Förändring av antalet aktier i Fabege AB

Antalet aktier i Fabege AB (publ) har till följd av konvertering ökat med 1 325
och uppgår per 30 juni 2008 till 169 311 554.  

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.30 den
30 juni 2008.