Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 2007

Högsta resultatet i bolagets historia

* Omsättning 1 179,4 Mkr (1 086,9), upp 9 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 63,3 Mkr (44,2)*

* Nettoresultat 40,2 Mkr (8,6)*

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 78,4 Mkr (72,5), upp 8 procent 

* Vinst per aktie 8,15 kr (1,53)*

* Avkastning på sysselsatt kapital 22,8 procent (9,3)*

* Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kronor per aktie (2,80)

* Beslut om investeringsprogram om 80 Mkr som innebär betydande rationalisering
och
   förutsättning för volymökning.


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”2007 års goda resultat och kassaflöde gör att koncernen har en mycket stark
finansiell ställning. 

Ett ökat marknadsintresse för energibesparing och klimatrelaterade miljöinsatser
gynnar användningen av lätta, hållfasta och återvinningsbara aluminiumprofiler.
Jag bedömer att den trenden kommer att fortsätta.”


*2006 års resultat efter finansiella poster har påverkats negativt av
engångskostnader om totalt 31,8 Mkr relaterade till det då delägda tyska
företaget PWG, varav 12,4 Mkr påverkade rörelseresultatet.


_________________________________________________________________
Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
_________________________________________________________________


Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal
och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7
februari 2008 kl 13.30.

Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan
6-14.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.