Uitgifte ECP geprijst op € 26,00 per certificaat; 3,1 miljoen certificaten zullen worden uitgegeven.

Amsterdam, NETHERLANDS


Uitgifte ECP geprijst op € 26,00 per certificaat; 3,1 miljoen certificaten zullen worden uitgegeven.
Eurocommercial Properties N.V. ("ECP") kondigt vandaag aan dat de inschrijving op de uitgifte van nieuwe certificaten van gewone aandelen (de "Certificaten"), zoals aangevangen in de morgen van 19 april 2005, gisteren om 17.30 uur (CET) is gesloten. Er zullen 3,1 miljoen Certificaten worden uitgegeven tegen een prijs van € 26,00 per Certificaat, hetgeen een bruto-opbrengst van ongeveer € 81 miljoen oplevert.
 
Betaling en levering van de Certificaten zullen plaatsvinden op maandag 25 april 2005, op welke datum de Certificaten tot de handel en de notering op Euronext Amsterdam worden toegelaten. Na de uitgifte heeft ECP ongeveer 34,4 miljoen certificaten van gewone aandelen uitstaan. In zijn commentaar op de plaatsing van ECP zei directievoorzitter Jeremy Lewis dat hij bijzonder tevreden was met het resultaat van de plaatsing, die aantoont dat ook tijdens onzekere aandelenmarkten de vraag naar kwaliteitsaandelen in de vastgoedsector groot blijft.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie:
 
Jeremy Lewis
+ 31 20 530 6030
Evert Jan van Garderen
+ 31 20 530 6030
 
Selling restrictions
Deze mededeling is niet bestemd voor directe of indirecte, geheel of gedeeltelijke vrijgeving, verspreiding of publicatie naar of in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. Het aanbod is niet geldig voor de ingezetenen van Frankrijk.
Deze documenten vormen geen onderdeel, of maken geen onderdeel uit, van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of een verzoek tot het verwerven van of het inschrijven voor, aandelen in ECP, noch zullen deze documenten of een gedeelte daarvan, noch het feit dat ze zijn verspreid, dienen als basis voor, of gebruikt worden als grond in verband met, een daarmee samenhangend contract- of investeringsbeslissing.
De ontvangers van deze documenten die een aankoop van Certificaten in ECP overwegen worden eraan herinnerd dat er voor generlei doel mag worden afgegaan op de informatie opgenomen in deze documenten dan wel op de volledigheid van deze documenten. Er wordt geen expliciete dan wel stilzwijgende bewering of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de volledigheid van de in de documenten opgenomen informatie of opinies door of namens ECP, haar aandeelhouders, haar directeuren, haar functionarissen of haar werknemers of enig ander persoon, noch wordt er aansprakelijkheid aanvaard voor voorgenoemde informatie of opinies.
De Verenigde Staten van Amerika
Dit persbericht vormt geen aanbod van aandelen voor de verkoop in de Verenigde Staten. Bij gebreke van een registratie of een vrijstelling van de registratie op grond van de Securities Act of 1993, zoals laatstelijk gewijzigd, mogen de aandelen zoals hierin bedoeld niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. De aandelen worden niet openbaar aangeboden in de Verenigde Staten.
 
Verenigd Koninkrijk
Dit bericht bevat of vormt op geen enkele wijze een uitnodiging of een aansporing tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Dit bericht is alleen gericht tot (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (ii) professionele beleggers in de zin van Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (de "Order"), (iii) high net worth entities en (iv) andere personen tot wie dit bericht ingevolge de Order mag worden gericht (hierna gezamenlijk aangeduid als de "relevante personen"). De aandelen worden alleen verkrijgbaar gesteld aan, en iedere uitnodiging, aanbod of overeenkomst tot inschrijving, aankoop of anderszins verkrijgen van de aandelen zal alleen worden aangegaan met, relevante personen. Ieder persoon die geen relevant persoon is dient niet te handelen naar of zich te verlaten op dit document, of enige inhoud daarvan.
Het aanbod wordt niet gedaan, en geen aandelen worden aangeboden of verkocht, in het Verenigd Koninkrijk anders dan aan de personen wiens dagelijkse activiteiten betrekking hebben op het verkrijgen, houden, beheren of beschikken over beleggingen (als principaal of als agent) voor zakelijke doeleinden, of anderszins onder omstandigheden die niet leiden en niet zullen leiden tot een aanbod aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk in de zin van de Public Offers of Securities Regulations 1995.
Stabilisatie/FSA.
Algemeen, Canada en Australië
Dit bericht vormt geen aanbod tot de verkoop of de uitgifte van of het verzoek tot het doen van een aanbod tot het verkopen van of zich in te schrijven voor, de aandelen in iedere jurisdictie waaronder een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. De aandelen zijn niet en zullen door een prospectus niet worden gekwalificeerd voor verkoop aan het publiek onder de toepasselijke Canadese effectenwetgeving en mogen, behoudens uitzonderingen, niet, direct of indirect, worden aangeboden of verkocht in Canada, of aan, of namens, een onderdaan, inwoner of staatsburger van Canada, waaronder begrepen iedere rechtspersoon of andere entiteit. Geen aanbod of uitnodiging zal worden gedaan tenzij het aanbod of de uitnodiging niet behoeft te worden openbaar gemaakt aan beleggers in de zin van Onderdeel 6D2 van the Corporation Act 2001 (Cwlth of Australia). Geen prospectus of andere disclosure documenten zullen worden ingediend bij de Australian Securities and Investment Commission. Aan de verspreiding van dit bericht in andere jurisdicties kunnen wettelijke beperkingen worden gesteld. Personen die in het bezit komen van dit bericht dienen zich daarom op de hoogte te stellen van de beperkingen en de beperkingen in acht te nemen. Ieder verzuim tot naleving van deze wettelijke beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwetgeving van een van de jurisdicties.
Dit bericht vormt geen aanbeveling, opinie of ander advies met betrekking tot aandelen of enig aanbod. U dient uw eigen professioneel beleggings-, juridisch- en belastingadvies met betrekking tot dit onderwerp te verkrijgen.
 
