3 243 679,4
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 2 125 265,5 1 901 846,9
Oma pääoma yhteensä 2 175 265,5 1 951 846,9
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 458 540,7 419 823,0
Rahoitusvelat 848 958,9 749 051,7
Johdannaiset   1 620,2
Vuokrasopimusvelka 1 564,8 1 643,8
Eläkevastuuvelka 148,0 186,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 309 212,4 1 172 324,6
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 98 770,9 69 016,0
Ostovelat ja muut velat 33 459,7 23 626,1
Tuloverovelka 1 829,0 15 187,7
Vuokrasopimusvelka 357,0 354,7
Varaukset 11 810,1 11 323,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 146 226,7 119 507,9
Velat yhteensä 1 455 439,1 1 291 832,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 630 704,6 3 243 679,4

 
  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-
ero
Uudelleenarvostus-
rahasto
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 50 000,0 29 995,2 -10 849,1   1 189 346,1 1 258 492,1
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      541 927,1 541 927,1
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
      
Maapohjan uudelleen-
arvostaminen
    211 424,2   211 424,2
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
     31,2 31,2
Muuntoero     -27,7     -27,7
Kauden laaja tulos    -27,7 211 424,2 541 958,3 753 354,8
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako      -60 000,0 -60 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
        -60 000,0 -60 000,0
Oma pääoma 31.12.2022 50 000,0 29 995,2 -10 876,8 211 424,2 1 671 304,4 1 951 846,9
       
1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-
ero
Uudelleenarvostus-
rahasto
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 50 000,0 29 995,2 -10 876,8 211 424,2 1 671 304,4 1 951 846,9
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         340 644,2 340 644,2
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
           
Maapohjan uudelleen-
arvostaminen
      -57 087,8   -57 087,8
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
        -2,4 -2,4
Muuntoero     -135,4     -135,4
Kauden laaja tulos     -135,4 -57 087,8 340 641,8 283 418,6
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -60 000,0 -60 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
        -60 000,0 -60 000,0
Oma pääoma 31.12.2023 50 000,0 29 995,2 -11 012,2 154 336,4 1 951 946,2 2 175 265,5


Konsernin rahavirtalaskelma   
1 000 euro 1.1.-31.12.2023 1.1.-31.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta    
Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 199 773,0 140 099,3
Maan myynnistä saadut maksut 1 828,0 5 201,2
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 095,5 24 272,3
Maksut liiketoiminnan kuluista -49 792,3 -49 356,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 157 904,1 120 216,6
Maksetut korot korollisista veloista -24 990,2 -9 191,3
Maksetut korot johdannaisista -264,2 -4 404,6
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2 916,3 -797,9
Saadut korot liiketoiminnasta 2 728,3 427,9
Saadut korot johdannaisista 3 225,6  
Maksetut välittömät verot -30 102,0 -41 294,3
Liiketoiminnan rahavirta 105 585,3 64 956,4
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit metsäomaisuuteen, biologiset hyödykkeet -106 785,7 -67 094,0
Investoinnit metsäomaisuuteen, maa-alueet -13 198,2 -8 292,5
Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
-3 508,1 -3 465,7
Investoinnit rahamarkkinasijoituksiin -30 211,6  
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä   6 689,8
Investointien rahavirta -153 703,7 -72 162,4
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 001,1  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -3,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 29 753,8 70 000,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -352,7 -342,9
Maksetut osingot -60 000,0 -60 000,0
Rahoituksen rahavirta 69 402,3 9 654,1
     
Rahavarojen muutos 21 283,8 2 448,1
     
Rahavarat kauden alussa 19 244,0 16 802,2
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -27,6 -6,3
     
Rahavarat kauden lopussa 40 500,2 19 244,0

  
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

LiiteAttachments

Tornator Oyj tilinpäätöstiedote 2023

Contact Data