Wärtsilä Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 klo 16.45

KUTSU WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, maaliskuun 14.
päivänä 2007 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen
kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1
Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2
Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,

a)
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-
ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin
ja hallituksen määräämään hintaan.

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä
enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-
sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille
samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita,
ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta
poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi,
vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.


Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus
kohdassa 2 mainituksi päätökseksi ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konsernijohdossa,
John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki. Yhtiön vuosikertomus
tilikaudelta 2006 on 8.3.2007 alkaen saatavana yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

Pyynnöstä vuosikertomus sekä jäljennökset em. asiakirjoista ja
ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse ja ne ovat myös
saatavana yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40% yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan
14.3.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi
valitaan seuraavat henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään: diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth,
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel
Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan valinta
Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valitaan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
2.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava viimeistään 9.3.2007 klo 16.00 mennessä:
- kirjallisesti osoitteella Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL
196, 00531 Helsinki
- sähköpostitse, yk@wartsila.com
- internetin kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen
- faksilla 010-7095283
- puhelimitse (arkipäivisin klo 10.00-14.00) numeroon 010 7095
282/Rahola.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä perjantaina 9.3.2007 klo 16.00.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään
toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan
osinkona 1,75 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus
ehdottaa 26.3.2007.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2007

Wärtsilä Oyj Abp
HALLITUS

Liite yhtiökokouskutsuun, 1 kpl


Wärtsilä Oyj Abp


Kari Hietanen           Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat & henkilöstö  Tiedotusjohtaja


Wärtsilä Oyj Abp LIITE YHTIÖKOKOUSKUTSUUN 14.2.2007 klo 16.45


HALLITUKSEN EHDOTUS 14.3.2007 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHITÖKOKOUKSELLE


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:

a)
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-
ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin
ja hallituksen määräämään hintaan.

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä
enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-
sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille
samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita,
ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta
poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi,
vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.

Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2007

HALLITUS