Korjaus: DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2024


Dovre Group Oyj                     Pörssitiedote               25.4.2024 klo 9.15

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2024

Merkittävä alaskirjaus yksittäisen uusiutuvan energian projektista johti negatiiviseen liiketoiminnan tulokseen.

Korjaus: PDF-liitteet on lisätty.

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2024. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–maaliskuu 2024

 • Liikevaihto 42,3 (45,8 milj. euroa) – laskua 7,6 %
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 25,2 (24,8) milj. euroa – kasvua 1,7 %
  • Konsultointi: liikevaihto 3,6 (5,1) milj. euroa – laskua 29,6 %
  • Uusiutuva Energia: liikevaihto 13,5 (15,9) milj. euroa – laskua 15,1 %
 • Käyttökate (EBITDA)  -4,6 (1,9) milj. euroa
 • Liiketulos -4,9 (1,7) milj. euroa
 • Voitto ennen veroja -5,1 (1,5) milj. euroa
 • Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -2,4 (1,0) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos -0,023 (0,010) euroa
 • Liiketoiminnan nettokassavirta -1,9 (4,3) milj. euroa

Dovre Groupin liiketoiminta oli katsauskaudella selvästi tappiollista. Tämä johtui yksittäisen Uusiutuva Energia -liiketoiminnan projektin alaskirjauksesta (5,8 miljoonaa euroa). Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi budjetoidut kustannukset. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja on odotettavissa, että Suvicin liikevaihto ja liikevoitto loppuvuoden 2024 aikana ylittävät selvästi vuoden 2023 tason.

Näkymä vuodelle 2024

Dovre Groupin liikevaihdon arvioidaan olevan 185 - 210 MEUR ja liikevoiton (EBIT) 2 - 4 MEUR.

Vuoden 2023 alhaisempi liikevoitto johtuu edellä mainitun yhden uusiutuvan projektin merkittävästä kertaluonteisesta alaskirjauksesta Q1:llä.

Dovren henkilöstö- ja konsulttiliiketoiminnan odotetaan laskevan sekä liikevaihdollisesti että liiketuloksellisesti vuoteen 2023 verrattuna, johtuen suurprojektin valmistumisesta Kanadassa sekä alhaisemmasta aktiivisuudesta Norjan julkisella sektorilla.

 

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Dovre Groupin liikevaihto oli 42,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 7,6 prosentin laskua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Projektihenkilöstö-liiketoiminta teki edelleen hyvää tulosta ja sen liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia verrattuna vuoden 2023 vastaavaan aikaan. Sen sijaan Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 29,6 prosenttia ja Uusiutuva Energia -liiketoiminnan 15,9 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Projektihenkilöstö-liiketoiminnan aktiviteetti pysyi korkeana. Suomessa toteutimme myös onnistuneesti EMEA-yksikkömme uudelleenjärjestelyt, jonka seurauksena siirsimme olennaiset osat projektihenkilöstöstä Norjaan. Keskittämisen tavoitteena oli lisätä kannattavuutta ja palvelun laatua sekä tehostaa Suomeen jääviä toimintoja.

Konsultointi-liiketoimintaan vaikuttaa negatiivisesti julkisen hallinnon hidastunut kysyntä ja Norjan lainsäädäntö koskien työntekijöiden palkkausta. Samaan aikaan Suomen markkina pysyi tasaisena ja kannattavana uudelleenjärjestelyiden seurauksena.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa, tytäryhtiöllämme Suvicilla, vuoden alku on ollut erittäin kiireinen johtuen kahden (Vitberget ja Storhöjden) tuulivoimapuiston rakentamisen siirtymisestä seuraavaan vaiheeseen. Myös Suomen projektit ovat pitäneet kiireisenä.

Kuten viimeisimmässä pörssitiedotteessa kerrottiin vuoden 2024 näkymistä, Suvic on päättänyt alaskirjata merkittävän 5,8 miljoonan euron tappion yhdestä sen projektista. Vaikka projekti oli teknisesti onnistunut, se ylitti kulubudjetin merkittävästi. Korjaavia toimia on siksi tehty ja Suvic odottaa loppuvuoden ylittävän vuoden 2023 vertailukauden.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,6 % ja oli 42,3 (45,8) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 60 (54) prosenttia, Konsultoinnin osuus oli 8 (11) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus oli 32 (35) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia 25,2 (24,8) miljoonaan euroon. Konsultoinnin liikevaihto laski 29,6 prosenttia 3,6 (5,1) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto laski 15,1 prosenttia 13,5 (15,9) miljoonaan euroon.

