Pörssitiedote
27.3.2008 klo 15.00

Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
Kokous päätti vuoden 2007 osingoksi 1,20 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien
osakkeiden hankkimista sekä päättämistä osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Yhtiökokous hyväksyi
myös ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamisesta.

Outokumpu Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään,
27.3.2008 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Jukka Härmälä ja kokouksen puheenjohtajana toimi
asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä
myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 2007.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007
päättyneeltä tilikaudelta 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 1.4.2008 ja osingon maksupäivä 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen
Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle,
Leo Oksanen ja Leena Saarinen. Uusina jäseninä valittiin Jarmo
Kilpelä ja Anssi Soila.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja
varapuheenjohtajaksi Anssi Soilan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Vuosipalkkio, euroa
puheenjohtaja: 70 000
varapuheenjohtaja: 43 000
muut jäsenet: 34 000

Kokouspalkkio, euroa/ kokous
puheenjohtaja: 600
varapuheenjohtaja: 600
muut jäsenet: 600

Suomen ulkopuolella asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1
200 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien
palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan
Valtioneuvoston kanslian ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti
asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että
sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista
(liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin
hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja
ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka
tällä hetkellä vastaa 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun
hankkimiseen. Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä
hetkellä 1 218 603 omaa osaketta.

- Osakkeista maksettava hinta määräytyy hankintahetkellä yhtiön
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti.

- Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.

Päättäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä oikeuden
antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin pois lukien yhtiön johdon
ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa
yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,93 %
yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä yhteensä
enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa
9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.

- Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien siitä, kenellä on oikeus merkitä osakkeita tai
erityisiä oikeuksia. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta
osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.


Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Outokummun pääkonttorissa 10.4.2008 alkaen.Outokumpu Oyj
Konserninjohto

Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
Sähköposti: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com