Japan
De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd op grond van de Securities and Exchange Law of Japan (de "SEL"). Dientengevolge mogen de aandelen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in Japan of aan, of ten bate van, enig inwoner van Japan (waaronder begrepen een Japanse rechtspersoon) of aan anderen in het kader van een herplaatsing of verkoop op de secundaire markt, direct of indirect, in Japan of aan, of ten bate van, enig inwoner van Japan (waaronder begrepen een Japanse rechtspersoon), tenzij dit gebeurt in overeenstemming met de SEL en andere relevante wet- en regelgeving.
 
Frankrijk
Deze mededeling vormt geen en zal onder geen enkele omstandigheid een publiek aanbod vormen ("appel public á l'épargne"), noch een uitnodiging aan het publiek in verband met enig aanbod. Het aanbod en de verkoop van de Certificaten in Frankrijk wordt gedaan overeenkomstig artikel L.411-2 van de Code Monetaire et Financier en overeenkomstig Decree No. 98-880 van 1oktober 1998 met betrekking tot de gekwalificeerde beleggers.
Nederland
ABN AMRO Rothschild of een van haar agenten mag, in het kader van deze uitgifte, gebruik maken van de over-allotment optie of transacties uitvoeren met het oog op de ondersteuning van de marktprijs van de certificaten van aandelen op een hoger niveau dan wat doorgaans gangbaar is voor een beperkte periode. Noch ABN AMRO Rothschild noch een van haar agenten is verplicht dit te doen. Indien dergelijke stabilisatie wordt toegepast mag de stabilisatie op ieder moment worden beëindigd en, zolang de certificaten van aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V., zal de stabilisatie in ieder geval worden beëindigd 30 dagen na de datum van uitgifte van de nieuwe certificaten van aandelen. Dergelijke stabilisatie zal worden toegepast in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder artikel 32 van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, zoals laatstelijk gewijzigd.
Waarschuwing met betrekking to Forward-Looking Statements
Dit document bevat forward-looking statements. Forward-looking statements zijn verklaringen die geen historische feiten zijn, waaronder inbegrepen verklaringen over ECP's meningen en verwachtingen. Iedere verklaring in dit document dat de voornemens, meningen, verwachtingen, prognoses, schattingen en voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende aannames) van ECP kenbaar maakt of impliceert is een forward-looking statement. Deze verklaringen zijn gebaseerd op voornemens, schattingen en ramingen, zoals deze momenteel beschikbaar zijn voor het management van ECP. Forward-looking statements daarom gelden voor de datum dat ze zijn gemaakt en ECP aanvaardt niet de verplichting om welke van de verklaringen dan ook publiekelijk te herzien in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
Forward-looking statements brengen inherente risico's en onzekerheden mee. Een aantal belangrijke factoren kunnen daarom de werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk doen afwijken van hetgeen in de forward-looking statement kenbaar is gemaakt of wordt geïmpliceerd. Zulke factoren omvatten, onder meer, omstandigheden in de financiële en vastgoedmarkten in Europa en elders, rentetarieven, wisselkoersen van buitenlandse valuta en de bestedingen van particulieren en algemene economische omstandigheden in Europa en elders.
De in dit document opgenomen forward-looking statements zijn gemaakt met betrekking tot deze datum, en ECP neemt geen verplichting op zich om welke van de verklaringen dan ook publiekelijk te herzien in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.