Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
29 april 2009 kl. 18.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Dörrarna öppnas
kl. 17.30. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena
den 23 april 2009, dels senast den 23 april 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler
sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2009.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.


ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund,
via e-post till sofia.jarnum@hansamedical.com, per telefon 046-16 56 72 eller
per fax 046-12 77 75. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnr, antal aktier samt telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14.	Val av styrelseledamöter
15.	Val av styrelseordförande
16.	Ändring av bolagsordningen
17.	Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 000
000 aktier
18.	Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i beslut enligt punkterna 16-17 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav
19.	Avslutning
BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.


Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt
12-15)
Förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande samt avseende arvoden
kommer att offentliggöras senast två veckor före stämman.


Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen enligt följande.
Sätet byts från Malmö till Lund. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst
10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 19 000 000 kronor och
högst 76 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 2 000 000
och högst 8 000 000 till lägst 3 800 000 och högst 15 200 000. Bestämmelsen
avseende var bolagsstämma får hållas ändras så att bolagsstämma får hållas i
Lund eller Stockholm i stället för i Malmö eller Stockholm.


Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst 10 000 000
aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslås bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 000 000 kronor genom
nyemission av högst 10 000 000 aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om
kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid eventuell avvikelse ska
skälet vara att bredda bolagets ägandekrets eller att skaffa utvecklingskapital.
Teckningskursen ska fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för
varje emissionsbeslut.

Beslut enligt punkterna 16 och 17 förutsätter för sin giltighet att de biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst
två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.

Lund i mars 2009
Hansa Medical AB (publ)
StyrelsenBo Håkansson, Styrelseordförande
Mobil: 0705-98 57 22 
E-mail: boh@farstorp.com

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel för behandling av
autoimmuna sjukdomar och transplantationsrejektion. Bolaget driver två
utvecklingsprojekt; IdeS och alpha-11 samt utvärderar nya läkemedelskandidater
och läkemedelsmål för behandling och diagnostik av inflammatoriska sjukdomar.
Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX. Remium är
Certified Adviser.