Mendus erhåller avsiktsförklaringar från större ägare och styrelse samt bolagsledning avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3


Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 15 mars, 2024


Mendus AB (”Mendus” eller ”Bolaget) har mottagit skriftliga avsiktsförklaringar i vilka Bolagets större aktieägare, med ett innehav om cirka 65,8 procent av aktierna i Bolaget, förklarar sin avsikt att nyttja teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”) för teckning av nyemitterade aktier motsvarande deras respektive innehav av Teckningsoptioner under teckningstiden 15–29 mars 2024 till teckningskursen 0,48 SEK per aktie. De större aktieägarna har bekräftat att deras innehav av Teckningsoptionerna uppgår till minst det antal som tilldelades dem i samband med deras deltagande i företrädesemissionen i juli 2023. Alla medlemmar av Bolagets styrelse och bolagsledning som äger aktier har också förklarat sin avsikt att nyttja deras innehav av Teckningsoptioner. Totalt förväntas dessa avsiktsförklaringar leda till nyttjande av cirka 71,6 procent av de utestående Teckningsoptionerna.

Mendus VD Erik Manting kommenterar: “Åtagandena från våra största aktieägare, tillsammans med samtliga aktieägande styrelseledamöter och samtliga i ledningsgruppen, att nyttja sina teckningsoptioner som emitterades under vår senaste finansieringsrunda i juli 2023 understryker de framsteg som Mendus gjort sedan dess. Efter presentationen av positiv fas 2-data på ASH 2023-konferensen i december var vi glada att kunna presentera ytterligare framsteg i den kliniska utvecklingen och uppskalning av tillverkningen av vididencel tillsammans med våra partners ALLG och NorthX Biologics vid vårt Business Update-event tidigare i veckan. Vi är också mycket tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare.”

De utestående teckningsoptionerna tilldelades som en del av de units som tecknades i samband med företrädesemission och den riktade emissionen som Mendus genomförde i juli 2023. Om samtliga utestående teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget cirka 90,6 MSEK i bruttolikvid. Avsiktsförklaringarna bedöms leda till nyttjande av cirka 71,6 procent av de utestående Teckningsoptionerna. Avsiktsförklaringarna har lämnats av Van Herk Investments BV, Flerie Invest AB (publ) och Fjärde AP-fonden samt alla medlemmar av Bolagets styrelse och bolagsledning som äger aktier. Avsiktsförklaringen från Van Herk Investments BV är villkorat av att de beviljas ett undantag från Aktiemarknadsnämnden för att kunna öka sin ägarandel. Om ett sådant undantag inte beviljas, kommer Van Herk Investments BV att nyttja Teckningsoptioner upp till en nivå så att deras ägarandel förblir oförändrad efter utfallet av teckningsperioden. Avsiktsförklaringen från Fjärde AP-fonden att nyttja sitt innehav av Teckningsoptioner är villkorat av att deras nuvarande ägarandel i Bolaget inte överstiger 9,9 procent. Följdaktien kommer det faktiska antalet Teckningsoptioner som nyttjas av Van Herk Investments BV och Fjärde AP-fonden att vara beroende av de förutnämnda villkoren.


FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com

BilagaAttachments

240315 Mendus - Warrants Commitment SWE