Columbus IT opnåede i 2007 en væsentlig fremgang i omsætningen af både
konsulentydelser og software. Der har været en fortsat stigning i
efterspørgslen efter integrerede forretningssystemer, og der har været en god
tilgang af nye kunder på alle væsentlige markeder. Fokuseringen på at optimere
driften i alle dele af virksomheden har som forventet medført en stor
forbedring af indtjeningen. 

Administrerende direktør Michael Gaardboe:

"2007 har været et godt år for Columbus IT. Vi havde nogle meget konkrete og
ambitiøse mål for året, hvad angår omsætning, økonomiske resultater og vores
positionering - og de er blevet indfriet. Vi har styrket vores position som en
førende international leverandør af integrerede forretningssystemer til
mellemstore virksomheder, og vi er blevet en endnu stærkere international
leverandør af brancheløsninger til Microsoft Dynamics. En god geografisk
spredning af vores aktiviteter kombineret med vores evne til effektivt at
imple-mentere globale løsninger giver os gode muligheder for at udnytte den
forventede fremti-dige vækst på markedet for integrerede forretningssystemer". 

•	Columbus ITs omsætning udgjorde i 2007 DKK 892 mio., svarende til en stigning
på 21%. Dette er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger, jf.
meddelelse nr. 2 af 30. januar 2008. 
•	Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 51 mio. (DKK 36 mio. i
2006), svarende til en for-bedring på 41% i forhold til 2006. Resultatet er i
overensstemmelse med de senest udmeldte forvent-ninger, og overstiger således
selskabets oprindeligt udmeldte forventninger på DKK 33-37 mio. med 38%.
Resultatet er blandt andet opnået gennem en høj indtjening i 4. kvartal i 2007,
hvor EBITDA steg til DKK 28,4 mio. fra DKK 18 mio. i 2006, svarende til en
forbedring på 58%. 
•	Koncernens softwareselskab To-Increase, der er den største certificerede
udbyder i verden af vertikale industriapplikationer til Microsoft Dynamics,
omsatte for DKK 32 mio. i 2007 til andre Microsoft-forhand-lere. Det er en
forbedring på 58% i forhold til 2006. I tillæg hertil har selskabet omsat for
DKK 8,0 mio. i 2007 som underleverandør til andre datterselskaber i koncernen
(DKK 9,4 mio. i 2006). EBITDA i To-Increase steg til DKK 16,4 mio. i 2007,
svarende til en fremgang på 42% i forhold til 2006. 
•	Omsætningen i det russiske datterselskab steg til DKK 106,5 mio. i 2007,
svarende til en stigning på 44% i forhold til 2006. EBITDA steg til DKK 13
mio., hvilket er en forbedring på DKK 21,5 mio. 
•	Omsætningen i datterselskaberne i USA steg til DKK 127,7 mio. i 2007,
svarende til en stigning på 12% i forhold til 2006. Trods en faldende
dollarkurs er det lykkedes selskaberne i 2007 at øge EBITDA 105% i forhold til
2006 til DKK 14,9 mio. 
•	Det danske datterselskab, der blev den største Microsoft-partner i Danmark i
06/07 og Microsoft partner of the year på CRM, omsatte DKK 267 mio. i 2007,
hvilket er en forbedring på 14% i forhold til 2006. Periodens EBITDA blev på
DKK 21 mio., hvilket er en tilbagegang på 25% i forhold til 2006. 
•	Omsætningen i det engelske datterselskab er steget til DKK 51 mio. i 2007,
svarende til en vækst på 59%. Væksten i det engelske datterselskab har
bevirket, at selskabets EBITDA i 2007 er steget med 117% til DKK 9,3 mio. 
•	Årets resultat før skat steg til DKK 25,1 mio. i 2007, svarende til en
forbedring på 66% i forhold til 2006. 
•	Resultatet af ikke-videreførte aktiviteter, som omfatter de nu afviklede
aktiviteter i Østrig, Finland og Tjekkiet, udgjorde i 2007 DKK -15,0 mio. 
•	Koncernens egenkapital er steget til DKK 225,5 mio. (DKK 212,0 mio. i 2006)
svarende til en egenka-pitalandel på 39% (39% i 2006). 
•	I 2008 forventer Columbus IT en omsætning i niveauet DKK 1.000 mio., og et
EBITDA på DKK 60-65 mio. 

Ib Kunøe 				Michael Gaardboe
Bestyrelsesformand			Koncernchef
Columbus IT Partner A/S		Columbus IT Partner A/S

Kontakt for yderligere information:
Koncernchef Michael Gaardboe, tlf.: +45 70 20 50 00.

Årsrapporten for 2007 forventes at være tilgængelig på: www.columbusit.com/2007
senest 11. april 2008. 

