Delårsrapport 1 september 2008 - 31 maj 2009

Hässleholm, SWEDEN


Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2009 - 31 maj 2009

 Nettoomsättningen minskade med 52 procent och uppgick till 57 Mkr (120).
Orsaken är främst att färre vindkraftverk etablerats under perioden, medan fler
kommer att etableras under årets fjärde kvartal jämfört med föregående år. 

 Rörelseresultatet uppgick till 3,4 Mkr (24,5). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 0,1 Mkr (23,3). Resultat efter skatt uppgick till 0,1 Mkr
(16,7), vilket motsvarar 0,00 kronor (0,92) per aktie. 

 Kraftig ökning av projekt i byggfas. 10 verk förväntas bli färdigställda
under det fjärde kvartalet. 

 Under perioden etablerades 3 vindkraftverk (7) med en total effekt på 2,4 MW
(10,2). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 8,2 GWh (11,9) med
en genomsnittlig intäkt på 88 öre / kWh (71). 

 Under kvartalet har inga investeringar i eller försäljning av egna 
vindkraftanläggningar gjorts. 

 Den 28 maj upptogs Eolus B-aktie till handel på NASDAQ OMX First North i
Stockholm. 

 För innevarande räkenskapsår upprepar styrelsen den prognos som lämnades i
halvårsrapporten. Denna innebär att styrelsen bedömer att 29 vindkraftverk med
en total effekt på 48,2 MW kommer att etableras och tas i drift under
innevarande räkenskapsår. Förvaltningsportföljen beräknas minska med 0,2 MW
netto under året. För att uppnå prognosen skall 10 verk etableras under
räkenskapsårets fjärde kvartal. Med ovanstående förutsättningar beräknas
omsättningen komma att uppgå till ca 725 Mkr med ett resultat efter finansiella
poster på ca 60 Mkr. 

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2008 - 31 maj 2009

 Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 435 Mkr (428).

 Rörelseresultatet uppgick till 39,6 Mkr (64,3). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 42,7 Mkr (60,6). Resultat efter skatt uppgick till 30,8 Mkr
(43,6), vilket motsvarar 1,70 kronor (2,46) per aktie. 

 Under perioden etablerades 19 vindkraftverk (24) med en total effekt på 29,4
MW (30,4). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 31,8 GWh (36,8) med
en genomsnittlig intäkt på 78 öre / kWh (70). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 2,2 MW
genom avyttring av andelar i tre verk. 


Se bifogad fil för fullständig rapport.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef
Telefon:	0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15
E-post:	per.witalisson@eolusvind.com

Attachments

eolus vind delarsrapport q3 2009-05-31.pdf