Saniona AB: Delårsrapport för Saniona AB (PUBL)

SWEDEN


Full fart framåt under andra kvartalet

Finansiella nyckeltal 

H1 2016 (H1 2015)

·  Nettoomsättningen uppgick till KSEK 18 899 (9 848)
·  EBIT uppgick till KSEK -14 560 (-11 891)
·  Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,61 (-0,61)
·  Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,61 (-0,61)

Q2 2016 (Q2 2015)

·  Nettoomsättningen uppgick till KSEK 3 406 (5 000)
·  EBIT uppgick till KSEK -13 502 (-6 787)
·  Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,49 (-0,32)
·  Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,49 (-0,32)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016            

·         Saniona påbörjar rekrytering av patienter för klinisk fas 2a-studie med Tesomet för typ 2-diabetes. Studien omfattar totalt 60 patienter. Saniona räknar med att rapportera resultaten från studien i början av 2017.
·         Saniona initierar utökade prekliniska studier på back-up-substans till AN363; AN363 pausas.
·         Saniona deltar i bildandet av ett nytt bolag, Initiator Pharma A/S, och knoppar av tre program till Initiator Pharma, som Saniona inte planerar att driva internt.
·         Saniona noteras på Nasdaq First North Premier som ett steg i Sanionas planer att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm Small Cap under 2016.
·         Saniona förvärvar NeuroSearchs resterande portfölj, vilken utgörs av två föreningar, ACR325 och ACR343.
·         Sanionas samarbetspartner University of Pennsylvania Treatment Research Center (TRC) startar rekrytering av patienter för medverkan i en klinisk fas 2a-studie av Sanionas substans NS2359 för behandling av kokainberoende.
·         Saniona får positivt förhandsbesked från Skatteverket i Sverige och Danmark angående utdelning av Sanionas aktieinnehav i Initiator Pharma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Saniona erhåller tre anslag för forskningsprojekt om totalt 5,3 MSEK.
·         Saniona avslutar rekrytering av patienter till fas 2a-studie av Tesomet för typ 2-diabetes.

Kommentar från vd                                             

"Rekrytering av patienter i två kliniska studier inom diabetes och kokainmissbruk under andra kvartalet 2016 dokumenterar vårt engagemang i att främja innovativa behandlingsalternativ mot marknaden samt vara till nytta för patienter och aktieägare", säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-post: tf@saniona.com 

Vd kommenterar 

"Vi tog ett stort steg framåt och blev ett fas 2 kliniskt företag under andra kvartalet 2016. Inte bara en, utan två fas 2 kliniska studier inleddes. Först började vi rekrytering till en fas 2-studie för Tesomet, som representerar en möjlig ny och innovativ behandling av typ 2-diabetes. Sedan skrev vi tillsammans med våra partner på Penn University in patienter i en fas 2-studie med NS2359, som kan vara det första läkemedlet för behandling av kokainberoende.

Att initiera två fas 2-studier i ett enskilt kvartal skulle innebära en enorm prestation för vilket som helst bioteknikföretag. Detta visar tydligt styrkan och bredden i vår portfölj. Och det understryker utan några förbehåll att vi nu har blivit ett företag i klinisk fas.

Viktigt är att de två studierna kan leda till utveckling av nya banbrytande terapier, som vi hoppas kommer att visa betydande förbättring jämfört med befintliga behandlingar och kan ha en avsevärd inverkan på patienternas liv.

Tesomet innebär en ny behandling av typ 2-diabetes som inte bara förbättrar livskvaliteten för stora patientgrupper utan även kan ge vissa grupper av patienter fullständig lindring. Efter utgången av kvartalet har vi slutfört rekryteringen av patienter för denna fas 2-studie och vi hoppas att vi kan redovisa de första resultaten  från denna studie redan i början av 2017.

På samma sätt kan studien tillsammans med Penn University innebära ett genombrott i behandlingen av kokainberoende. Det finns ingen medicinsk behandling i dag. Patienter kan erbjudas psykosocial behandling men den är inte effektiv och återfallsfrekvensen är mycket hög. Syftet med studien är att visa effekten av NS2359 som den potentiellt första medicinska behandlingen inom detta område. Självklart kommer det att ha en grundläggande inverkan på livet för kokainmissbrukare och deras familjer om denna studie visar sig vara framgångsrik. För aktieägare är det en extra bonus att denna studie utförs av några av de ledande forskarna inom detta område och finansieras av offentliga och privata bidrag.

Förutom fas 2-studierna har vi lyckats ta flera andra viktiga steg under det andra kvartalet:

·         Vi överförde vår notering från AktieTorget till NASDAQ First North Premier. Vi ser detta som ett logiskt och viktigt steg mot en notering på Nasdaq Stockholm Small Cap senare i år.
·         Vi deltog i bildandet av ett nytt bolag, Initiator Pharma, tillsammans med en grupp forskare. Saniona äger 60 % av Initiator Pharma, som har förvärvat tre noncore program från Saniona. Initiator Pharma planerar att ansöka om notering på AktieTorget i Sverige. Styrelsen för Saniona har för avsikt att vid en extra bolagsstämma föreslå att Sanionas aktieinnehav i Initiator Pharma delas ut till Sanionas aktieägare som en särskild utdelning före noteringen av Initiator Pharma.
·         Vi flyttade fram både våra interna och våra samarbetsprogram mot våra mål och kunde ge liv åt nya såväl som icke-aktiva innovativa forskningsprogram i vår pipeline efter att ha fått tre prestigefyllda offentliga bidrag.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med Sanionas tre strategiska affärsmodeller: 1) intern utveckling av utvalda program, 2) tidigt forskningssamarbete och 3) joint ventures och spin-outs.

