Persbericht Biocartis Group NV: Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE      

13 april 2021, 07:00 CEST

Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen

Mechelen, België, 13 april 2021 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), heeft de eer om zijn aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, bestuurders en commissaris uit te nodigen op zijn gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die zullen gehouden worden op vrijdag 14 mei 2021 om 14:00u CEST.

In het licht van de COVID-19 pandemie wordt momenteel voorzien dat de maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de beperkingen op het aantal personen die mogen samenkomen en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 14 mei 2021, de datum van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de Belgische regering bijkomende maatregelen zal opleggen.

Bijgevolg raadt de Vennootschap aan dat de effectenhouders van de Vennootschap niet fysiek deelnemen aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen. Aandeelhouders kunnen gebruik maken van hun recht om te stemmen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap zal eveneens een videoconferentie organiseren om die effectenhouders van de Vennootschap die zich geldig hebben geregistreerd voor de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen en die het formulier genaamd ‘Deelnemingsformulier voor Houders van Effecten’ geldig hebben ingevuld en terugbezorgd aan de Vennootschap, toe te laten de vergadering van op afstand bij te wonen en vragen te stellen tijdens de vergaderingen. De videoconferentie zal niet kwalificeren als een elektronisch communicatiemiddel om de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen en er te stemmen zoals voorzien door artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar zal een bijkomende mogelijkheid zijn voor effectenhouders om de aandeelhoudersvergaderingen te volgen. Bovendien raadt de Vennootschap zijn aandeelhouders aan om hun recht om vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten van de aandeelhoudersvergaderingen schriftelijk uit te oefenen, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over stemming per brief of per schriftelijke volmacht en de uitoefening van het recht om vragen te stellen, is te vinden in de oproeping.

Biocartis zal de COVID-19 situatie op de voet volgen en zal alle relevante informatie en maatregelen die een impact hebben op de aandeelhoudersvergaderingen bekendmaken op de Biocartis website. Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden voorzien door de toepasselijke wetgeving, behoudt de Vennootschap zich het recht om bijkomende maatregelen te nemen. De Raad van Bestuur dankt de effectenhouders voor hun begrip en medewerking.

Om tot de aandeelhoudersvergaderingen te worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap naleven en de formaliteiten beschreven in de oproeping vervullen. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.