QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019

Helsinki, FINLAND


QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 27.2.2020 KLO 11.00


Prosessilouhinnan vahva kasvu jatkui

Tammi-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 9 513 tuhatta euroa (2018: 10 047) ja laski 5 %.
 • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 49 %, mutta konsernin liikevaihto laski 5% mallinnusohjelmistojen ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmiston liikevaihdon laskun vuoksi.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 52 % (54).
 • Liiketulos -213 tuhatta euroa (521).
 • Liiketulos -2,2 % liikevaihdosta (5,2).
 • Tulos ennen veroja -240 tuhatta euroa (335).
 • Kauden tulos -161 tuhatta euroa (320).
 • Tulos/osake -0,013 euroa (0,027).

 Loka-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 2 499 tuhatta euroa (2018: 2 671) ja laski 6 %.
 • Liiketulos -123 tuhatta euroa (130).
 • Liiketulos -4,9 % liikevaihdosta (4,9).
 • Tulos ennen veroja -126 tuhatta euroa (128).
 • Vuosineljänneksen tulos -119 tuhatta euroa (189).
 • Tulos/osake -0,010 euroa (0,016).

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.

Näkymät tilikaudelle 2020

Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). Tärkeimmät kasvun lähteet ovat prosessilouhinnan sekä suorituskykyjohtamisen kansainvälinen ohjelmistomyynti ja toimitukset. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa), johtuen yhtiön suunnittelemasta myyntihenkilöstön kasvattamisesta Euroopassa sekä tuotekehitysinvestointien kasvusta. Käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).

Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhintaliiketoiminnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

             
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos,
%
           
Liikevaihto 2 499 2 671 -6 9 513 10 047 -5
Käyttökate 199 362 -45 1 036 1 470 -29
 % liikevaihdosta 7,9 13,5   10,9 14,6  
Liiketulos -123 130 -195 -213 521 -141
 % liikevaihdosta -4,9 4,9   -2,2 5,2  
Tulos ennen veroja  -126 128 -199 -240 335 -172
Katsauskauden tulos -119 189 -163 -161 320 -150
 % liikevaihdosta -4,8 7,1   -1,7 3,2  
           
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,010 0,016 -163 -0,013 0,027 -150
Oma pääoma/osake, euroa  0,222 0,231 -4 0,222 0,231 -4
           
Liiketoiminnan rahavirta 413 159 160 1 349 1 335 1
Rahavarat kauden lopussa 1 035 505 105 1 035 505 105
Korollinen nettovelka  -251 -505 -50 -251 -505 -50
Nettovelkaantumisaste, %  -9,1 -17,6 -48 -9,1 -17,6 -48
Omavaraisuusaste, %  44,5 48,6 -8 44,5 48,6 -8
Oman pääoman tuotto, % -17,0 27,3 -162 -5,7 11,4 -150
Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,9 19,0 -173 -5,9 18,9 -131

IFRS 16 soveltaminen on vaikuttanut tunnuslukuihin, jotka siltä osin eivät ole vertailukelpoisia.


RAPORTOINTI                                                              

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut on raportoitu 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset–standardin mukaisesti tämän tiedotteen kohdassa laatimisperiaatteet tarkemmin kuvatulla tavalla.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Panostukset prosessilouhintaohjelmistoon tuottivat tulosta päättyneellä tilikaudella, ja tämän liiketoiminta-alueen kansainvälinen ohjelmistomyynti jatkoi kasvuaan. Vuonna 2019 prosessilouhintaohjelmistomme liikevaihto kasvoi vahvan kansainvälisen ohjelmistomyynnin myötä 49 %.