Vi har med full fart flyttat fram vårt Tesometprogram på kliniskt stadium under det andra kvartalet. Vi har behållit en hög takt när det gäller samarbetsprogram och vi fortsätter att leverera till fördel för våra partners och aktieägare."

Jørgen Drejer

Vd, Saniona AB

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler. Bolaget samarbetar med Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass.

Vision
Saniona ska vara en ledande läkemedelsinnovatör inom jonkanal-avhängiga sjukdomar.

Affärsidé

Saniona ska erbjuda bättre medicinska behandlingar inom områden med stora medicinska behov genom modulering av jonkanaler.

Övergripande målsättning

Sanionas övergripande målsättning är att i egen regi och tillsammans med partner utveckla och tillhandahålla nya läkemedel för svåra sjukdomar, mer specifikt inom sjukdomar i det centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och behandling av smärta.

Affärsmodell

Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre olika affärsmodeller:

·         Genom egen utveckling av utvalda program genom de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen före utlicensiering till läkemedelsbolag som kommer att ta över den fortsatta utvecklingen av Sanionas program och betala förskotts- och milstolpesbetalningar samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona;
·         Genom forsknings- och utvecklingssamarbeten i tidig fas med läkemedelsbolag som kommer att finansiera forskning och utveckling och betala förskotts- och milstolpesbetalningar samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona; och
·         Genom joint ventures eller spin-outs, där Sanionas finansiella partner kommer att få en del av uppsidan genom att finansiera utvecklingen av ett av Sanionas program, alternativt genom en spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering.

Pipeline

Saniona har för tillfället nio verksamma program i pipeline, varav fem finansieras genom anslag, genom samarbete med partner eller genomförs i så kallade joint ventures/spin-outs. Se Sanionas pipeline nedan:

Utöver Sanionas aktuella pipeline enligt ovan har bolaget en rad projekt för läkemedelsforskning samt projekt som genomgått klinisk fas (till exempel AN788 och AN 761) och som positionerats för partnerskap eller spin-outs.

Marknad

Sanionas forskning är inriktad på jonkanaler, som är en etablerad måltavla för läkemedelsutveckling. Sanionas verksamma program vänder sig till ett signifikant marknadssegment:

Produkt Indikation Marknadsuppskattning
Tesomet Typ 2-diabetes > 23 miljarder USD[1]
Tesofensine Fetma - 250 miljoner USD i Mexiko[2]
NS2359 Kokainberoende > 1,8 miljarder USD[3]
AN363 programmet (GABAA a2a3) Neuropatisk smärta > 6 miljarder USD[4]
AN470 programmet (GABAA a5) Schizofreni > 4,8 miljarder USD[5]
AN346 programmet (IK) Inflammatory bowel disease (IBS) > 5,9 miljarder USD[6]
Nic-a6 Parkinsons sjukdom > 2,8 miljarder USD[7]

För avsevärd tid framöver kommer Saniona att vara beroende av de stora läkemedelsbolagens intresse att köpa, utveckla och kommersialisera projekt från Sanionas pipeline av prekliniska och kliniska läkemedelskandidater. Enligt styrelsens bedömning finns det en väl utvecklad marknad för licensiering, försäljning och etablering av forsknings- och utvecklingssamarbeten mellan mindre, forskningsintensiva företag och stora läkemedelsbolag.

Många av de stora läkemedelsbolagen har under de senaste åren genomgått betydande omstruktureringar, vilket har resulterat i färre forskningsprojekt och nedläggningar av forskningsanläggningar. Dessutom har antalet renodlade bioteknikbolag som kan utveckla nya innovativa produkter till läkemedelsindustrin minskat till följd av den globala finanskrisen. Men det finns fortfarande ett stort behov av nya och innovativa produkter för läkemedelsbolag som ofta har ett begränsat antal produkter i sin pipeline. Därför är marknaden för utlicensiering av nya, innovativa läkemedelsprojekt och produktprogram attraktiv. Viktigt för området jonkanaler är att det finns relativt få bioteknikföretag som levererar forsknings- och utvecklingsprojekt till stora läkemedelsföretag. Sammantaget skapar detta intressanta möjligheter för Saniona.

Finansiell översikt

  2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
  2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Nettoomsättning, KSEK 3,046 5,000 18,899 9,848 13,630
Summa rörelsens kostnader, KSEK -16,549 -11,787 -33,459 -21,738 -41,705
Rörelseresultat, KSEK -13,502 -6,787 -14,560 -11,891 -28,075
Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK -12,320 -4,546 -9,869 -5,425 -27,637
Rörelsemarginal, % -443% -136% -77% -121% -206%
Genomsnittligt antal anställda, # 18.9 16.3 18.5 16.6 16.8
  2016-06-30   2015-06-30   2015-12-31
Likvida medel, KSEK 34,002   22,973   47,004
Eget kapital, KSEK 39,649   21,141   52,943
Balansomslutning, KSEK 47,832   33,806   57,673
Soliditet, % 83%   63%   92%

Intäkter och rörelseresultat

 

Intäkter

Saniona genererade totala intäkter om KSEK 18 899 (9 848) för de första 6 månaderna 2016, en ökning med 92 %. Intäkterna för första halvåret 2016 består av en förskottsbetalning från Medix och Upsher-Smith samt tjänster inom ramen för avtalet med Ataxion och Upsher-Smith. Under 2015 bestod intäkterna av tjänster inom ramen för avtalen med Ataxion och Pfizer.

