Pan Fish ASA vil gi tilbud om kjøp av 100 % av aksjene i Pan Pelagic ASA

Bergen, NORWAY


Pan Fish ASA (Pan Fish) eier 65,5 prosent av aksjene i Pan Pelagic ASA (Pan Pelagic). Styret i Pan Fish har i dag vedtatt å fremsette et tilbud overfor de øvrige aksjonærene i Pan Pelagic om kjøp av samtlige aksjer i selskapet.

Som oppgjør for solgte aksjer i Pan Pelagic vil det bli tilbudt nye aksjer i Pan Fish. Pan Fish planlegger å tilby én aksje i Pan Fish pr. solgte aksje i Pan Pelagic. Endelig bytteforhold vil bli fastsatt av styret i Pan Fish i forbindelse med. fremsettelse av tilbudet.

Pan Fish forventer at tilbudet vil bli forelagt aksjonærene i første halvdel av desember.

Bakgrunnen for tilbudet er at Pan Fish ønsker å sikre tilgang og kvalitet på marine fôrprodukter og dermed få ytterligere kontroll gjennom hele verdikjeden. På denne måten vil tilbudet bidra til at Pan Fish kan garantere enda bedre sporbarhet overfor sluttbrukere av oppdrettsprodukter.

Kjøpet vil også tjene som en effektiv sikring av prisen på fôr, noe som er spesielt viktig når lakseprisene er under press. Pan Fish venter fortsatt prisoppgang for fiskeolje, fiskemel og fiskefôr.

Pan Fish skilte tidligere i år ut virksomheten innen pelagisk sektor i et eget selskap - Pan Pelagic. Bakgrunnen for denne beslutningen var å synliggjøre verdiene av de investeringene Pan Fish hadde foretatt innen pelagisk sektor.

Pan Fish er av den oppfatning at aksjemarkedets verdsettelse av Pan Pelagic er for lav. Således er Pan Fish' opprinnelige målsetting ikke nådd. Pan Fish mener derfor at Pan Pelagic har større verdi som datterselskap i Pan Fish enn som et selvstendig børsnotert selskap.

- Gjennom igjen å gjøre Pan Pelagic til et heleiet datterselskap av Pan Fish, styrker vi både Pan Fish som et heleintegrert selskap innen fiskeprodukter, samtidig som vi synliggjør verdiene i Pan Pelagic på en bedre måte. Dermed er dette en transaksjon som både er god for aksjonærene i Pan Pelagic og Pan Fish, sier viseadministrerende Ola Holen i Pan Fish.

Pan Fish er en integrert sjømatleverandør som siden 1995 har vokst med mer enn 100 prosent årlig. Med en markedsandel på 11 prosent er Pan Fish verdens nest største lakseoppdrettsselskap. Selskapet omsatte i år 2000 for 4,7 milliarder kroner og hadde etter første ni måneder i år et akkumulert resultat på 506,9 millioner kroner før skatt.
Pan Fish har virksomheter i 13 land, og 90 prosent av salget skjer i utlandet. Pan Fish har oppdrettsproduksjon i Norge, innenfor EU og i Nord-Amerika, og selskapet har tatt en strategisk beslutning om ikke å satse på Chile.

- Vi er det eneste av de store norske oppdrettsselskapene som har valgt å ikke satse innen Chile, hvor næringen i dag er sterkt svekket. Dette gjør at vårt selskap nå er en i unik posisjon for videre vekst. Gjennom tilbakekjøp av Pan Pelagic vil vi skape en solid plattform for videre ekspansjon, sier Holen.
Pan Fish har kontrollerende eierandeler i Pan Pelagic (65,5 prosent) som driver med pelagisk fisk gjennom hele verdikjeden (se under) samt Pan Marine (49,9 prosent)

Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler som driver med pelagisk fisk, som primært omfatter sild og makrell. Virksomheten omfatter hele verdikjeden fra fiskefartøy med konsesjon til pelagisk fiske via pelagisk konsumindustri og fiskemel/-oljefabrikker til ferdige sluttprodukter.
Pan Pelagic er delt i tre virksomhetsområder: Konsum, mel/olje/fôr og fangst. Pan Pelagic ble notert på SMB-listen 26. april i år og overflyttet til hovedlisten 23. august i år.