 
Hoved- og nøgletal 


DKK mio.	2003	2004	2005	2006	2007
Resultatopgørelse 					 
Nettoomsætning	523,4	562,4	629,9	735,7	892,4
Eksterne projektomkostninger	-139,1	-128,3	-176,4	-204,9	-250,2
Bruttoresultat I	384,3	434,1	453,5	530,8	642,2
Personaleomkostninger	-281,1	-293,3	-311,1	-360,9	-438,0
Andre eksterne omkostninger	-106,5	-109,9	-118,5	-147,8	-153,8
Andre driftsindtægter	17,0	2,3	0,6	14,8	1,0
Andre driftsomkostninger	-3,2	-4,7	-0,2	-0,7	-0,3
EBITDA	10,6	28,5	24,3	36,2	51,0
Afskrivninger 	-19,3	-12,9	-11,7	-14,0	-18,6
EBITA	-8,7	15,6	12,6	22,2	32,4
Nedskrivninger af goodwill	-11,2	-12,9	-7,3	-1,8	-1,5
EBIT	-19,9	2,6	5,3	20,4	31,0
Resultat i associerede selskaber	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,3
Finansielle poster, netto	-9,4	-8,0	-2,2	-5,2	-6,1
Resultat før skat	-29,2	-5,3	3,0	15,1	25,1
Skat af årets resultat	-6,8	-6,2	-7,1	12,0	-4,4
Årets resultat af videreført aktivitet	-36,0	-11,5	-4,1	27,1	20,7
Årets resultat af ikke-videreført aktivitet	-1,6	-6,7	-2,0	-6,9	-15,0
Årets resultat	-37,6	-18,2	-6,1	20,2	5,7
					 
Fordeles således:					 
Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S	-40,3	-23,8	-10	21,2	5,3
Minoritetsinteresserne	2,7	5,6	3,9	-1,0	0,4
	-37,6	-18,2	-6,1	20,2	5,7
					 
Balance 					 
Langfristede aktiver	124,7	115,1	229,7	256,1	250,0
Kortfristede aktiver	213,4	229,1	256,6	287,7	326,3
Aktiver i alt 	338,1	344,2	486,3	543,8	576,3
					
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer	31,9	6,5	147,3	201,1	214,0
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser	21,5	19,5	11,9	10,9	11,6
Forpligtelser	284,7	318,2	327,1	331,8	350,7
Passiver i alt 	338,1	344,2	486,3	543,8	576,3
					 
Pengestrøm 					
Pengestrøm fra driftsaktivitet, videreførte
aktiviteter	-28,2	-15,4	22,1	35,0	55,6 
Pengestrøm fra ikke-videreførte aktiviteter	-4,3	-0,1	-6,8	-5,2	-13,3
Pengestrøm til investering, netto	-13,3	-9,2	-100,3	-47,7	-24,6
Heraf til investering i materielle aktiver	-5,0	-7,0	-6,9	-6,4	-11,3
Pengestrøm fra finansiering	31,2	36,8	70,2	27,2	-1,7
Pengestrøm i alt	-6,0	12,3	-1,2	9,3	16,0
					 
Nøgletal					 
EBITDA-margin	2,0%	5,1%	3,9%	4,9%	5,7%
Overskudsgrad (EBIT-margin)	-3,8%	0,5%	0,8%	2,8%	3,5%
Egenkapitalandel	15,8%	7,0%	32,7%	38,8%	39,1%
Egenkapitalforrentning	-305,4%	-264,1%	-10,1%	13,9%	2,6%
Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder	21.433	37.628	59.918	72.529	76.160
Indre værdi pr. aktie (BV)	1,49	0,17	2,46	2,77	2,81
Resultat pr. aktie (EPS)	-1,88	-0,63	-0,17	0,29	0,07
Cash flow pr. aktie	-1,5	-0,4	0,3	0,4	0,5
Aktiekurs ultimo	7,40	8,50	10,20	8,10	6,15 
Antal medarbejdere ultimo året	865	803	943	1.024	1.124

De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005".
Sammenligningstallene for tidligere år er korrigeret således, at resultaterne
af de ikke-videreførte aktiviteter præsenteres som en særskilt post.
Sammenligningstallene for 2003 er ikke aflagt efter IFRS. Nøgletallene
"Resultat pr. aktie” (EPS) og "Cash flow pr. aktie" er som følge af den rettede
emission til kurs 3 pr. aktie i april 2005 beregnet ved anvendelse af en
justeringsfaktor på 0,79. 


 
Væsentlige begivenheder
Columbus IT har i 2007 opnået fremgang i både omsætning og indtjening på de
vigtigste markeder, og aktiviteterne på disse markeder er inde i en særdeles
god gænge. 2007 har været kendetegnet af en solid markedsvækst på hovedparten
af markederne og attraktive muligheder for en virksomhed som Co-lumbus IT, der
kan tilbyde globale og branchespecifikke løsninger. 