Rörelseresultat

Bolaget redovisade en rörelseförlust om SEK 14 560 (11 891) för de första sex månaderna 2016. Bolaget har driftskostnader om KSEK 33 459 (21 738) för de första sex månaderna 2016, en ökning med 54 %. Externa kostnader uppgick till KSEK 24 228 (12 368) och personalkostnader till KSEK 8 679 (7 593). Under 2016 utgörs externa kostnader främst av kostnader för forskning och utveckling avseende Tesomet följt av IK programmet och GABAA a2,3 programmet. Under 2015 bestod externa kostnader främst av kostnader för forskning och utveckling av GABAA a2,3 programmet följt av IK programmet.

Finansiell ställning

Soliditeten var 83 (63) % per den 30 juni 2016 och eget kapital uppgick till KSEK 39 649 (21 141). Likvida medel uppgick till KSEK 34 002 (22 973) per den 30 juni 2016. Balansomslutningen per den 30 juni 2016 uppgick till KSEK 47 832 (33 806). Bolaget räknar med att ha tillräckligt kapital för att initiera och finansiera den planerade Fas 2a-studien för Tesomet 2016/2017.

Kassaflöde

Det operativa kassaflödet under de första 6 månaderna 2016 var ett utflöde om KSEK 9 869 (utflöde 5 425). Koncernens kassaflöde under de första 6 månaderna 2016 var ett utflöde om KSEK 12 423 (inflöde 13 327). Det positiva inflödet 2015 förklaras av nyemissionen under första kvartalet förra året.

Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
Den 30 juni 2016 var antalet aktier 20 841 467 (17 352 750). Bolaget har infört ett teckningsoptionsprogram den 1 juli 2015 om totalt 64 000 teckningsoptioner.

Den 30 juni 2016 hade företaget 4 304 (2 073) aktieägare, exklusive innehav i kapitalförsäkringar och utländska depåkontoinnehavare.

Personal

Den 30 juni var antalet anställda 22 (18) varav 12 (9) är kvinnor. Av de anställda var 6 (3) deltidsanställda och 16 (15) heltidsanställda, och sammanlagt 19 (16) arbetar i bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. 11 (11) av Sanionas anställda har en PhD, 4 (2) har universitetsexamen och resterande 7 (5) har laboratorieutbildning.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

All affärsverksamhet medför risker. Ett kontrollerat risktagande är nödvändigt för att upprätthålla en god lönsamhet. Risker kan vara beroende av händelser i omvärlden och kan påverka en viss bransch eller marknad. Risker kan också vara specifika för ett visst företag.

De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer som Saniona är utsatt för är relaterade till utveckling av läkemedel, konkurrens, teknisk utveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov och valutor.

Koncernens program säljs främst till läkemedelsföretag och spin-outs som finansieras av läkemedelsföretag och riskkapitalbolag. Historiskt sett har koncernen inte lidit några förluster på kundfordringar eller övriga fordringar.

Valutakursrisker uppstår på grund av att koncernens kostnader och intäkter i olika valutor inte matchar varandra och eftersom koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta inte balanserar. Hanteringen av dessa risker fokuserar på riskminimering, vilket dämpas något av intäkter och kostnader i USD.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering finns i Sanionas årsredovisning för 2015. Det finns inga större förändringar i koncernens riskexponering och riskhantering 2016.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor i enlighet med Standard för översiktlig granskning (ISRE) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3                             15 november 2016
Bokslutskommuniké                           21 februari 2017 

Styrelsen och vd för Saniona AB (publ) försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Ballerup den 23 augusti 2016
Saniona AB

     
     
     
     
Claus Bræstrup - Styrelseordförande   Jørgen Drejer - Vd och styrelseledamot
     
     
     
     
Anker Lundemose - Styrelseledamot   Leif Andersson - Styrelseledamot
     
     
     
     
Carl Johan Sundberg - Styrelseledamot    


Revisors granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Saniona AB (publ) för perioden 1 januari 2016 till 30 juni 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 23 augusti 2016

Deloitte AB

Elna Lembrér Åström

Auktoriserad revisor

Totalresultat - Koncernen 

KSEK   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
  Not 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3      
Nettoomsättning   3,046 5,000 18,899 9,848 13,630
Summa rörelsens intäkter   3,046 5,000 18,899 9,848 13,630
           
Råvaror och förnödenheter   121 -708 -378 -1,339 -2,050
Övriga externa kostnader   -11,978 -7,105 -24,228 -12,368 -23,926
Personalkostnader 4 -4,612 -3,715 -8,679 -7,593 -14,966
Avskrivningar och nedskrivningar   -81 -260 -174 -439 -763
Summa rörelsens kostnader   -16,549 -11,787 -33,459 -21,738 -41,705
           
Rörelseresultat   -13,502 -6,787 -14,560 -11,891 -28,075
           
Övriga finansiella intäkter   10 -25 13 1 -3
Övriga finansiella kostnader   846 -214 300 -991 -1,180
Summa resultat från finansiella poster   856 -239 313 -990 -1,183
           
