Pan Fish ASA Regnskap 3. kvartal 2001

Bergen, NORWAY


Resultat tredje kvartal
Pan Fish fikk et driftsresultat i tredje kvartal på kr 4,3 millioner mot kr 169 millioner i fjor. EBITDA (driftsresultat inkludert avskrivninger) i tredje kvartal ble kr 67,4 millioner mot kr 224,7 millioner i fjor. Resultat før skatt ble negativt med kr 93,3 millioner i tredje kvartal. I tredje kvartal i fjor ble resultat før skatt kr 132,4 millioner etter realisasjon av egenbeholdning av konvertible obligasjoner, som ble ført som finansinntekt med kr 40,4 millioner. I det vesentligste var det lave priser og vanskelige avsetningsforhold på det amerikanske markedet for atlantisk laks som var årsak til det svake resultatet i tredje kvartal. Driftsinntektene i kvartalet ble kr 1,2 milliard mot kr 1,3 milliard i fjor.

Resultat pr. 30.09.2001
For årets ni første måneder hadde Pan Fish en omsetning på kr 3,9 milliarder mot kr 3,1 milliarder i fjor. Driftsresultatet pr. 30.09. ble kr 197,1 millioner mot kr 603,9 millioner samme periode i fjor. EBITDA pr. 30.09. ble kr 366,9 millioner mot kr 716,6 millioner i fjor. Inkludert i driftsresultatet i fjor var gevinst ved salg av anleggsmidler med kr 152,2 millioner. Under finansposter er "spin-off" av Pan Pelagic og Pan Marine inntektsført med kr 545 millioner. Resultat før skatt ble kr 506,9 mill. for årets ni første måneder. For samme periode i fjor ble resultat før skatt kr 683,5 mill. etter at realisasjon av egenbeholdning av konvertible obligasjoner bidrog med kr 228,1 mill. i finansinntekter.

Balanse
Konsernets balanse har i løpet av kvartalet vokst med kr 1,9 milliard. Dette skyldes i vesentlig grad at eierandelen i Pan Pelagic ASA er økt med 17% til 65,5%, og selskapet er konsolidert i Pan Fish regnskapet med virkning fra 1. september. I tillegg er oppdrettsselskapene Salmonor AS og Gjølaks AS som til sammen blant annet eier 12 konsesjoner for oppdrett av laks, konsolidert fra 1. juli. Ved kvartalsskiftet hadde Pan Fish ASA knapt 4,3 millioner egne aksjer. Egenkapitalen er redusert med kostprisen på aksjene.

Oppdrettsvirksomheten
Oppdrettsvirksomheten i konsernet fikk et driftsresultat på kr 34,2 millioner i minus i tredje kvartal mot kr 152,4 millioner i fjor. Pan Fish slaktet 25.300 tonn laks i tredje kvartal mot 18.500 tonn tredje kvartal i fjor. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris til oppdretter i tredje kvartal var kr 19,47 pr. kg for sløyd pakket laks mot kr 32,77 i fjor. Pr. 30.09. var driftsresultatet kr 76,6 millioner. Samme periode i fjor ble driftsresultatet kr 600,7 millioner inkludert gevinst ved salg av anleggsmidler med kr 152,2 millioner. I løpet av årets ni første måneder slaktet Pan Fish 66.900 tonn laks. I samme periode i fjor ble det slaktet 47.500 tonn. For årets ni første måneder ble gjennomsnittlig oppnådd salgspris til oppdretter kr 22,42. I fjor ble prisen til oppdretter kr 34,05 pr. kg for sløyd pakket laks. Kostnadene pr. produsert kilo laks fortsetter å synke, og er lavere i tredje kvartal i år enn for tilsvarende kvartal i fjor. Samlet har Pan Fish en produksjonskapasitet på omlag 150.000 tonn atlantisk laks. Samlet selger Pan Fish om lag 15% av den totale produksjonen i verden.

Foredlingsvirksomheten
Foredlingsvirksomheten bidrog med et driftsresultat på kr 14,7 millioner i tredje kvartal mot kr 4,4 millioner samme kvartal i fjor. Pr. 30.09. var driftsresultatet kr 60,1 millioner for foredlingsvirksomheten mot kr 18,3 millioner i minus samme periode i fjor. Foredlingsvirksomheten nyter godt av lave laksepriser. Pan Fish eier blant annet to av de største røykeriene for laks i Europa.

Salgsvirksomheten
Salgsvirksomheten har også hatt en positiv resultatutvikling gjennom året. Driftsresultatet i tredje kvartal ble kr 15,5 millioner mot kr 3,2 millioner i samme kvartal i fjor. Pr. 30.09.2001 var driftsresultatet kr 25,4 millioner mot kr 20,8 millioner samme periode i fjor. De viktigste markedene for Pan Fish er EU, USA og Japan/Kina. Pan Fish har i løpet av de siste fem årene bygget opp et verdensomspennende nettverk for salg av sjømatprodukter.

Pan Pelagic
I tredje kvartal ble det fremsatt et tilbud til aksjonærene i Pan Pelagic ASA om kjøp av 12,8 millioner aksjer i selskapet. Begrunnelsen for å erverve ytterligere aksjer i selskapet var at den utvikling en forutså i 2000, og som lå til grunn for den opprinnelige investeringen som ble foretatt innen pelagisk sektor med en forventet knapphet på marint råstoff og tilhørende prisoppgang, har materialisert seg i sterkere grad enn tidligere antatt. Pan Pelagic ASA bidrog med et driftsresultat på kr 11,2 millioner i tredje kvartal (kun september). Pan Pelagic er landets største produsent og eksportør av pelagisk fisk til konsum, en av landets største produsenter av fiskemel og -olje og en av landets største investorer i pelagisk fiske gjennom investeringer i til sammen 12 fartøyer med konsesjon til pelagisk fiske i Norge og to fartøyer med rettigheter til pelagisk fiske i Russland. I tillegg har Pan Pelagic en strategisk andel i Austevoll Havfiske som er et av Norges største fiskeriselskap med blant annet eierandeler i flere fiskefartøy i Norge og globalt. I dag går en betydelig andel av verdens produksjon av fiskemel og -olje til akvakultur. Med den veksten i konsumet av sjømat en i følge FAO vil se i årene fremover, vil etter hvert 100% av både mel og olje kunne gå til akvakultur. Dette vil igjen kunne føre til prisstigning på innsatsfaktorene i fiskefôret, noe Pan Fish vil være "hedget" mot med investeringen i Pan Pelagic.

Pan Marine
Pan Fishs eierandel i Pan Marine ASA er under 50%. Selskapets resultat er derfor tatt inn som resultat fra tilknyttet selskap.


Hovedtall for 3. kvartal i 1.000 NOK:

Driftsinntekter 1.242.000 (1.312.300)
Driftskostnader 1.237.700 (1.143.300)
Driftsresultat 4.300 (169.000)
Res. tilkn. selskap -7.000 (-500)
Finansposter -90.600 (-36.600)
Ord.res.før skatt -93.300 (132.400)
Skattekostnad -42.600 (32.600)
Periodens resultat -59.900 (78.500)
Anleggsmidler 5.087.000 (2.923.900)
Omløpsmidler 2.834.800 (2.415.100)
Sum eiendeler 7.921.800 (5.339.000)
EK og min.int. 1.206.400 (939.800)
Langsiktig gjeld 4.864.000 (2.901.700)
Kortsiktig gjeld 1.851.100 (1.497.500)
Sum gjeld og EK 7.921.700 (5.339.000)
Attachments

Kvartalsrapport 3Q 2001