Der har i 2007 været fokus på den fortsatte optimering af driften i alle dele
af virksomheden, på at gen-nemføre en tilpasning af forretningsmodellen og på
effektivt at integrere tidligere tilkøbte aktiviteter. Der er ikke sket tilkøb
af aktiviteter i 2007, men der sker en løbende sondering af mulighederne for at
foreta-ge opkøb. 

Der blev opnået en væsentlig fremgang i omsætningen af både konsulentydelser og
software i 2007. Omsætningen af konsulentydelser steg med 23% til DKK 533 mio.,
og omsætningen af software steg med 23% til DKK 304 mio. Columbus IT har i 2007
oplevet en fortsat stigning i efterspørgslen efter inte-grerede
forretningssystemer, og der har været en god tilgang af nye kunder. 

Opbygningen af Columbus ITs softwareudviklingsselskab, To-Increase, er fortsat
i 2007. To-Increase forestår softwareudviklingen i koncernen, og udvikler
blandt andet softwareprodukter omfattet af Micro-softs Industry
Builder-program, hvor Columbus IT udvikler branchespecifikke løsninger til
Microsoft Dy-namics og sælger disse via andre forhandlere. Columbus IT har
aftaler med partnere i lande verden over vedrørende salg af Industry
Builder-løsningerne, og mere end 170 partnere på verdensplan sælger
Co-lumbus-løsninger udviklet af To-Increase. Den bredere anvendelse af
egenudviklede løsninger medfører dels større rentabilitet, dels et godt
vækstpotentiale. 

For det russiske datterselskab, som havde store udfordringer i 2006, har 2007
markeret en markant vending og en væsentlig fremgang i både omsætning og
resultat. Columbus IT har meget positive for-ventninger til vækstmulighederne
på det russiske marked i de kommende år. Der er betydelig vækst på dette
marked, og Columbus IT har fået opbygget en betydelig og velfungerende
organisation. 

Datterselskaberne i USA er ligesom det russiske datterselskab kommet styrket
gennem udfordringerne i 2006, og er trods den faldende dollarkurs med 12%'s
vækst i forhold til 2006 vokset tilfredsstillende på omsætningen, og har med
105%'s stigning på EBITDA i forhold til 2006 leveret en indtjening over
for-ventning. 

Udviklingen i det franske datterselskab har været skuffende som følge af en
række urentable projekter, og der er i løbet af 2007 iværksat en række
aktiviteter, der skal medvirke til at vende udviklingen. Der er ansat en ny
landechef, og der er sket en styrkelse af bemandingen inden for projektstyring. 

For at styrke den langsigtede vækst og indtjening, er der i 2007 sket en
fokusering af Columbus ITs vækststrategi og en præcisering af
forretningsmodellen. Det er målet at eje aktiviteterne på de vigtigste markeder
100% og sikre en kritisk masse på disse markeder. Øvrige markeder ønsker
Columbus IT at dække via partnerskaber. På markeder af mindre betydning er det
målet at være repræsenteret via fran-chise-aftaler. Som konsekvens af denne
beslutning blev selskabet i Østrig afviklet, og de tidligere part-nerskaber i
Tjekkiet og Finland er afviklet og erstattet af franchise-aftaler. Der blev i
de tre lande opnået en omsætning i 2007 på DKK 11,6 mio. og et resultat før
skat på DKK -4,1 mio. Dertil kommer samlede regnskabsmæssige nedskrivninger i
koncernen på DKK 12,2 mio., samt en regnskabsmæssig gevinst på DKK 1,4 mio. som
følge af afvikling af aktiviteterne i de tre lande. Det samlede resultat i 2007
af ikke-videreførte aktiviteter udgjorde herefter DKK -15 mio. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2007, som er af
væsentlig betydning for vurderingen af Koncernens økonomiske stilling og
omsætning. Udviklingen i januar og februar 2008 er i overensstemmelse med
Selskabets forventninger. 

Forventninger til 2008
De generelt gunstige markedsforhold forventes at fortsætte i 2008, om end der
er udsigt til visse forskelle fra marked til marked. Stigningen i
efterspørgslen efter forretningssystemer forventes at blive drevet af flere
forskellige forhold - både fortsat økonomisk fremgang i de fleste lande, den
øgede globalisering og stadig større krav til effektivitet og
forrretningsunderstøttende IT-systemer. Samtidig forventes udbuddet af Columbus
IT's stadig mere avancerede brancheløsninger at styrke efterspørgslen efter
forretningssy-stemer. 

Columbus IT forventer den højeste vækst i Østeuropa med Rusland i spidsen, men
der forventes også fortsat pæn vækst i Vesteuropa. De generelle vækstudsigter i
USA er forbundet med større usikkerhed end i de seneste år grundet den øgede
risiko for et økonomisk tilbageslag, men Columbus IT forventer at kunne opnå
fortsat vækst på dette marked i 2008. 

