Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-mars 2024


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-mars 2024. Bolaget redovisar en försäljning på 38 (45) TSEK och ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på -2 949 (-1 825) TSEK. Bolaget meddelar även att ett licensavtal är tecknat för tillverkning av Zbee i Indien samt att deras nya produktionslokal för EVIG i Jonsered nu är godkänd.

Sofia Haby, VD kommenterar;
”Vi har jobbat intensivt under kvartalet med både typgodkännande-processen och flytt till nya lokaler.
Kvartalet har präglats av de förseningar som vi drabbats av med vårt typgodkännande, vilket förhindrat försäljning i Europa. Jag kan nu med glädje meddela att det mest kritiska testet blev godkänt igår kväll!

Under de senaste månaderna har vi jobbat med att färdigställa vår nya produktionslokal i Jonsered. Jag är övertygad om att vi genom att samla alla resurser under ett tak, kommer att åstadkomma stora effektivitetsförbättringar. Teamet har arbetat dedikerat med att säkerställa en smidig övergång och vi är glada att meddela att produktionen nu är helt flyttad och att våra nya faciliteter redan börjar visa sitt värde genom förbättrad effektivitet och kapacitet. Produktionsanläggningar i fordonsindustrin måste certifieras med “Conformity of Production”, COP. Vi har genomgått certifiering, där vår verksamhet har genomlysts med fokus på fordonskvalitet. Det har varit mycket intressant och lärorikt att ha en extern aktör på plats för genomgång av vårt kvalitetsarbete. Extra roligt är såklart att de var så positiva och att produktionen i vår nya lokal nu är godkänd enligt COP standard. 
Parallellt med vårt produktionsarbete, har vi jobbat med försäljning, och det är glädjande att se hur stort intresset för EVIG är på den europeiska marknaden. Kommande vecka är vår förhoppning att kunna ge tydliga besked om leveransdatum till de kunder som nu väntar på att sin EVIG, det kommer kännas riktigt bra! 

Zbee och Indien 
Vi har fortsatt under året fått in mycket förfrågningar på vårt mindre fordon Zbee. För er som inte känner till Zbee så är det Clean Motions första fordon som tog oss runt om i världen och som fortfarande körs som både taxi och lastfordon på flertalet platser i världen. I relation till det fortsatt stora intresset för Zbee är det mycket glädjande att kunna meddela att vi nu har ett avtal med en grupp investerare i Indien. Avtalet innebär att det görs en första investering på 6,8 MSEK i det indiska bolaget Clean Mobility, samtidigt som ett licensavtal omfattande Indien tecknas med Clean Motion AB, där en licensavgift på 1 MUSD skall erläggas under perioden 2026-2030. Export från Indien styrs av Clean Motion. Clean Motions ägande i Clean Mobility kommer efter investeringsrundan att uppgå till 41,54%. Avtalet är undertecknat digitalt av alla parter, men formell signering på svenska ambassaden i Indien kommer att ske den 10/6. 
   
Vi ser optimistiskt på framtiden och med typgodkännande i närtid står vi rustade för nästa spännande fas med fokus på försäljning och produktion.  
Tack till alla medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ert engagemang och stöd.”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Jonsered, 2024-05-16

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 76 866 36 09                        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-16 kl. 22:10 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

BilagaAttachments

Clean Motion, Interim report January-March 2024, 20240516