2008-11-11 įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta: 

Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais:              
1) Siekiant stiprinti banko kapitalo bazę, padidinti banko įstatinį kapitalą  
20.000.000 litų. Įstatinio kapitalo padidinimui išleisti 20.000.000 paprastųjų 
vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų ir jas išplatinti ne mažesne negu 1  
lito už akciją emisijos kaina;                         
2) Išleidžiamos akcijų emisijos akcijas platinti dviem etapais:         
- pirmajame 15 darbo dienų etape - akcininkams proporcingai teisių apskaitos  
dieną jų turėtų akcijų skaičiui,                        
- antrajame 15 darbo dienų etape (likusias po pirmojo etapo akcijas) - pagal  
akcininkų paraiškas proporcingai teisių apskaitos dieną jų turėtų akcijų    
skaičiui ir pageidaujamam akcijų skaičiui;                   
3) Pavesti banko valdybai:                           
- nustatyti ir viešai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas paskelbti akcijų   
emisijos platinimo pradžią,                           
- nustatyti akcijų emisijos kainą, kuri gali būti iki 15 procentų mažesnė už  
banko akcijų paskutinio sandorio kainos Vilniaus vertybinių popierių biržoje  
aritmetinį vidurkį, apskaičiuotą pagal 22 iš eilės einančių sesijų (imtinai iki 
tos dienos, kurią viešai paskelbiama apie akcijų emisijos pradžią) duomenis, bet
ne mažesnė negu 1 litas,                            
- patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, ją pateikti akcijų     
prospekte, po prospekto patvirtinimo Vertybinių popierių komisijoje prospektą  
paskelbti viešai.                                

Dėl banko įstatų pakeitimų:                           
1) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, išleidžiamas  
įstatinio kapitalo padidinimui papildomais įnašais, pakeisti banko įstatų 3.5  
punktą ir jį išdėstyti taip:                          
„3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma.
Banko įstatinis kapitalas yra 200.357.533 (du šimtai milijonų trys šimtai    
penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys) litai. Jis   
padalintas į 200.357.533 (du šimtus milijonų tris šimtus penkiasdešimt septynis 
tūkstančius penkis šimtus trisdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos
akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“                  
2) Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį   
kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti  
banko valdybai atitinkamai pakeisti įstatų 3.5 punktą.             
3) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus    
įstatus.                                    

Iždo departamento direktorius
Pranas Gedgaudas
Tel. 841 595653