Resultat efter finansiella poster   -12,646 -7,026 -14,247 -12,881 -29,258
           
Skatt på periodens resultat 5 2,375 1,556 1,531 2,683 6,311
           
Periodens resultat   -10,271 -5,470 -12,715 -10,198 -22,947
           
Övrigt totalresultat för perioden   -513 37 -683 -44 314
           
Summa totalresultat för perioden   -10,784 -5,433 -13,398 -10,241 -22,633
           
Resultat per aktie, SEK   -0.49 -0.32 -0.61 -0.61 -1.29
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0.49 -0.32 -0.61 -0.61 -1.29

Finansiell ställning - Koncernen 

KSEK Note 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3    
TILLGÅNGAR     
     
Inventarier, verktyg och installationer   716 1 058 753
Materiella anläggningstillgångar   716 1 058 753
       
Långfristiga skattefordringar 5 2 639 2 664 0
Investeringar i dotterbolag 6 391 0 0
Andra långfristiga fordringar   1 248 788 1 547
Finansiella anläggningstillgångar   4 277 3 452 1 547
       
Anläggningstillgångar   4 993 4 510 2 300
       
Kundfordringar   204 1 905 0
Aktuell skattefordran 5 6 317 1 762 6 109
Övriga fordringar   2 067 2 089 1 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   248 568 277
Kortfristiga fordringar   8 837 6 324 8 369
       
Kassa och bank   34 002 22 973 47 004
       
Omsättningstillgångar   42 839 29 296 55 373
       
SUMMA TILLGÅNGAR   47 832 33 806 57 673
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Aktiekapital   1 042 868 1 042
Överkursfond   83 323 39 407 83 323
Balanserad vinst eller förlust   -34 252 -8 860 -8 860
Omräkningsreserv   -194 -76 385
Periodens resultat   -10 271 -10 198 -22 947
Eget kapital   39 649 21 141 52 943
       
Förskott från kunder   0 1 733 0
Leverantörsskulder   6 215 5 828 2 868
Övriga skulder   2 3 414 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 966 1 690 1 862
Kortfristiga skulder   8 183 12 665 4 730
       
Summa skulder   8 183 12 665 4 730
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   47 832 33 806 57 673
       
Ställda säkerheter   0 0 0
       
Ansvarsförbindelser   50 50 50

Förändringar av eget kapital - Koncernen 

  Antal aktier Aktie-kapital Överkurs- fond Om-räknings-reserv Balanserad vinst eller förlust Eget kapital
       
2015-01-01 13 882 200 694 16 978 -32 -8 860 8 780
       
Totalresultat       
Årets resultat      -10 198 -10 198
Övrigt totalresultat:       0
Omräkningsdifferenser     -44   -44
Totalresultat       -44 -10 198 -10 241
       
Mellanhavanden med ägare       
Aktier som emitterats för kontanter 3 470 550 174 24 120    24 294
Kostnader relaterade till kapitalökning    -1 692    -1 692
Summa transaktioner med ägare 3 470 550 174 22 429 0 0 22 602
       
2015-06-30 17 352 750 868 39 407 -76 -19 058 21 141
       
       
2015-07-01 17 352 750 868 39 407 -76 -19 058 21 141
       
Totalresultat       
Årets resultat      -12 749 -12 749
Övrigt totalresultat:       
Omräkningsdifferenser     357   357
Summa totalresultat       357 -12 749 -12 392
       
Mellanhavanden med ägare       
Aktier som emitterats för kontanter 3 488 717 174 48 668    48 842
Kostnader relaterade till kapitalökning    -4 752    -4 752
Aktierelaterade ersättningskostnader      103 103
Summa transaktioner med ägare 3 488 717 174 43 916   103 44 193
       
2015-12-31 20 841 467 1 042 83 323 282 -31 704 52 943
       
       
2016-01-01 20 841 467 1 042 83 323 282 -31 704 52 943
             
Totalresultat            
Årets resultat         -12 715 -12 715
Övrigt totalresultat:           0
Omräkningsdifferenser       -683   -683
Totalresultat       -683 -12 715 -13 398
             
Mellanhavanden med ägare            
Aktierelaterade ersättningskostnader         104 104
Summa transaktioner med ägare         104 104
             
2016-06-30 20 841 467 1 042 83 323 -401 -44 316 39 649

Kassaflödesanalys - Koncernen 

KSEK   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
  Not 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
       
Rörelseresultat före finansiella poster   -13 502 -6 787 -14 560 -11 891 -28 075
Avskrivningar   81 260 174 439 763
Förändring av rörelsekapital   1 102 1 981 4 517 6 027 -325
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster   -12 320 -4 546 -9 869 -5 425 -27 637
           
Ränteintäkter erhållna   10 -25 13 1 -3
Räntekostnader betalda   846 -214 300 -991 -1 180
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11 463 -4 785 -9 556 -6 415 -28 820
           
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -116 -69 -137 -223 -242
Investeringar i dotterbolag 6 -391 0 -391 0 0
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar   -2 443 -1 531 -2 340 -2 637 -732
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 950 -1 600 -2 867 -2 860 -975
           
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   0 0 0 22 602 66 693
Erhållet aktieägartillskott   0 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 0 22 602 66 693
           
Periodens kassaflöde   -14 413 -6 385 -12 423 13 327 36 898
           
Likvida medel vid periodens början   48 876 29 320 47 004 9 689 9 689
Omräkningsjusteringar   -460 37 -579 -44 417
Likvida medel vid periodens slut   34 002 22 973 34 002 22 973 47 004

Resultaträkning - moderbolaget 

KSEK   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
  Not 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3      
Nettoomsättning   0 0 0 0 0
Summa rörelsens intäkter   0 0 0    
           