Kunderne forventes at have særlig interesse for Columbus ITs egenudviklede
brancheløsninger. Det omfattende arbejde, der gennem de seneste år har pågået
for at udvikle Columbus IT til verdens førende konsulent- og udviklingshus for
branchespecifikke forretningsløsninger, vil blive fortsat i 2008. Blandt andet
fortsættes arbejdet med globalt at implementere koncernens strategi for
udvikling af løsninger un-der Microsofts Industry Builder-program og
egenudvikling af flere globale og regionale brancheløsninger. 

I 2008 vil Columbus IT fortsat positionere sig som en førende, global Microsoft
Business Solutions part-ner, og udviklingen af horisontale og vertikale
løsninger vil være baseret på Microsoft Dynamics. 

Ledelsen vil i 2008 fortsætte implementeringen af Selskabets vækststrategi i
overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet i 2007 vedrørende
repræsentation via henholdsvis 100% ejede selskaber, partnerskaber og
franchise-aftaler. 

Columbus IT overvejer løbende mulighederne for opkøb, både på nye markeder og
på eksisterende markeder som led i bestræbelserne på at opnå kritisk masse.
Disse overvejelser vil også finde sted i 2008. 

I 2008 forventes der en samlet omsætning i niveauet DKK 1.000 mio. og et EBITDA
på DKK 60-65 mio. 

 
Kommentarer til regnskabet for 2007

Regnskabspraksis
Årsrapporten for Columbus IT Partner A/S aflægges i overensstemmelse med
International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og
yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter blandt andet de af OMX Den
Nordiske Børs København A/S stillede krav til regnskabsaflæggelse for
børsnoterede selskaber, og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til
årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabs¬praksis er uændret i forhold til
sidste år. 

Resultatopgørelsen
Columbus ITs nettoomsætning udgjorde DKK 892 mio. i 2007 mod DKK 736 mio. i
2006 svarende til en stigning på 21%. 

Omsætning 	2007	2006
	mDKK	%	mDKK	%
Hardware 	18	2%	21	3%
Software	304	34%	247	34%
Service & Support	37	4%	34	4%
Konsulentydelser	533	60%	434	59%
Total	892	100%	736	100%
	Omsætning	2007	2006
	mDKK	%	mDKK	%
Microsoft Dynamics AX	568	64%	510	69%
Microsoft Dynamics NAV	193	22%	137	19%
Øvrige MBS-produkter	55	6%	53	7%
Andet	76	8%	36	5%
Total	892	100%	736	100%


Der blev både opnået en væsentlig fremgang i omsætningen af software og
konsulentydelser i 2007. Omsætningen af software steg til DKK 304 mio. i 2007
mod DKK 247 mio. i 2006, svarende til en stigning på 23%, og omsætningen af
konsulentydelser steg til DKK 533 mio. i 2007 mod DKK 434 mio. 2006, svarende
til en stigning på 23%. Omsætningen steg inden for alle koncernens
produktområder i 2007 i forhold til 2006. Højest var væksten i koncernens
Microsoft Dynamics NAV-relaterede omsætning, der i forhold til 2006 steg med
41%, og i 2007 udgjorde 22% af koncernens samlede omsætning. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, var der fremgang i omsætningen i
samtlige regioner, og hoved-parten af koncernens datterselskaber opnåede en
omsætning på niveau med eller over det forventede. 
 
	Omsætning	EBITDA	Antal medarbejdere
	(DKK mio.)	(DKK mio.)	(pr. 31. december)
 	2007	2006	2007	2006	2007	2006
Norden 	334	284	26	35	291	245
Vesteuropa	212	186	22	19	213	195
Østeuropa	180	130	17	-5	387	370
Resten af verden	166	136	17	8	221	168
Moderselskab	0	0	-31	-21	12	17
	892	736	51	36	1.124	995

Note: Omsætningstallene angiver den koncerneksterne omsætning i regionerne.
Moderselskabets tal er opgjort før udfakturering af omkostninger til
datterselskaber. Datterselskabernes tal er således opgjort eksklusiv
omkostninger faktureret fra moderselskabet. 

Resultat før afskrivninger, EBITDA, blev i 2007 DKK 51,0 mio. mod DKK 36,2 i
2006, svarende til en stigning på 41%. Driftsresultatet EBIT blev herefter på
DKK 31,0 mio. mod DKK 20,3 mio. i 2006, sva-rende til en stigning på 53%. 

Koncernens finansielle poster udgjorde i 2007 en nettoudgift på DKK 6,1 mio.
mod DKK 5,2 mio. i 2006. 

