Emission/överföring och annullering av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier i Nexstim Abp

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, Helsingfors, 21.5.2021 kl. 15.30 (EEST)

Emission/överföring och annullering av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier i Nexstim Abp

Bolagsstämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) fattade 11 Maj 2021 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier, och genom att lösa in bolagets egna aktier så att hundra (100) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

Som en del av de ovan nämnda arrangemangen fattade bolagsstämman 11 Maj 2021 beslut att bolaget ska vederlagsfritt ge ut 350 000 aktier till bolaget självt. Det bör förtydligas att antalet aktier som tilldelas bolaget självt har beräknats utifrån antalet aktier före minskningen och inte från antalet efter minskningen. Efter minskningen är motsvarande antalet aktier 3500.  Dessa aktier som emitteras till bolaget självt ska ges ut igen, med andra ord överföras vederlagsfritt från bolaget till de aktieägare (”mottagande aktieägare”) som på avstämningsdagen  a) i Sverige, 18.5.2021, innehar aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, oavsett om dessa är registrerade på ett depåförande institut eller aktieägaren, eller b) i Finland, 14.5.2021, innehar förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem, vars antal (a eller b) inte är delbart med 100, i den omfattning som behövs för att deras innehav av aktier i bolaget ska vara delbart med 100. Det beslutades vidare att resten av dessa egna aktier ska annulleras.

Enligt bolagsstämmans beslut, som kompletterats genom styrelsens beslut av i dag 21 Maj 2021, har bolaget i enlighet med ovan nämnda inlösenförhållande och kriterier vederlagsfritt gett ut, det vill säga överfört, sammanlagt 695 egna aktier till de mottagande aktieägarna så att dessa mottagande aktieägares antal aktier är delbart med 100. Emissionen/överföringen av aktier gäller de mottagande aktieägarna i grupp a) och b) ovan, som innehar förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem eller Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, och det antal aktier som krävs för att deras innehav av aktier i bolaget är delbart med 100.

Vidare annullerades 2773 egna aktier i bolaget i enlighet med styrelsens beslut av i dag 21 Maj 2021.

Överföringen av aktier från bolaget till de mottagande aktieägarna förväntas ske och antecknas på depåkontona senast 24 Maj 2021. Det slutliga antalet aktier efter de ovan nämnda annulleringarna, med andra ord antalet aktier efter samtliga arrangemang för minskning av antalet aktier i bolaget har genomförts, registreras i det finska Handelsregistret omkring 24 Maj 2021.

Efter de ovan nämda annulleringen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 6 640 616 .

Helsingfors 21 Maj 2021

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 

Leena Niemistö, styrelseordförande 
+358 9 2727 170 
leena.niemisto@nexstim.com 

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)  
+46 8 463 83 00  
certifiedadviser@penser.se 

Om Nexstim Abp 

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD).

Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD. 

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta. 

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. 

Mer information finns på www.nexstim.com

BilagaPièces jointes

4 Company announcement_Board resolution 21052021_SWE FINAL