Liikevaihto segmenteittäin 1–3 1–3 Muutos 1–12
Milj. euroa 2024 2023 % 2023
Projektihenkilöstö 25,2 24,8 1,7 108,8
Konsultointi 3,6 5,1 -29,6 16,5
Uusiutuva Energia 13,5 15,9 -15,1 71,4
Konserni yhteensä 42,3 45,8 -7,6 196,7

 

LIIKETULOS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Dovre Groupin liiketoiminta oli tappiollista edellä mainitusta yksittäisen Uusiutuva Energia -liiketoiminnan projektin alaskirjauksesta (5,8 miljoona euroa) johtuen.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli -4,6 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Konsernin liiketappio oli 4,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa liikevoittoa).

Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,7 (1,2) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Uusiutuvan Energian liiketappio oli 5,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa liikevoittoa).

Muiden toimintojen liiketappio oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA) 1-3 1-3 Muutos 1-12
Milj. euroa 2024 2023 % 2023
Projektihenkilöstö 0,8 1,3 -35,8 5,3
Konsultointi 0,3 0,6 -39,6 1,7
Uusiutuva Energia -5,6 0,3   2,0
Muut toiminnot -0,2 -0,2 19,3 -0,7
Kohdistamattomat *) 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä -4,6 1,9   8,4


Liiketulos (EBIT) 1-3 1-3 Muutos 1-12
Milj. euroa 2024 2023 % 2023
Projektihenkilöstö 0,7 1,2 -40,5 4,9
Konsultointi 0,3 0,6 -39,7 1,7
Uusiutuva Energia -5,7 0,2   1,8
Muut toiminnot -0,2 -0,2 18,7 -0,7
Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 -0,5 -0,3
Konserni yhteensä -4,9 1,7   7,4

* Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

 

HENKILÖSTÖ                     

Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 812 henkilöä (797).

Katsauskauden päättyessä konserni työllisti yhteensä 837 (807) henkilöä, joista 686 (656) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 80 (106) konsultointitoiminnassa, 68 (43) Uusiutuvassa Energiassa ja 3 (2) muissa toiminnoissa.

Henkilöstö keskimäärin 1–3 1–3 Muutos 1–12
lukumäärä 2024 2023 % 2023
Projektihenkilöstö 669 646 3,6 686
Konsultointi 80 106 -24,8 97
Uusiutuva Energia 60 43 39,5 50
Muut toiminnot 3 2 50,0 2
Konserni yhteensä 812 797 1,9 835


Henkilöstö kauden lopussa    31.3. 31.3. Muutos 31.12.
lukumäärä     2024 2023 % 2023
Projektihenkilöstö 686 656 4,6 679
Konsultointi 80 106 -24,5 84
Uusiutuva Energia 68 43 58,1 54
Muut toiminnot 3 2 50,0 2
Konserni yhteensä 837 807 3,7 820


 

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2024 olivat 3,8 (-6,7) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 11,3 (13,5) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli vertailukauden tasolla 15,1 (6,9) miljoonaa euroa, josta 8,1 (5,8) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 7,0 (1,0) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,9 (4,3) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -2,9 (-3,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman pienentyminen johtuu suurimmaksi osaksi Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta.

 

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on saanut Storhöjdenin tuulipuistoa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen

Suvic on saanut tilaajalta Storhöjdenin tuulipuiston rakentamisurakkaa koskevan Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa varsinaiset rakennustyöt Ruotsissa. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Nyt annetun ilmoituksen myötä 20.12.2023 uutisoitu Storhöjdeniä koskeva ehdollinen sopimus realisoitui täten BoP-urakaksi.

