Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 31.3.2024


Valoe Oyj                Liiketoimintakatsaus         29.5.2024 klo 15.50
                                        

ENSIMMÄINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Taloudellinen tilanne

Tammi-maaliskuussa 2024 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2023). Käyttökate oli noin -0,5 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -0,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -1,1 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa -41,3 prosenttia (-14,7 %).

 1-3/20241-3/20231-12/2023
    
Liikevaihto1014121 108
    
Käyttökate-457-905-3 218
    
Liiketulos-848-1 320-4 779
    
Kauden tulos-1 082-1 871-6 776

Valoe jätti yrityssaneeraushakemuksen 5.12.2023 ja täydensi sitä 10.1.2024. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti 22.1.2024 Valoen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Saneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen antoi helmikuussa 2024 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen ensiarvionsa, jonka mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä. Selvittäjä katsoi, että yhtiön saneerausmenettelyn jatkuminen edellyttää menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn löytymistä. Selvittäjän alustavan arvion mukaan yhtiölle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma edellyttäen, että yhtiö kykenee toteuttamaan sellaisen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestelyn, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan pidempiaikaisesti turvata. Yhtiö julkisti 19.4.2024, että sen rahoitus yrityssaneerausmenettelyn ajaksi on varmistanut, ja että yhtiö käy aktiivisesti neuvotteluja pitkäaikaisesta rahoituksesta ja omistuksellisista järjestelyistä usean tahon kanssa. Ehdotus saneerausohjelmasta tulee jättää 14.6.2024 mennessä.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yhtiö on jatkanut henkilöstön osa- ja kokoaikaisia lomautuksia koko alkuvuoden ajan tammikuussa 2024 käytyjen muutosneuvottelujen tuloksen mukaisesti.

Yhtiön vaikeasta tilanteesta huolimatta asiakkaat ovat osoittaneet yhtiölle tukea ja yhtiön projektit tärkeimpien asiakkaiden kanssa jatkuvat normaalisti.

Yhtiön osakkeen kaupankäynti on ollut keskeytettynä 5.12.2023 alkaen ja on tämän liiketoimintakatsauksen päivämääränä edelleen keskeytettynä.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Rahoitusneuvottelujen viivästyessä loppuvuonna 2023 aloitimme voimakkaan operatiivisten kustannusten karsimisen käyttöpääomatarpeen pienentämiseksi. Joulukuussa jouduimme kuitenkin jättämään yrityssaneeraushakemuksen. Rajalliset resurssimme on nyt keskitetty palvelemaan lupaavimpia asiakassuhteita. Tällaisia ovat ajoneuvoteollisuuden merkittävät asiakkuudet sekä elektroniikka- ja avaruusteollisuuden projektit. Huolimatta siitä, että yrityssaneerausmenettely haasteineen on asiakkaiden tiedossa, emme ole menettäneet merkittäviä projekteja tai asiakassuhteita

Neuvottelemme aktiivisesti useiden kotimaisten ja ulkomaalaisten sijoittajien kanssa rahoitusratkaisuista yhtiön tulevaisuutta tukevan saneerausohjelman aikaansaamiseksi. Tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi kesäkuussa. Mikäli nyt kaavaillun tapainen ohjelma sen valmistuttua hyväksytään, muuttuvat sekä tuloslaskelmamme ja ennen kaikkea taseemme ratkaisevasti.

