Delårsrapport Allokton AB (Publ) Juni 2008

•	Koncernens nettoomsättning uppgick till 205,3 (189,2) MSEK
•	Bruttoresultatet för perioden uppgick till 118,3 (104,0) MSEK
•	Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 (30,7) MSEK
•	Resultat per aktie uppgick till 0,08 (2,14) SEK
•	Substansvärdet per aktie uppgick till 27,5 (27,4) SEK
•	Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 4 426,7 (4 275,6) MSEK
•	Den ekonomiska vakansgraden uppgick vid periodens slut till 4,8 (4,8) procent