Hepsor AS 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


Hepsori 2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 2,3 miljoni euroni ja puhaskahjum oli 0,97 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumis oli 0,88 miljonit eurot).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2024. aastaks prognoosime müügituluks 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5 miljonit eurot. 2024. aasta I kvartalis alustasime Manufaktuuri 5 müügiga. Esimese kvartali müügitulus kajastub suures osas ka varasematel aastatel valminud projektide korterite müük ning nende projektide müük jätkub ka ülejäänud 2024. aastal. Suur osa 2024. aasta prognoositud müügitulust tuleb projektidest, mis valmivad alates 2024. aasta teisest kvartalist.

Lõppenud arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis anti üle viimane korter Riia lähistel asuvas Marupe Darz projektis. Tallinnas jätkus korterite üleandmine 2022. aastal valminud Paevälja Hoovimajade projektis (3 korterit) ning 2023. aasta lõpus valminud Lilleküla Kodud projektis anti üle 1 korter. Ojakalda Kodude projektis valmis märtsis esimene maja ning alustati ka esimeste kodude üleandmisega – sõlmiti 7 asjaõiguslepingut.

Ärikinnisvara osas olulisi muudatusi ei toimunud. 2023. aastal Tallinnas valminud rohelise mõtteviisiga Grüne maja oli I kvartali lõpu seisuga 96% üürilepingutega kaetud, vahepeal tekkinud vakantsele pinnale tegeleme uue üürniku leidmisega. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 osas tegelesime uute üürilepingute sõlmimise ettevalmistamisega. Vakants Büroo 113 hoones tuleneb asjaolust, et 2023 sügisel olime ankurrentniku võlgnevuste tõttu sunnitud nendega üürilepingu lõpetama.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aasta esimeses kvartalis  oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga:

- Ojakalda Kodud arendusprojekti raames valmib kolm korterelamut kokku 101 korteriga Tallinnas, millest esimene maja valmis märtsis ning ülejäänud kahe maja ehituse valmimine on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse. Asjaõiguslepingute sõlmimine algas märtsis.

- Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2  äripinda) Tallinnas, mis valmib 2024. aasta suvel ning esimesi asjaõiguslepinguid plaanime sõlmima hakata juunis-juulis.

- Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis, mil algab ka esimeste asjaõiguslepingute sõlmimine.

- Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine ja korterite üleandmine on planeeritud 2025. aastasse.

Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. märts 2024 seisuga 148-le korterile (45%).

Hepsor Kanadas

Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2024. aasta esimeses kvartalis uusi investeeringuid Kanadas ei tehtud. I kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut:

- Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto.
- 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street.

Mõlemad investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat.

Tulevikuvaade

2024. aasta oluliseks märksõnaks on Manufaktuuri kvartal – aasta keskel valmivad uued kodud ja äripinnad Manufaktuuri 7 aadressil ning teises kvartalis algab ajaloolise Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone rekonstrueerimine kaasaegseks A energiaklassi hooneks. Loome Manufaktuuri kvartalisse kaasaegsete tehniliste lahendustega ajaloolist arhitektuuri esiletoova ning keskkonda väärtustava tervikliku elukeskkonna, kus on nii elu- kui äripinnad ja arvestatud on ka säästlike liikumisviisidega. Lisaks plaanime 2024. aasta jooksul alustada kahe uue projekti ehituse ja müügiga Lätis - StokOfiss 34 ärihoone (üüritav pind ca 9 000 m2) ja  Zala Jugla projekt 105 uue koduga.

Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

Täispikkuses 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.03.202431.12.202331.03.2023
    
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid7 6747 6042 126
Nõuded ja ettemaksed1 3511 5441 291
Lühiajalised laenunõuded3113110
Varud83 08677 43973 610
Käibevarad kokku92 42286 89877 027
Põhivarad   
Materiaalne põhivara230162269
Immateriaalne põhivara347
Finantsinvesteeringud2 0012 0052
Investeeringud sidusettevõtetesse 00972
Pikaajalised laenunõuded 1 9471 7291 766
Muud pikaajalised nõuded23520361
Põhivarad kokku4 4164 1033 077
Varad kokku96 83891 00180 104
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised 35 54640 60022 456
Lühiajalised rendikohustised1164096
Ettemaksed klientidelt2 9162 6204 366
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 1507 1883 481
Lühiajalised kohustised kokku44 72850 44830 399
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised28 59616 30526 686
Pikaajalised rendikohustised292968
Muud pikaajalised kohustised2 2892 0582 481
Pikaajalised kohustised kokku30 91418 39229 235
Kohustised kokku75 64268 84059 634
Omakapital   
Aktsiakapital3 8553 8553 855
Ülekurss8 9178 9178 917
Reservkapital3853850
Jaotamata kasum8 0399 0047 698
Omakapital kokku21 19622 16120 470
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku20 11420 99320 092
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku1 0821 168378
Kohustised ja omakapital kokku96 83891 00180 104

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodesI kvartal 2024I kvartal 2023
   
Müügitulu2 2715 975
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-2 234-5 040
Brutokasum37935
Turustuskulud (-)-185-71
Üldhalduskulud (-)-443-347
Muud äritulud4520
Muud ärikulud (-)-18-23
Ärikasum/-kahjum-564514
Finantstulud3750
Finantskulud (-)-438-425
Kasum enne tulumaksu-965139
Aruandeperioodi puhaskasum-965139
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis-879240
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis-86-101
   
 Muu koondkasum/- kahjum  
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus08
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku08
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis0-14
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis022
   
Aruandeperioodi koondkasum kokku-965147
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-879226
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-86-79
Kasum aktsia kohta  
    Tava (eurot aktsia kohta)-0,230,06
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)-0,230,06
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m2.