Resultat før skat blev i 2007 DKK 25,1 mio. mod DKK 15,0 mio. i 2006.
Selskabsskat i overskudsgivende udenlandske selskaber bevirker, at Columbus ITs
beregnede skat for perioden udgør DKK 4,4 mio. mod DKK -12,0 mio. i 2006. 

Årets resultat af videreførte aktiviteter blev DKK 20,7 mio. i 2007 mod DKK
27,0 mio. i 2006. Resultatet af ikke-videreførte aktiviteter, som omfatter de
nu afviklede aktiviteter i Østrig, Finland og Tjekkiet, ud-gjorde DKK -15,0
mio. Herefter kan årets resultat opgøres til DKK 5,7 mio. mod DKK 20,2 mio. i
2006. 

Egenkapital
Den samlede egenkapital var ved udgangen af 2007 DKK 225,5 mio. (DKK 212 mio. i
2006), svarende til en egenkapitalandel på 39,1% mod 38,8% ved udgangen af
2006. 

I januar 2007 har Columbus IT mod betaling i aktier i Columbus IT Partner A/S
afregnet den resterende del af købesummen vedrørende det polske selskab
Creative Innovation Group Sp. Z o.o. Der henvises til meddelelse nr. 1/2007 af
8. januar 2007. Endvidere har Columbus IT Partner A/S i maj 2007 mod betaling i
aktier i Columbus IT Partner A/S afregnet anden del af købesummen vedrørende
det amerikanske selskab VerticalSoft. Der henvises til meddelelse nr. 9/2007 af
18. maj 2007. Der blev således i alt ud-stedt 1.320.465 aktier i 2007, hvilket
påvirkede egenkapitalen positivt med netto DKK 10,8 mio. 

Ved udgangen af 2007 ejede Columbus IT 1.749 egne aktier svarende til 0.02‰ af
aktiekapitalen. 

Investeringer
De samlede investeringer i materielle og immaterielle aktiver med undtagelse af
goodwill udgjorde i 2007 DKK 28,1 mio. mod DKK 24,6 mio. i 2006. DKK 16,8 mio.
kan henføres til investeringer i softwareudvik-lingsprojekter, mens de
resterende DKK 11,3 mio. vedrører anskaffelsen af materielle aktiver. 

Pengestrømme og likviditetsudvikling
Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2007 DKK 55,6 mio., hvilket er en
forbedring på DKK 20,6 mio. i forhold til 2006. Dette skyldes fortrinsvist
koncernens forbedrede bruttoresultat og EBITDA. 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet er ligeledes forbedret væsentligt i
forhold til 2006, fra DKK -47,8 mio. til DKK -24,6 mio. Pengestrømme fra
finansieringsaktivitet faldt fra DKK 27,2 mio. i 2006 til DKK -1,7 mio.
Pengestrømme fra de ophørende aktiviteter udgjorde DKK -13,3 mio. i 2007. 

Columbus IT's likvide beholdninger udgjorde DKK 61,0 mio. pr. 31. december 2007
mod DKK 43,6 mio. samme tid 2006. Likviditeten er fortrinsvist placeret i en
række udenlandske datterselskaber.  
Udvikling i regionerne
Norden	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Hardware 	17	5%	19	7%
Software	105	32%	88	31%
Service & Support	10	3%	9	3%
Konsulentydelser	202	60%	168	59%
Total	334	100%	284	100%
	Norden	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Microsoft Dynamics AX	200	60%	188	66%
Microsoft Dynamics NAV	70	21%	46	16%
Øvrige MBS-produkter	45	13%	41	14%
Andet	19	6%	9	4%
Total	334	100%	284	100%


Omsætningen i Norden steg i 2007 med DKK 50 mio. til DKK 334 mio., svarende til
18%'s vækst i for-hold til 2006. Stigningen kan tilskrives et øget
aktivitetsniveau både i det danske datterselskab, hvor om-sætningen steg med
14% i forhold til 2006, og i de norske datterselskaber, hvor omsætningen steg
med 36% i forhold til 2006. Norden udgør 37% af koncernens omsætning. 
	
Regionens EBITDA blev DKK 26 mio. i 2007, hvilket svarer til et fald på 26% i
forhold til 2006. EBITDA i de norske datterselskaber steg med 13% i forhold til
2006. Derimod faldt EBITDA med 25% til DKK 21 mio. i det danske selskab. Faldet
i EBITDA i Danmark skyldes hovedsageligt, at salgspriserne ikke har fulgt
lønudviklingen i markedet, og lønomkostningerne derfor er steget mere end
omsætningen. Desuden har det danske selskab investeret i opbygningen af stærke
kompetencer inden for Microsoft CRM. Columbus IT er bl.a. på den baggrund kåret
som årets Microsoft CRM-partner 2007 i Danmark. 