Prosessilouhinta ja -analytiikkaohjelmistot ovat globaalisti vahvistamassa asemiaan erityisesti suurten organisaatioiden toiminnan analysointivälineenä. Analysointituloksia käytetään liiketoiminnan kehitykseen, prosessien optimointiin ja automatisointiin sekä muun muassa digitalisoinnin vaatimien suurten muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Prosessilouhintaohjelmiston tuotekehitys eteni päättyneellä tilikaudella hyvin. Lisäsimme tuotteeseen muun muassa ominaisuuksia, joiden avulla voidaan aiempaa helpommin ja tarkemmin mitata prosessien suorituskykyä sekä tukea prosessiautomaatiohankkeita. Uusien ominaisuuksien ansiosta organisaatioiden todellista toimintaa voidaan myös aiempaa helpommin verrata suunniteltuihin prosesseihin ja toimintamalleihin. Lisäksi toimme tuotteeseen uusia tekoälyyn perustuvia klusterointi- ja ennustamistoimintoja.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailu säilyi odotetusti kireänä. Mallinnusohjelmistojemme liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu sekä Suomen julkisella sektorilla tekemämme kokonaisarkkitehtuurin mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutos, jolla pyrimme lisäämään kokonaisarkkitehtuuriohjelmistomme käyttäjämäärää merkittävästi pitkällä tähtäimellä. Toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynti laski vuoden jälkipuoliskolla julkisella sektorilla, jossa kysyntä heikentyi keväisten eduskuntavaalien jälkeen.

Jatkossa keskitymme prosessianalyysituotteemme edelleen kehittämiseen ja sen aseman vahvistamiseen voimakkaasti kasvavalla markkinalla. Pyrimme kasvattamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiämme suoramyynnillä, nykyisten jälleenmyyjäkumppaneiden kanssa sekä uusien strategisten kumppanuuksien kautta. Suunnittelemme myyntiresurssien lisäämistä erityisesti eurooppalaisilla avainmarkkinoilla, kuten Britanniassa ja Ranskassa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

             
Tuhatta euroa 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos,
%
           
Ohjelmistolisenssit 459 434 6 1 552 1 559 0
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 194 192 1 1 102 1 126 -2
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 686 739 -7 2 731 2 989 -9
Pilvipalvelut 281 347 -19 1 068 1 316 -19
Konsultointi 879 959 -8 3 061 3 057 0
Yhteensä 2 499 2 671 -6 9 513 10 047 -5

                                                                                                                                                                                        

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

             
Tuhatta euroa 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos,
%
           
Suomi 1 225 1 428 -14 4 863 5 444 -11
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 716 850 -16 2 965 2 817 5
Muu maailma 557 393 42 1 686 1 786 -6
Yhteensä 2 499 2 671 -6 9 513 10 047 -5

                                                                                                                                                            

Loka-joulukuu 2019

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 499 tuhatta euroa (2 671) ja laski 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 6% ja oli 459 tuhatta euroa. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 7 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä kansainvälisen jälleenmyyntikanavamme ylläpitomyynnin laskusta. Prosessilouhinnan ohjelmistolisenssien sekä ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi.

Pilvipalvelujen liikevaihto laski 19 %, mikä johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta, jolla pyrimme kyseisen ohjelmiston merkittävään käyttäjämäärän kasvuun pitkällä tähtäimellä. Prosessilouhinnan pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi.

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 8 %, mikä johtui lähinnä toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin kysynnän laskusta Suomen julkisella sektorilla.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 2 %. Prosessilouhinnan liikevaihto kasvoi, mutta mallinnusohjelmistojen liikevaihto laski. Suomessa liikevaihto laski 14 %, johtuen lähinnä edellä kuvatusta mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta sekä konsultoinnin kysynnän laskusta julkisella sektorilla.

Liikevaihdosta kertyi 49 % (53) Suomesta, 29 % (32) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (15) muualta maailmasta.

Tammi-joulukuu 2019

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 9 513 tuhatta euroa (10 047) ja laski 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 52 % (54).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla (-1%). Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 9 %, mikä johtui lähinnä kansainvälisen jälleenmyyntikanavamme ylläpitomyynnin laskusta. Prosessilouhinnan ohjelmistolisenssien sekä ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta.

Pilvipalvelujen liikevaihto laski 19 %, mikä johtui Suomen julkisella sektorilla toteuttamastamme mallinnusohjelmiston pilvipalvelujen hinnoittelumuutoksesta. Prosessilouhinnan pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi.

Konsultointipalvelujen liikevaihto oli 3 061 tuhatta euroa (3 057), ja säilyi edellisvuoden tasolla.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 1 %. Prosessilouhintaohjelmiston toimitukset pääosin eurooppalaisille asiakkaille lisääntyivät, mutta mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen kansainvälinen jälleenmyynti laski. Liikevaihto Suomessa laski 11 %, johtuen pääosin edellä kuvatusta mallinnusohjelmiston hinnoittelumuutoksesta.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 51 % (54) Suomesta, 31 % (28) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 18 % (18) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2019

Liiketulos oli -123 tuhatta euroa (130), ja oli -4,9 % liikevaihdosta (4,9).

