Vid tisdagens årsstämma i SEB omvaldes till styrelsen de ordinarie
ledamöterna Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson,
Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm
Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Steven Kaempfer har
avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Christine Novakovic.
Till styrelseordförande omvaldes Marcus Wallenberg.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jacob
Wallenberg och Tuve Johannesson till vice ordföranden.

Styrelsearvodet fastställdes av stämman till 8 950 000 kronor att
fördelas enligt följande: 2 750 000 kronor till styrelsens
ordförande, 4 200 000 kronor att fördelas mellan övriga
bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 600
000 kronor vardera till vice ordförandena och 500 000 kronor vardera
till övriga ledamöter, samt
2 000 000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:
Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden samt 325
000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387
500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot
samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till
ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens
ordförande uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

PricewaterhouseCoopers omvaldes till revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2012.

Utdelningen fastställdes till 6:50 kronor per aktie (6:00) med
avstämningsdag den 11 april 2008.

Stämman godkände såväl styrelsens förslag till ersättningsprinciper
för verkställande ledningen som förslaget om nya långsiktiga
incitamentsprogram för 2008 i form av ett aktiesparprogram, ett
performance-share program och ett aktiematchningsprogram.

Stämman fattade även beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
enligt styrelsens förslag. De fullständiga besluten från årsstämman
finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000
företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal
närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har
genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio
länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder
kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com.
___________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef externinformation, 08-763 91 63, 070-745 91 38