Vesteuropa	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Hardware 	1	1%	1	1%
Software	66	31%	62	33%
Service & Support	17	8%	10	5%
Konsulentydelser	128	60%	113	61%
Total	212	100%	186	100%
	Vesteuropa	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Microsoft Dynamics AX	134	63%	125	67%
Microsoft Dynamics NAV	73	35%	53	29%
Øvrige MBS-produkter	5	2%	8	4%
Andet	0	0%	0	0%
Total	212	100%	186	100%


I Vesteuropa udgjorde omsætningen i 2007 DKK 212 mio., hvilket er en stigning
på DKK 26 mio. sva-rende til 14%'s vækst i forhold til 2006. Koncernens
softwareudviklingsselskab To-Increase omsatte for DKK 32 mio. i 2007 til andre
Microsoft-forhandlere. Det er en forbedring på 58% i forhold til 2006. I tillæg
hertil har selskabet omsat for DKK 8,0 mio. i 2007 som underleverandør til
andre datterselskaber i kon-cernen (DKK 9,4 mio. i 2006). Omsætningen i det
engelske datterselskab er vokset markant til DKK 51 mio. i 2007, svarende til
en vækst på 59%. Regionen bidrog med 24% af den samlede omsætning. 

Regionens EBITDA steg til DKK 22 mio. i 2007, svarende til en fremgang på 16% i
forhold til 2006. EBITDA i To-Increase steg til DKK 16,4 mio. i 2007, svarende
til en fremgang på 42% i forhold til 2006. Koncernens hollandske
konsulentforretning har haft en række udfordringer i 2007, og selskabets EBITDA
faldt med DKK 3,3 mio. i 2007 i forhold til 2006. Væksten i det engelske
datterselskab har bevirket, at selskabets EBITDA i 2007 steg med 117% til DKK
9,3 mio. 

Østeuropa	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Hardware 	0	0%	0	0%
Software	75	42%	46	35%
Service & Support	7	4%	9	7%
Konsulentydelser	98	54%	75	58%
Total	180	100%	130	100%
	Østeuropa	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Microsoft Dynamics AX	125	69%	103	79%
Microsoft Dynamics NAV	11	6%	6	5%
Øvrige MBS-produkter	5	3%	4	3%
Andet	39	22%	17	13%
Total	180	100%	130	100%


Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 180 mio. i 2007, hvilket er en stigning på
DKK 50 mio. sva-rende til 38%'s vækst i forhold til 2006. Omsætningen i det
russiske datterselskab steg fra DKK 74,1 mio. i 2006 til DKK 106,5 mio. i 2007,
svarende til en stigning på 44%. Det estiske datterselskab havde i 2007 en
fremgang i omsætningen på 44% i forhold til 2006, og omsatte for DKK 26,7 mio.
Omsætningen i det litauiske datterselskab gik tilbage med DKK 2,2 mio. i
forhold til 2006, svarende til en tilbagegang på 11%. Derimod steg omsætning i
det polske selskab fra DKK 8,4 mio. i 2006 til DKK 18,2 mio. i 2007.
Omsætningsstigningen i Polen er drevet af de tilkøbte polske selskaber, der i
3. kvartal 2006 blev fusio-neret med koncernens eksisterende polske selskab.
Regionen bidrog med i alt 20% af den samlede om-sætning. 

Regionens EBITDA steg med DKK 22 mio. i forhold til 2006 til DKK 17 mio. De
gennemførte restrukture-ringstiltag i det russiske datterselskab i 2006, har
bragt selskabet tilbage på en profitabel kurs og i 2007 opnåede det russiske
datterselskab et EBITDA på DKK 13 mio. 

Resten af verden	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Hardware 	0	0%	1	1%
Software	58	35%	51	38%
Service & Support	3	2%	6	4%
Konsulentydelser	105	63%	78	57%
Total	166	100%	136	100%
	Resten af verden	2007	2006
Omsætning 	mDKK	%	mDKK	%
Microsoft Dynamics AX	109	66%	94	69%
Microsoft Dynamics NAV	39	23%	32	24%
Øvrige MBS-produkter	0	0%	0	0%
Andet	18	11%	10	7%
Total	166	100%	136	100%


I regionen Resten af verden udgjorde den samlede omsætning i 2007 DKK 166 mio.,
hvilket er en for-bedring på DKK 30 mio. svarende til 22%'s vækst i forhold til
2006. Omsætningen i datterselskaber i USA steg fra DKK 114,5 mio. i 2006 til
DKK 127,7 mio. i 2007, svarende til en stigning på 12%. Det me-xicanske og det
brasilianske datterselskab, der blev tilkøbt i henholdsvis 2. og 3. kvartal
2006 bidrog i 2007 med en samlet omsætning på DKK 17,1 mio. Regionen bidrog med
19% af den samlede omsæt-ning. 