Konsernin kiinteät kulut olivat loka-joulukuussa 2 243 tuhatta euroa (2 207), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 78 % (76) eli 1 743 tuhatta euroa (1 667).

Tulos ennen veroja oli -126 tuhatta euroa (128) ja katsauskauden tulos oli -119 tuhatta euroa (189). Osakekohtainen tulos oli -0,010 euroa (0,016) osakkeelta.

Tammi-joulukuu 2019

Konsernin liiketulos oli tammi-joulukuussa -213 tuhatta euroa (521) eli -2,2 % liikevaihdosta (5,2). Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä johdosta henkilöstö-, myynti ja markkinointikulut nousivat.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 8 583 tuhatta euroa (8 320), ja kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75 % (74) eli 6 455 tuhatta euroa (6 142). Kiinteisiin kuluihin sisältyvien luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrä kasvoi hieman ja oli 76 tuhatta euroa (10).

Tulos ennen veroja oli -240 tuhatta euroa (335) ja katsauskauden tulos oli -161 tuhatta euroa (320). Osakekohtainen tulos oli -0,013 euroa (0,027) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-joulukuussa oli 1 349 tuhatta euroa (1 335). Vuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 035 tuhatta euroa (505). Rahavirtaa paransi konsernin nostama lyhytaikainen rahalaitoslaina.

Nettorahoituskulut olivat 26 tuhatta euroa (187) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 21 tuhatta euroa (193). Edellisvuoden poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuivat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta.

Investoinnit olivat 1 156 tuhatta euroa (790), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -9 % (-18). Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu pääosin IFRS 16 -standardin soveltamisesta vuoden alusta lähtien. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 45 % (49).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tilikaudella 2019 tuotekehitysmenot olivat 2 293 tuhatta euroa (1 989) eli 24 % liikevaihdosta (20). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 788 tuhatta euroa (732) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 827 tuhatta euroa (762).


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 83 henkilöä (84). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 82 (81).

Henkilöstön keski-ikä oli 42,7 (40,8) vuotta. Naisia oli 23 % (23) ja miehiä 77 % (77) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 17 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 41 % (43), tuotekehityksessä 33 % (31) ja hallinnossa 10 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2019 oli korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2019 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 5 tuhatta euroa (22).


OPTIO-OHJELMA

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla. Optio-ohjelman oletettu kuluvaikutus on kokonaisuudessaan noin 190 tuhatta euroa.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

       
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2019 1-12/2018 Muutos, %
      
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 091 153 1 026 097 6
Vaihto, euroa 2 229 163 1 694 088 32
% osakkeista 9,1 8,6  
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,04 1,65 24
       
Osake ja markkina-arvo 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, %
      
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 -
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 -
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 -
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 -
Osakkeenomistajat, kpl 1 146 1 151 0
Päätöskurssi, euroa 2,34 1,63 44
Osakekannan markkina-arvo, euroa 28 051 578 19 540 202 44
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 271 50 271 -
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307 439 307 -
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,7 3,7 -

                                                                                                         
YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 4.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 4.4.2019 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet).


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 22 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 56 % oli euromääräisiä (67). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksen sivuilla 21-22. (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset)


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2019 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 943 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa 7.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2020 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Vuosikertomus 2019: torstai 12.3.2020
Osavuosikatsaus 1-3/2020: tiistai 28.4.2020
Puolivuosikatsaus 1-6/2020: torstai 30.7.2020
Osavuosikatsaus 1-9/2019: tiistai 27.10.2020

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7. huhtikuuta 2020.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

             
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos,
%
           
Liikevaihto 2 499 2 671 -6 9 513 10 047 -5
Liiketoiminnan muut tuotot - 0   0 -10 102
           
Materiaalit ja palvelut 379 335 13 1 143 1 196 -4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 743 1 667 5 6 455 6 142 5
Liiketoiminnan muut kulut 178 308 -42 878 1 229 -29
Käyttökate 199 362 -45 1 036 1 470 -29
           
Poistot 322 231 39 1 250 949 32
Liiketulos -123 130 -195 -213 521 -141
           
Rahoitustuotot ja -kulut -3 -2 -23 -26 -187 86
Tulos ennen veroja -126 128 -199 -240 335 -172
           