Övriga externa kostnader   -1 704 -237 -2 129 -543 -1 957
Personalkostnader   -266 0 -520 0 -38
Summa rörelsens kostnader   -1 970 -237 -2 649 -543 -1 994
           
Rörelseresultat   -1 970 -237 -2 649 -543 -1 994
           
Övriga finansiella intäkter   177 13 332 13 172
Övriga finansiella kostnader   -57 -155 -116 -932 -548
Summa resultat från finansiella poster 120 -142 216 -919 -376
           
Resultat efter finansiella poster   -1 850 -379 -2 433 -1 462 -2 370
           
Skatt på periodens resultat   0 0 0 0 0
           
Periodens resultat   -1 850 -379 -2 433 -1 462 -2 370

Rapport över totalresultatet - moderbolaget 

KSEK   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
  Not 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3      
Periodens resultat   -1 850 -379 -2 433 -1 462 -2 370
Övrigt totalresultat för perioden   0 0 0 0 0
Summa totalresultat för perioden -1 850 -379 -2 433 -1 462 -2 370

Finansiell ställning - Moderbolaget 

KSEK Not 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3    
TILLGÅNGAR     
     
Investeringar i dotterbolag 6 12 222 11 832 11 832
Finansiella anläggningstillgångar   12 222 11 832 11 832
       
Anläggningstillgångar   12 222 11 832 11 832
       
Fordringar hos koncernbolag   33 692 8 633 23 278
Övriga fordringar   445 1 007 1 319
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   24 146 170
Kortfristiga fordringar   34 161 9 786 24 767
       
Kassa och bank   31 898 15 725 43 956
       
Omsättningstillgångar   66 058 25 510 68 723
       
SUMMA TILLGÅNGAR   78 281 37 342 80 555
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Aktiekapital   1 042 868 1 042
Överkursfond   81 812 37 896 81 812
Balanserad vinst eller förlust   -2 572 -202 -202
Periodens resultat   -2 433 -1 462 -2 370
Eget kapital   77 848 37 100 80 282
       
Leverantörsskulder   430 242 273
Övriga skulder   2 0 0
Kortfristiga skulder   432 242 273
       
Summa skulder   432 242 273
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   78 281 37 342 80 555
       
Ställda säkerheter   0 0 0
       
Ansvarsförbindelser   0 0 0

Förändringar av eget kapital - Moderbolaget

  Antal aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Balanserad vinst eller förlust Eget kapital
      
2015-01-01 13 882 200 694 15 467 -202 15 960
Totalresultat     -1 462 -1 462
Mellanhavanden med ägare      
Aktier som emitterats för kontanter 3 470 550 174 24 120   24 294
Kostnader relaterade till kapitalökning    -1 692   -1 692
2016-06-30 17 352 750 868 37 896 -1 663 37 100
      
      
2015-01-01 17 352 750 868 37 896 -1 663 37 100
Totalresultat     -909 -909
Mellanhavanden med ägare      
Aktier som emitterats för kontanter 3 488 717 174 48 668   48 842
Kostnader relaterade till kapitalökning    -4 752   -4 752
2015-12-31 20 841 467 1 042 81 812 -2 572 80 282
      
      
2016-01-01 20 841 467 1 042 81 812 -2 572 80 282
Totalresultat       -2 433 -2 433
2016-06-30 20 841 467 1 042 81 812 -5 005 77 848

Kassaflödesanalys - Moderbolaget

KSEK   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
    2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
  1-3      
Rörelseresultat före finansiella poster   -1 970 -237 -2 649 -543 -1 994
Förändring av rörelsekapital   1 017 -8 870 -9 235 -14 157 -29 108
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster   -953 -9 107 -11 884 -14 700 -31 102
           
Ränteintäkter erhållna   177 13 332 13 172
Räntekostnader betalda   -57 -155 -116 -932 -548
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -834 -9 249 -11 668 -15 619 -31 478
           
Investeringsverksamheten           
Investeringar i dotterbolag 6 -391 0 -391 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -391 0 -391 0 0
           
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   0 0 0 22 602 66 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 0 22 602 66 693
           
Periodens kassaflöde   -1 224 -9 249 -12 059 6 983 35 215
           
Likvida medel vid periodens början   33 122 24 974 43 956 8 742 8 742
Likvida medel vid periodens slut   31 898 15 725 31 898 15 725 43 956

Noter

Not 1 Allmän information

Saniona AB (publ), 556962-5345, moderbolaget och dess dotterbolag, sammantaget koncernen, är ett börsnoterat forsknings- och utvecklingsföretag som fokuserar på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Malmö kommun i Skåne län, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier. Bolagets aktie handlas under tickern SANION och ISIN-koden SE0005794617.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS IC såsom de antagits av EU.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, utom när det gäller vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor (SEK), som också är funktionell valuta för moderbolaget.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som beskrivs i årsredovisningen för 2015. Närmare information om koncernens och moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2015, vilken är tillgänglig på www.saniona.com. Nya och ändrade standarder och tolkningar som trätt i kraft den 1 januari 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Not 3 Finansiella tillgångar och skulder

Alla finansiella tillgångar och finansiella skulder, med undantag för investeringen i Ataxion, som beskrivs nedan, klassificeras som "Låne- och kundfordringar" respektive "Övriga finansiella skulder". Dessa finansiella tillgångar och finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och det redovisade värdet är en rimlig uppskattning av det verkliga värdet. Det har inte skett någon justering av verkligt värde på finansiella tillgångar under 2015 och 2016.