Suvic on jo toteuttanut suunnittelua, maaperätutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenissä aiemman Early Works -sopimuksen puitteissa. “Varsinaiset työt lähtevät käyntiin pintamaan poistolla, työmaan mobilisaatiolla ja kiviaineisten louhinnalla, jonka jälkeen rakennamme nostokentät ja tielinjat. Tuulivoimaloiden perustusten ja kaapeloinnin on suunniteltu valmistuvan joulukuulle 2024”, Suvicin Ruotsin työmaatoiminnoista vastaava COO Olli Niemelä avaa puiston rakentamisen aikataulua.

Kramforsin kunnassa sijaitseva 22 tuulivoimalan puisto on osa High Coast –hanketta. Tuulipuiston tilaajina ovat Adalen ja HC Wind, jotka ovat Renewable Power Capital Ltd:n (RPC) perustamia erillisyhtiöitä (SPV). RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sen taustalla toimii CPP Investment Board. Yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, rakentamaan, omistamaan ja pyörittämään uusiutuvan energian ja teollisen mittakaavan varastointihankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Triconin ja Suvicin työyhteenlittymä rakentaa lämpöpumppulaitoksen Fortumille Espoon Hepokorven datakeskusalueelle

Triconin ja Suvicin muodostama työyhteenliittymä rakentaa Espoon tulevalle datakeskusalueelle Fortumin kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä talteen keräävän lämpöpumppulaitoksen. Yhdessä aiemmin julkaistun Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusalueelle sijoittuvan lämpöpumppulaitoksen kanssa kohde muodostaa ennennäkemättömän hukkalämmön hyödyntämisen mittakaavan.

Hepokorven datakeskuksen hukkalämpöä ja ilmassa olevaa lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos käsittää talteenottorakennuksen, jossa on lämpöpumput datakeskuksen lämmön talteenottoa varten, ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattilan. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy.

“Hepokorven datakeskus sijaitsee optimaalisesti kaukolämpöverkon läheisyydessä. On upeaa, että pääsemme rakentamaan sekä Fortumin Kirkkonummen että Espoon lämpöpumppulaitoksia. Hukkalämmön hyödyntäminen täydentää hiilidioksidivapaan energiatuotannon rakentamisen palveluvalikoimaamme, johon myös tuulivoima ja aurinkovoimaloiden kokonaisratkaisut kuuluvat”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo hankkeesta.

Datakeskusten hukkalämmöllä voidaan korvata merkittävä osuus fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta lämmöntuotannosta Espoon kaukolämpöverkon alueella. Käytännössä datakeskuksen sisäilman lämpö siirretään lämmönvaihtimen kautta veteen, joka kulkee suljetussa kierrossa lämpöpumppulaitokseen. Laitoksesta lämpöä siirretään tarpeen mukaan kaukolämpöjärjestelmään ja tuhansiin koteihin sekä muihin käyttökohteisiin. Lämpöä laitoksen on tavoitteena tuottaa lämmityskaudelta 2025–2026 alkaen.

“Espoon ja Kirkkonummen hankkeet edistävät dekarbonisaatiota ja samalla kotitaloudet, palvelut ja yritykset saavat kilpailukykyistä, puhdasta ja luotettavaa sähköpohjaista kaukolämpöä. Fortumin kaukolämpö Suomessa tuotetaan hiilettömästi jo vuonna 2024 ja hiilineutraalisti ennen vuotta 2030”, projektijohtaja Teemu Nieminen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta summaa hankkeen hyötyjä.

“Laiteasennusvalmius kohteessa saavutetaan vuoden 2025 keväällä. Hepokorven lämpöpumppulaitoksen rakentaminen on jonkin verran vaativampaa verrattuna Kirkkonummen Kolabackenin vastaavan laitoksen urakkaan. Tähän vaikuttavat sekä maaperä että Hepokorven tontin koko ja sen sijainti voimalinjojen ja Kehä III välissä, kummassakin hankkeessa TYL:n projektipäällikkönä toimiva Suvicin Jukka Kallio toteaa.

Espoossa, 25. huhtikuuta 2024

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja
puh.  +47 90 60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com

Hans Sten, talousjohtaja
puh. 020 436 2000
hans.sten@dovregroup.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com

LiiteAttachments

Dovre Group Oyj_Q1_2024 Liiketoimintakatsaus