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Viime vuosina aurinkoenergiamarkkina on kehittynyt merkittävästi. Lähinnä kiinalaiset aurinkopaneelien valmistajat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja hallitsevat voimalaitosmarkkinoita lähes voittamattomalta vaikuttavan hintakilpailuetunsa turvin. Emme usko tilanteen muuttuvan oleellisesti lähivuosina. Voimalaitoksissa käytettävien aurinkopaneeleiden yksinkertainen geometria on mahdollistanut aurinkokennon ja sitä myöten aurinkopaneelien koon kasvattamisen merkittävästi. Tässä markkinassa näyttävätkin menestyvän yhtiöt, jotka pystyvät suurin pääomainvestoinnein jatkuvasti hyödyntämään uusimmat suuremmat kennokoot nopeimmin. Menestyjät tarvitsevat myös jatkuvasti suurempia ja suurempia tuotantosarjoja vastatakseen kilpailuun. Tämän kaltainen toimintaympäristö ei ole Valoelle otollinen. Valoe on vuodesta 2017 asti keskittynyt lähinnä hankkeisiin, joissa pystytään hyödyntämään yhtiön vahvuuksia mahdollisimman hyvin. Valoen vahvuudet ovat lähes päinvastaisia valtavirtavalmistajiin verrattuna. Piirikorttiin ja pintaliitokseen perustuva virranjohdatus mahdollistavat tehokkaan siirtymisen pienempiin kennokokoihin, uudenlaisiin materiaalivalintoihin sekä monimutkaisiin geometrioihin. Valoe kutsuu tällaisia ratkaisujaan OddForm®-paneeleiksi.

Valoen kilpailuetu ja näkymät 2024

Vuoden 2024 aikana olemme suunnanneet resurssejamme siten, että tärkeimmät asiakkaamme saavat meiltä entistä suuremman huomion kustannustemme kuitenkin vähentyessä. Valoella on alkuvuoden aikana ollut käynnissä monia autoteollisuuden massatuotantoprojekteihin tähtääviä hankkeita useiden tunnettujen autoteollisuuden toimittajien kanssa. Yhtiö on myös solminut sopimuksen alallaan merkittävän elektroniikkabrändin kanssa erittäin pienen aurinkoenergiakomponentin valmistamiseksi käytettäväksi kulutuselektroniikkatuotteiden lisävirtalähteenä. Kulutuselektroniikkatuotteille on ominaista erittäin lyhyt aika prototyypistä massatuotteeseen. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä myös erään merkittävän avaruusteknologiayrityksen kanssa, jonka tavoitteena tuottaa uudenlainen ratkaisu parvisatelliittien voimanlähteeksi.

Uskomme Valoen teknologia- ja kehityspolkuvalintojen olleen oikeita. Seuraavan sukupolven aurinkoenergiaratkaisut antavat Valoelle mahdollisuuden toimia merkittävänä yhtiönä valitsemillaan asiakassegmenteillä. Teknologian haluttavuudesta kertoo asiakkaiden kiinnostus jatkaa ja jopa kiihdyttää yhteistyötä Valoen hankalasta rahoitustilanteesta huolimatta. Valoe keskittyy nyt vain pieneen määrään projekteja, joissa se näkee merkittävän markkinapotentiaalin. Yhtiön tavoitteena on solmia ensimmäiset massatuotantosopimukset nykyisten asiakkaidensa kanssa tilikauden 2024 aikana. Ensimmäisten massatuotantoprojektien uskotaan alkavan alkuvuonna 2025.   

Markkinaohjeistus

Valoe ei anna markkinaohjeistusta tilikaudelle 2024 yrityssaneerausmenettelystä johtuen.

  

RISKEISTÄ

Yhtiön merkittävin riski on tarvittavan rahoituksen varmistaminen ja riittävyys. Valoessa on aloitettu yrityssaneerausmenettely 22.1.2024. Selvittäjän ensiarvion mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä, mutta saneerausmenettelyn jatkuminen edellyttää tarvittavaa menettelynaikaista rahoitusta. Lisäksi yhtiön tulee kyetä toteuttamaan sellainen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestely, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan turvata pidempiaikaisesti. Valoen hallitus on todennut yhtiön oman pääoman negatiiviseksi ja jättänyt kaupparekisteriin ilmoituksen oman pääoman menettämisestä 27.5.2024. Mikäli yhtiö ei onnistu varmistamaan tarvittavaa rahoitusta, voidaan saneerausmenettely joutua keskeyttämään ja yhtiö voidaan asettaa konkurssiin.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot ja erityisesti strategiaamme liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyviä riskejä sekä muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 28.4.2024 julkistetussa vuosikatsauksessa, joka ovat saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Mikkelissä, 29.5.2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com