Rush Factory Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Rush Factory Oyj

30.05.2024 klo 17.00

Yhtiötiedote


Rush Factory Oyj:n 30.05.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan viimeistään 15.6.2024 yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/.


Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Mika Metsämäen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.


Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).


Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.


Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023

Todettiin, että hallituksen jäseninä olivat vuoden 2023 aikana toimineet Juho Ylimäki, Marko Riionheimo, Tero Vuorinen, Marko Martikainen, Jarno Kukila ja Markus Niemelä sekä toimitusjohtajana Mika Metsämäki.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.


Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle maksetaan hallitustyöskentelystä palkkiona 4.000 euroa vuodessa kullekin ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa vuodessa.


Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin Niemelän Markka & Ropo Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä.


Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestävällä toimikaudelle yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti Markus Niemelä, Jarno Kukila ja Marko Martikainen.


Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.


Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 236.080 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia nykyisestä osakekannasta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2023 antaman osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruutavaltuutusta sitä ennen.


Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Niemelä.


Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

 

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.