EBITDA i regionen udgjorde DKK 17 mio. i 2007, hvilket er en stigning på DKK 9
mio. i forhold til 2006. Optimeringstiltagene i datterselskaber i USA i løbet
af 2006 har været effektfulde, og selskaberne leve-rede et EBITDA i 2007 på DKK
14,9 mio. Selskaberne i Colombia, Chile og Costa Rica leverede samlet et EBITDA
i 2007 på DKK 2,2 mio. mod DKK 0,3 mio. i 2006. Det brasilianske og det
mexicanske datter-selskab, der begge er inde i en etablerings¬fase, opnåede et
samlet EBITDA på DKK 0,3 mio. i 2007. 

EBITDA i moderselskabet før udfakturering af omkostninger til datterselskaberne
udgjorde i 2007 DKK -31 mio. mod DKK -21 mio. i 2006, der dog var påvirket af
en engangsindtægt i forbindelse med frasalget af 49% af aktier i koncernens
franske aktiviteter. 

 
Afholdelse af generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 21. april 2008 kl. 10.00 i
Tietgensalen, Børsbyg-ningen, Slotsholmsgade, 1217 København K. 

Det forventes, at følgende ledelsespåtegning vil blive påført årsrapporten:

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for
Columbus IT koncernen og moderselskabet. 
	
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards som god-kendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til
årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den anvendte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter
og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2007. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ballerup, den 17. marts 2008DirektionMichael Gaardboe		Claus Hansen
CEO				COOBestyrelse
Ib Kunøe	Sven Madsen	Claus Hougesen	Jørgen Cadovius
Formand	

 
Resultatopgørelse

tkr.	2007	2006
	 	
Nettoomsætning	892.366	735.750
Eksterne projektomkostninger	-250.181	-204.949
Bruttoresultat	642.185	530.801
	 	
Personaleomkostninger	-438.042	-360.909
Andre eksterne omkostninger	-153.771	-147.836
Andre driftsindtægter	972	14.817
Andre driftsomkostninger	-318	-660
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	51.026	36.213
	 	
Afskrivninger 	-18.578	-14.092
Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA)	32.448	22.121
	 	
Nedskrivninger af goodwill	-1.495	-1.816
Driftsresultat (EBIT)	30.953	20.305
	 	
Resultat i associerede virksomheder	263	-137
Finansielle indtægter	8.350	7.150
Finansielle omkostninger	-14.470	-12.306
Resultat før skat	25.096	15.012
	 	
Skat af årets resultat	-4.414	12.012
Årets resultat for fortsættende aktiviteter	20.682	27.024
Årets resultat for ophørende aktiviteter	-14.960	-6.867
Årets resultat	5.722	20.157
	 	
Fordeles således:	 	
Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S	5.348	21.171
Minoritetsinteresser	374	-1.014
	5.722	20.157

 
Balance

tkr.	2007	2006
	 	 
Aktiver	 	 
	 	 
Goodwill	151.377	156.754
Licensrettigheder	141	313
Færdiggjorte udviklingsprojekter	38.116	37.444
Udviklingsprojekter under udførelse	4.145	2.649
Immaterielle aktiver i alt	193.779	197.160
	 	
Indretning af lejede lokaler	1.226	461
Driftsmidler og inventar	14.796	12.047
Materielle aktiver i alt	16.022	12.508
	 	
Kapitalandele i associerede virksomheder	1.520	1.994
Udskudte skatteaktiver	34.199	35.484
Andre finansielle tilgodehavender	4.476	8.947
Finansielle aktiver i alt	40.195	46.425
	 	
Langfristede aktiver i alt	249.996	256.093
	 	
Varebeholdninger	6.655	1.764
	 	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	203.889	189.154
Igangværende arbejder for fremmed regning	26.086	22.847
Tilgodehavende hos aktionærer	0	981
Tilgodehavende selskabsskat	4.536	3.376
Andre tilgodehavender	18.355	17.415
Periodeafgrænsningsposter	5.814	8.543
Tilgodehavender i alt	258.680	242.316
	 	
Likvide beholdninger	60.959	43.633
	 	
Kortfristede aktiver i alt	326.294	287.713
	 	
Aktiver i alt	576.290	543.806


 
Balance

tkr.	2007	2006
	 	 
Passiver	 	 
	 	 
Aktiekapital	95.580	93.929
Reserve for valutakursregulering	-5.313	-1.455
Overført resultat	123.714	108.614
Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S' andel af egenkapital	213.981	201.088
Minoritetsaktionærers andel af egenkapital	11.558	10.899
Egenkapital i alt	225.539	211.987
	 	 
Langfristede forpligtelser	 	 
Udskudte skatteforpligtelser	1.139	1.017
Gæld til kreditinstitutter	780	773
Andre forpligtelser	2.025	2.080
Langfristede forpligtelser i alt	3.944	3.870
	 	 
Kortfristede forpligtelser	 	 
Gæld til kreditinstitutter	92.775	94.005
Gæld til aktionærer 	6.487	6.117
Modtagne forudbetaling fra kunder	37.679	35.171
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.568	68.257
Skyldig selskabsskat	728	1.803
Skyldig restkøbesum vedr. køb af datterselskaber	0	10.862
Andre forpligtelser	109.185	102.834
Periodeafgrænsningsposter	5.385	8.900
Kortfristede forpligtelser i alt	346.807	327.949
	 	 
Forpligtelser	350.751	331.819
	 	 
Passiver i alt	576.290	543.806
 
 
Egenkapitalforklaring

tkr.