Koncernen äger 14 % av aktiekapitalet i Sanionas spin-out Ataxion. Ataxion bildades av Saniona, Atlas Venture och ledningen för Ataxion 2013 som en spin-out från Saniona. Saniona erhöll aktier i Ataxion som ersättning för viss kunskap samt patent avseende Sanionas ataxiprogram. Sanionas specifika tillgångar hade ett bokfört och verkligt värde på 0 vid tidpunkten för bildandet av Ataxion och de investeringar som gjorts av de andra parterna var obetydliga. Ataxion utvecklar idag Ataxiprogrammet baserat på finansiering från Biogen och Atlas Venture. Med tanke på den betydande risken och den långa utvecklingsperioden i samband med utveckling av läkemedel, har ledningen dragit slutsatsen att de framtida ekonomiska fördelarna inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet förrän Ataxion säljs eller projektet har slutförts och det slutliga godkännandet av produkten har erhållits. Följaktligen är Ataxion värderat till anskaffningsvärdet, eftersom det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Not 4: Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar för första halvåret 2016 uppgick till KSEK 104 (0). Koncernen redovisar aktierelaterade ersättningar genom att redovisa ersättningar avseende aktierelaterade instrument som beviljats ledning, anställda och konsulter i resultaträkningen. Sådana ersättningar utgör det verkliga marknadsvärdet av teckningsoptioner som beviljats och inte faktiska kontanta utgifter.

Per den 30 juni 2016 hade Saniona 64 000 utestående optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Saniona till en teckningskurs om SEK 20,77. Optionerna kan utnyttjas för första gången efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2018. Det fanns inga utestående optioner i början av 2015. Det har inte beviljats någon option i Saniona tidigare. Ingen av de tilldelade optionerna 2015 har förverkats, utnyttjats eller upphört att gälla.

En mer utförlig beskrivning återfinns i årsredovisningen 2015.

Not 5 Inkomstskatt och uppskjuten skatt dotterbolag i Danmark

Skatt på årets resultat bestående av årets aktuella skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen i den utsträckning det hänför sig till årets vinst eller förlust och i övrigt totalresultat respektive eget kapital i den utsträckning det hänför sig till poster som redovisats här.

Koncernens redovisade skatter uppgick till KSEK -1 531 under de första 6 månaderna 2016. Sanionas danska dotterbolag har erhållit en förskottsbetalning på 1,25 miljoner under första kvartalet 2016, vilken är föremål för en 10 % källskatt i Mexiko motsvarande KUSD 125 (KSEK 1 108). Enligt skatteavtalet mellan Danmark och Mexiko, kommer detta belopp möjligen vara avdragsgillt mot skatt i Danmark under räkenskapsåret 2016.

Denna skattefordran har inte redovisats i balansräkningen då det är osäkert om koncernen kan använda det för tillfället. Återstoden av KSEK -2 633 utgör den erkända skattereduktionen för första kvartalet 2016 under danska FoU skattekrediter (Skattekreditordningen). Detta belopp har redovisats under långfristiga skattefordringar i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs nedan. Under de första 6 månaderna 2015 har koncernen redovisat en skattelättnad om KSEK -2 664 enligt danska FoU skattekrediter.

Enligt den danska Skattekreditordningen, kan förlustbringande FoU-enheter få en skattelättnad som är lika med skattevärdet av de faktiska forsknings- och utvecklingskostnaderna. Skattelättnaden betalas i november nästkommande räkenskapsår. 2016 är skatteunderlaget för FoU-kostnader maximerat till 25 miljoner DKK motsvarande en skattelättnad på 5,5 miljoner DKK med en skattesats på 22 %. 2015 var det högsta beloppet 25 miljoner DKK motsvarande en skattelättnad på 5,875 miljoner DKK med en skattesats på 23,5 %. Skattelättnader för forskning och utveckling enligt Skattekreditordningen redovisas i resultaträkningen i den mån de hänför sig till kostnader för forskning och utveckling under perioden och Saniona räknar med att uppfylla kravet på skatteavdrag för året. Skattelättnaden enligt den danska Skattekreditordningen för forskning och utveckling redovisas i balansräkningen under aktuella skattefordringar om de förfaller inom 12 månader och långfristiga skattefordringar om de förfaller efter 12 månader. Per den 30 juni 2016 hade koncernen en aktuell skattefordran om KSEK 6 317, som kommer att utbetalas i november 2016 samt långfristiga skattefordringar om KSEK 2 639 som kommer att utbetalas i november 2017. Per den 30 juni 2015 hade koncernen en aktuell skattefordran om KSEK 1 762 med betalning i november 2015, samt långfristiga skattefordringar om KSEK 2 264 som kommer att utbetalas i november 2016.

Not 6 Investering i Initiator Pharma

I början av maj 2016 deltog Saniona i bildandet av ett nytt bolag, Initiator Pharma A/S, med syfte att lägga ut tre program, som Saniona inte planerar att driva internt. Saniona AB betalade KSEK 391 för aktierna i samband med bildandet av Initiator Pharma A/S. Investeringen har bokats i Saniona AB:s balansräkning under Investeringar i dotterbolag. Per den 30 juni äger Saniona AB 60 % av Initiator Pharma A/S. Saniona har meddelat att man avser att distribuera sitt aktieinnehav i Initiator Pharma A/S till Saniona AB:s aktieägare som en extra utdelning så snart som möjligt. Bokslutet för Initiator Pharma A/S har inte varit föremål för konsolidering i koncernen. Anledningen är att aktierna i Initiator Pharma A/S har förvärvats uteslutande i syfte att distribueras till Saniona AB:s aktieägare.