Tuloverot 7 62 -89 78 -15 638
Katsauskauden tulos -119 189 -163 -161 320 -150
           
           
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,010 0,016 -163 -0,013 0,027 -150
           
Konsernin laaja tuloslaskelma:          
 Katsauskauden tulos -119 189 -163 -161 320 -150
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
         
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-1 0 -614 -5 179 -103
Laajan tuloslaskelman tulos -121 189 -164 -166 499 -133

                                                                                                                                                                                                                                          

KONSERNIN LYHENNETTY TASE   

       
Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, %
      
Varat     
      
Pitkäaikaiset varat:     
 Aineettomat hyödykkeet 2 044 1 831 12
 Liikearvo 513 513 0
 Aineelliset hyödykkeet 371 116 220
 Muut pitkäaikaiset varat 141 62 128
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 068 2 521 22
      
Lyhytaikaiset varat:     
 Myynti- ja muut saamiset 2 904 3 409 -15
 Rahavarat 1 035 505 105
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 939 3 915 1
      
Varat yhteensä 7 007 6 436 9
      
Oma pääoma ja velat     
      
Oma pääoma:     
 Osakepääoma 1 359 1 359 0
 Muut rahastot 21 21 0
 Omat osakkeet -439 -439 0
 Muuntoerot -66 -61 8
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 0
 Kertyneet voittovarat 1 882 1 987 -5
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 762 2 873 -4
      
Lyhytaikaiset velat:     
 Korolliset rahoitusvelat 784 -  
 Saadut ennakot 800 523 53
 Siirtovelat 2 083 2 489 -16
 Osto- ja muut korottomat velat 579 551 5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 245 3 563 19
      
Velat yhteensä 4 245 3 563 19
      
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 007 6 436 9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

             
Tuhatta euroa 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos,
%
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos,
%
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
 Katsauskauden tulos -119 189 -163 -161 320 -150
 Oikaisut kauden tulokseen 372 171 118 1 250 1 327 -6
 Käyttöpääoman muutokset 133 -191 170 306 -267 214
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-9 -6 -48 -51 -28 -84
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
6 2 193 25 9 162
 Maksetut verot 29 -6 589 -18 -27 -33
Liiketoiminnan rahavirta  413 159 160 1 349 1 335 1
           
Investointien rahavirta:          
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-278 -188 48 -1 041 -790 32
Investointien rahavirta  -278 -188 48 -1 041 -790 32
           
Rahoituksen rahavirrat:          
 Lainojen nostot 500 -   500 -  
 Lainojen takaisinmaksut -70 -   -278 -  
 Maksetut osingot 0 -   0 -360  
Rahoituksen rahavirta 430 -   222 -360  
           
Rahavarojen muutos 564 -30 1994 530 185 186
Rahavarat kauden alussa  470 534 -12 505 318 59
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 1 -97 0 2 -116
Rahavarat kauden lopussa  1 035 505 105 1 035 505 105

                                                                                                                                                                                        

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

               
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 1 359 21 -240 -439 5 2 027 2 733
Osingonmaksu       -360 -360
Kauden laaja tulos     179     320 499
Oma pääoma 31.12.2018 1 359 21 -61 -439 5 1 987 2 873
Osingonmaksu       0 0
Optio-ohjelma       56 56
Kauden laaja tulos     -5     -161 -166
Oma pääoma 31.12.2019 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762

                                                                                                                                                                                        

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2019 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.

Tilikauden 2019 alusta alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 keskimäärin 2 %:n lainakorolla. Konserni on soveltanut IFRS 16 standardin käyttöönotossa yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen menettelytapaa eikä vertailutietoja ole oikaistu.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja toimitilakäyttöön. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti joko määräaikaisina sopimuksina, joita voi olla mahdollista jatkaa, tai toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina, joissa yleensä on alle vuoden irtisanomisaika. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina. Vuoden 2018 loppuun saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti 1.1.2019 tase-eriin seuraavasti:

- aineellinen omaisuus kasvoi käyttöoikeusomaisuuden osalta noin 560 tuhatta euroa
- pitkäaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa
- lyhytaikaiset velat kasvoivat noin 280 tuhatta euroa

Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Vuoden 2019 alusta yhtiö otti käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Konserni on vuoden 2019 alusta lähtien ottanut käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Konsernin kannustinjärjestelyssä maksuja voidaan suorittaa oman pääoman ehtoisina instrumentteina. Järjestelyissä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluiksi tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana. Järjestelyjen tulosvaikutus esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Yhtiöllä ei ollut voimassa olevia optiojärjestelmiä vuoden 2018 lopussa. Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivulta 56: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

     
Tuhatta euroa 1-12/
2019
1-12/
2018
     
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1. 10 057 9 318
 Lisäykset 1 102 739
     
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1. 2 433 1 821
 Lisäykset 54 50


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  

       
Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, %
      
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 385 1 386 0
      
Vuokrasopimusten perusteella     
maksettavat vähimmäisvuokrat:     
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 17 267 -94
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 0 254 -100
Yhteensä 17 521 -97
      
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 402 1 907 -26

                                                                                                         

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

     
Tuhatta euroa 1-12/
2019
1-12/
2018
     
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 562 -
Lainojen nostot 500 -
Takaisinmaksut 278 -
Korolliset rahoitusvelat 31.12. 784 -


VUOKRASOPIMUSVELAN TÄSMÄYTYS

  
Tuhatta euroa  
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.2018 521
Käytetty huojennus - lyhytaikainen vuokrasopimus -6
Muut erät ml. vuokrasopimuksen pituuden uudelleenarviointi 59
Diskonttauksen vaikutus* -12
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 562


VUOKRASOPIMUKSET

IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuen 31.12.2019 taseeseen ja katsauskauden tammi-joulukuu tuloslaskelmaan on vuokrasopimuksiin liittyen kirjattu seuraavat erät käyttöomaisuuden käyttöoikeusomaisuuteen, vuokravelkoihin, poistoihin ja korkokuluihin:


VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA

   
Tuhatta euroa 31.12.2019
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Käyttöoikeusomaisuus - kiinteistöt 281
Yhteensä 281
  
Oma pääoma ja velat  
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 284
Yhteensä 284


VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA

   
Tuhatta euroa 1-12/2019
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrakulut 0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -281
Korkokulut -9
Yhteensä -290


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

             
Tuhatta euroa 10-12/
2019
7-9/
2019
4-6/
2019
1-3/
2019
10-12/
2018
7-9/
2018
         
Liikevaihto 2 499 1 981 2 285 2 748 2 671 2 222
Liiketoiminnan muut tuotot - - 0 - 0 0
         
Materiaalit ja palvelut 379 243 260 263 335 218
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 743 1 375 1 644 1 693 1 667 1 321
Liiketoiminnan muut kulut 178 175 228 296 308 336
Käyttökate 199 188 153 497 362 348
         
Poistot 322 307 310 310 231 239
Liiketulos -123 -119 -158 187 130 109
         
Rahoitustuotot ja  -kulut -3 3 -6 -20 -2 4
Tulos ennen veroja -126 -116 -164 167 128 113
         
Tuloverot 7 31 66 -26 62 -22
Katsauskauden tulos -119 -85 -98 141 189 91

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

     
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2019 tai 31.12.2019 1-12/2018 tai 31.12.2018
     
Liikevaihto 9 513 10 047
Liikevaihdon muutos, % -5,3 12,4
Käyttökate 1 036 1 470
 % liikevaihdosta 10,9 14,6
Liiketulos -213 521
 % liikevaihdosta -2,2 5,2
Tulos ennen veroja -240 335
 % liikevaihdosta -2,5 3,3
Katsauskauden tulos -161 320
 % liikevaihdosta -1,7 3,2
     
Oman pääoman tuotto (per annum), % -5,7 11,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -5,9 18,9
Rahavarat 1 035 505
Korollinen nettovelka -251 -505
Oma pääoma 2 762 2 873
Nettovelkaantumisaste, % -9,1 -17,6
Omavaraisuusaste, % 44,5 48,6
Taseen loppusumma 7 007 6 436
     
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 1 156 790
% liikevaihdosta 12,2 7,9
Tuotekehitysmenot 2 293 1 989
% liikevaihdosta 24,1 19,8
     
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 82 81
Henkilöstö kauden alussa 84 76
Henkilöstö kauden lopussa 83 84
     
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,013 0,027
Oma pääoma/osake, euroa 0,222 0,231

IFRS 16 soveltaminen on vaikuttanut tunnuslukuihin, jotka siltä osin eivät ole vertailukelpoisia.