Koncern 2007	Aktie-kapital	Reserve for valutakurs-regulering	Overført
resultat	Minoritets-interesser	Egenkapital i alt 
 	 	 	 	 	 
Egenkapital 1. januar 2007	93.929	-1.455	108.614	10.899	211.987
Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber		-3.858			-3.858
Øvrige reguleringer				412	412
Nettoindkomst indregnet direkte på
egenkapitalen	93.929	-5.313	108.614	11.311	208.541 
Overført af årets resultat			5.348	374	5.722
Samlet indkomst	93.929	-5.313	113.962	11.685	214.263
Kapitalforhøjelser	1.651		9.123		10.774
Tildeling af medarbejderaktier			629		629
Tilgang af minoritetsandele				260	260
Afgang af minoritetsandele					 
Udloddet udbytte vedrørende 2006				-387	-387
Egenkapital 31. december 2007	95.580	-5.313	123.714	11.558	225.539
					
					
Koncern 2006	Aktie-kapital	Reserve for valutakurs-regulering	Overført
resultat	Minoritets-interesser	Egenkapital i alt 
 	 	 	 	 	 
Egenkapital 1. januar 2006	 88.777 	 2.320 	 56.198 	 11.893 	 159.188 
Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber		 -3.775 			 -3.775 
Øvrige reguleringer	 	 	 	 -122 	 -122 
Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen	 88.777 	 -1.455 	 56.198 	
11.771 	 155.291 
Overført af årets resultat	 	 	 21.171 	 -1.014 	 20.157 
Samlet indkomst	 88.777 	-1.455 	 77.369 	 10.757 	 175.448 
Kapitalforhøjelser	 5.152 		 31.028 	 	 36.180 
Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelser			 -283 		 -283 
Tildeling af medarbejderaktier			 500 		 500 
Tilgang af minoritetsandele				 1.198 	 1.198 
Afgang af minoritetsandele				 -543 	 -543 
Udloddet udbytte vedrørende 2005	 	 	 	 -513 	 -513 
Egenkapital 31. december 2006	 93.929 	 -1.455 	 108.614 	 10.899 	 211.987 
 
Pengestrømsopgørelse

tkr.	2007	2006
 	 	
Årets resultat	20.682	27.027
 	 	 
Reguleringer	30.713	9.911
Ændringer i driftskapital	15.556	-2.143
 	 	 
Pengestrømme fra primær drift	66.951	34.795
 	 	 
Renteindbetalinger og lignende	8.350	7.150
Renteudbetalinger og lignende	-14.470	-12.306
Betalt selskabsskat	-5.241	5.353
 	 	 
Pengestrømme fra driftsaktivitet	55.590	34.992
 	 	 
Køb af dattervirksomheder og aktiviteter	-2.371	-6.718
Køb af associerede virksomheder	-321	-963
Salg af associerede virksomheder	963	0
Modtaget udbytte fra associerede virksomheder	96	0
Køb af immaterielle aktiver	-16.809	-18.230
Køb af materielle aktiver	-11.323	-6.343
Køb af finansielle anlægsaktiver	0	-16.015
Salg af finansielle anlægsaktiver	4.470	0
Salg af immaterielle aktiver	-30	148
Salg af materielle aktiver	709	464
 	 	 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-24.616	-47.657
 	 	 
Provenu fra kapitalforhøjelser	10.774	34.616
Omkostninger ved kapitalforhøjelse	0	-284
Provenu ved optagelse af lån	0	9.000
Afdrag på lån til kreditinstitutter	7	-568
Afdrag/træk på kreditter	-1.230	20.064
Indfrielse af ansvarlig lånekapital	0	-15.239
Betalt udbytte til minoritetsaktionærer	-387	-513
Afregning af skyldig restkøbesum	-10.862	-19.892
 	 	 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-1.698	27.184
 	 	 
Pengestrømme fra ophørte aktiviteter	-13.322	-5.170
 	 	 
Årets pengestrømme	15.954	9.349
 	 	 
Likvide beholdninger, primo	43.633	35.625
Kursreguleringer af likvider	1.372	-1.341
 	 	 
Likvide beholdninger ultimo	60.959	43.633