Verksamhetstermer - ordlista

Alzheimers sjukdom
En kronisk neurodegenerativ sjukdom som oftast startar långsamt och blir värre med tiden och svarar för 60 % till 70 % av demensfallen. Allt eftersom sjukdomen fortskrider, kan symtomen innefatta problem med språket, desorientering (inklusive lätt att gå vilse), humörsvängningar, brist på motivation, svårigheter att hantera egenvård och beteendemässiga problem. Så småningom förloras kroppsfunktioner, vilket slutligen leder till döden. Orsaken till de flesta Alzheimersfallen är fortfarande mestadels okänd utom för 1 % till 5 % av fallen där genetiska skillnader har identifierats. Flera konkurrerande hypoteser existerar som försöker förklara orsaken till sjukdomen.

AN363
En liten molekyl som är utformad för att positivt modulera (PAM) GABAA a2 och GABAA a3 jonkanaler, som finns i olika centrala och perifera nervceller och tros vara nyckelmediatorn vid kontroll av smärtsignaler och kontroll av ångest.

AN346
Ett program för små molekyler som är utformat för att blockera (antagonisera) IK-kanaler, som uttrycks av immunceller och tros vara nyckelmediatorer vid autoinflammatoriska sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom, multipel skleros och Alzheimers sjukdom.

AN470
En liten molekyl som är utformad att negativt modulera (NAM) GABAA a5 kanaler. GABAA a5 kanaler uttrycks i olika CNS-vävnader och tros vara en viktig mediator vid kontroll av kognitiva processer. AN470 är en ny kandidat för behandling av kognitiva och psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni.

AN761
En liten molekyl som är utformad för att öppna (agonisera) nikotinerga a7 kanaler. Nikotinerga a7 kanaler finns i olika CNS-vävnader och tros vara viktiga mediatorer för kognitiva processer. AN761 är en klinisk kandidat som kan vara en snabb uppföljare i denna genombrottsklass av läkemedel för behandling av kognitionsnedsättning vid schizofreni och Alzheimers sjukdom. 

AN788
En unik dubbel (serotonin-dopamin) återupptagshämmare, som representerar en ny klinisk kandidat för andra linjens behandling av egentlig depression. AN788 har administrerats till friska försökspersoner i en Fas 1-studie och i en PET-studie som visat stabil farmakokinetik och gett bindningsgrader för serotonin- och dopamintransportörer som stöder molekylens potential som en andra linjens behandling av residualsymtom i egentlig depression (MDD), såsom trötthet, överdrivet sömnbehov och bristande intresse.

Ataxi
Ett neurologiskt tecken bestående av bristande spontan samordning av muskelrörelser. Ataxi är en icke-specifik klinisk manifestation som innebär dysfunktion av de delar av nervsystemet som samordnar rörelser, såsom lillhjärnan. Flera möjliga orsaker finns för dessa mönster av neurologisk dysfunktion och de kan vara milda och kortsiktiga eller vara symtom på allvarliga kroniska sjukdomar såsom Friedreichs ataxi, vilken är en autosomal recessiv ärftlig sjukdom som orsakar progressiv skada på nervsystemet, som initialt visar sig genom symtom på dålig samordning och som fortskrider tills en rullstol krävs för rörlighet.

Ataxion
Ataxion Inc. är en spin-out från Saniona baserat på Sanionas ataxi-program. För ytterligare information vänligen se avsnittet Partner.

Atlas Venture
Atlas Venture Inc. För ytterligare information vänligen se beskrivningen av Ataxion i avsnittet Partner.

Biogen
Biogen Inc. För ytterligare information vänligen se beskrivningen av Ataxion i avsnittet Partner.

CNS
Centrala Nervsystemet, den del av nervsystemet som består av hjärnan och ryggmärgen.

CTA
Clinical Trial Application, ansökan som ett läkemedelsföretag lämnar in till EMA för att få tillstånd att transportera och testa ett experimentellt läkemedel i Europa innan en försäljningsansökan för läkemedlet har godkänts. Den godkända ansökan kallas Investigational New Drug (IND) i USA.

EMA
European Medicines Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten)

FDA
US Food and Drug Administration (Amerikanska läkemedelsmyndigheten).

IND
Investigational New Drug är ett program genom vilket ett läkemedelsföretag får tillstånd att leverera och testa ett experimentellt läkemedel i USA innan en försäljningsansökan för läkemedlet har godkänts. I Europa kallas ansökan Clinical Trial Application (CTA).

Jonkanal
Kanaler eller porer i cellmembran som består av unika proteinklasser. Jonkanaler styr muskler och nerver och är centrala för kroppens funktioner genom att styra passagen av laddade joner över cellmembran.

Jonkanalmodulatorer
Ett läkemedel som modulerar jonkanalernas funktion genom att blockera eller öppna jonkanaler eller genom att reducera eller öka genomströmningen av jonkanaler. Agonister öppnar jonkanaler, antagonister blockerar jonkanaler, PAM (Positive Allosteric Modulators) ökar genomströmningen medan NAM (Negative Allosteric Modulators) minskar genomströmningen av jonkanaler.

Kokainberoende
Det tvångsmässiga begäret att använda kokain trots negativa konsekvenser.

Medix
Productos Medix, S.A de S.V. För ytterligare information vänligen se avsnittet Partner.

MDD (Major Depressive Disorders)
Egentlig depression. En psykisk sjukdom som kännetecknas av en genomgripande och ihållande nedstämdhet som åtföljs av låg självkänsla och brist på intresse eller glädje i normalt trevliga aktiviteter.

Multipel skleros
En demyeliniserande sjukdom där nervcellernas isolerande höljen i hjärnan och ryggmärgen skadas av immunsystemet. Denna skada stör förmågan hos delar av nervsystemet att kommunicera, vilket resulterar i ett brett spektrum av tecken och symtom inklusive fysiska, mentala, och ibland psykiska problem.

Neuropatisk smärta
Smärta orsakad av skada eller sjukdom som påverkar somatosensoriska nervsystemet. Central neuropatisk smärta förekommer vid ryggmärgsskada, multipel skleros och vissa slag. Förutom diabetes (diabetesneuropati) och andra metabola förhållanden, är de vanligaste orsakerna till smärtsamma perifera neuropatier herpes zoster-infektion, HIV-relaterade neuropatier, näringsbrist, toxiner, avlägsna tecken på maligna sjukdomar, immunförsvarsstörningar och fysiska trauman till en nervstam. Neuropatisk smärta är också vanligt vid cancer som en direkt följd av cancer i perifera nerver (t ex kompression av en tumör), eller som en biverkning av kemoterapi, strålningsskada eller operation. Neuropatisk smärta är ofta kronisk och mycket svår att hantera och 40-60 % av människor uppnår endast partiella lättnader.

NS2359
En trippel monoaminåterupptagshämmare, som blockerar återupptaget av dopamin, noradrenalin och serotonin på ett liknande sätt som kokain. NS2359 dissocierar emellertid långsamt från dessa transportörer och har en lång mänsklig halveringstid (upp till 10 dagar) vilket gör frekvent dosering onödig. NS2359s farmakologiska profil innebär att det kan vara i stånd att reducera kokainabstinensbesvär, minska kokainbegär och minska kokaininducerad eufori. I prekliniska studier har NS2359 visat sig minska de förstärkande effekterna av kokain och kan ha effekter på signalinducerat läkemedelsbegär. Dessutom har försök på människor med NS2359 visat att NS2359 har liten eller ingen missbrukspotential och inte har ogynnsamma interaktioner med kokain. Således är NS2359 en lovande klinisk kandidat för behandling av kokainberoende.

Proximagen
Proximagen Ltd. är ett helägt dotterbolag till Upsher-Smith. För ytterligare information vänligen se avsnittet Partner.

Schizofreni
En psykisk sjukdom som ofta kännetecknas av onormalt socialt beteende och oförmåga att inse vad som är verkligt. Vanliga symtom är t ex falska föreställningar, otydligt eller förvirrat tänkande, hörselhallucinationer, minskat socialt engagemang och känslomässiga uttryck samt brist på motivation.

Tesofensine
En trippel monoaminåterupptagshämmare, som fokuserar på fetma och typ 2-diabetes som är två av de största globala hälsoproblemen. Tesofensine har utvärderats i fas 1- och fas 2-studier med försökspersoner i syfte att undersöka behandlingspotentialen i fråga om fetma, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Tesofensine visade på betydande viktminskningseffekter i fas 2-studier med överviktiga patienter.

TRC
The University of Pennsylvania Treatment Research Center. För ytterligare information vänligen se avsnittet Partner.

Typ 2-diabetes
En ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av hyperglykemi (högt blodsocker) i samband med insulinresistens och relativ brist på insulin. Detta är i motsats till diabetes mellitus typ 1, som innebär en absolut brist på insulin på grund av nedbrytning av cellöar i bukspottkörteln. De klassiska symptomen är överdriven törst, täta urinträngningar, och konstant hunger. Typ 2-diabetes utgör cirka 90 % av diabetesfallen, medan övriga 10 % främst beror på diabetes mellitus typ 1 och graviditetsdiabetes. Fetma tros vara den främsta orsaken till typ 2-diabetes hos människor som är genetiskt predisponerade för sjukdomen.

Upsher-Smith
Upsher-Smith Laboratories, Inc. För ytterligare information vänligen se avsnittet Partner.

Finansiell ordlista

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut

EBIT
Vinst före finansiella poster och skatt (Rörelseresultat)

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens slut

Likviditet
Omsättningstillgångar (exklusive lager) dividerat med kortfristiga skulder

Rörelsemarginal
EBIT som en andel av intäkterna

Saniona AB

Baltorpvej 154

DK-2750 Ballerup

Danmark

www.saniona.com
[1]     Marknaden för typ 2-diabetes uppskattades till 23,3 miljarder USD på de sju största marknaderna 2014. Diabetes Type 2 Forecast, 7 major Markets, Datamonitor 2015

[2]     Uppskattningar av läkemedel mot fetma i Mexiko av Medix, 2016

[3]     Uppskattningar av TRC

[4]     Major markets 2012, Decision Resources

[5]     Schizophrenia Forecast 7 major market, Datamonitor, 2014

[6]     Major markets 2014, Datamonitor

[7]     Marknaden för Parkinsons sjukdom beräknas vara 2,8 miljarder USD på de sju största marknaderna under 2014, Datamonitor 2016


HUG#2036598


Pièces jointes

20160823 - Saniona Q2 Report 2016 - SWE.pdf