*  Nettoomsättning SEK 46,4 (49,2) miljarder, ned 4% för jämförbara
 enheter, ned 12% justerat för valutaeffekter
*  Rörelseresultat 1) före JV SEK 5,5 (5,6) miljarder
*  Rörelsemarginal 1) före JV 11,7% (11,5%)
*  Resultatandel i JV 1) SEK -1,5 (0,0) miljarder
*  Resultat efter finansnetto 1) SEK 4,0 (6,2) miljarder
*  Omstruktureringskostnader SEK 2,7 (1,9) miljarder, exkl JV
*  Periodens resultat SEK 0,8 (2,9) miljarder
*  Vinst per aktie SEK 0,25 (0,89)
*  Kassaflöde 2) SEK 6,9 (2,7) miljarder

1) Exkl omstruktureringskostnader
2) Exkl betalningar för omstruktureringar på SEK 1,2 (0,3) miljarder
och utdelning från Sony Ericsson på SEK 1,4 miljarder i tredje
kvartalet 2008

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Försäljningen av nätutrustning minskade på grund av lägre
efterfrågan i en för närvarande tuff marknad. Trots lägre volymer är
marginalerna i Networks fortsatt stabila. Professional Services
starka utveckling fortsatte," säger Carl-Henric Svanberg, VD och
koncernchef för Ericsson. "Våra kostnadsbesparingar går snabbare än
planerat och vi ser ytterligare möjligheter att öka effektiviteten
och minska kostnaderna.

Som vi sagt i tidigare rapporter påverkar det ekonomiska klimatet
världsmarknaden för mobil infrastruktur och kreditmöjligheterna är
fortsatt begränsade i flera tillväxtländer. Andra länder, inklusive
världens ledande ekonomier såsom Kina, Indien, USA och Japan visar
dock god utveckling.

Det pågår ett teknikskifte från rösttelefoni till mobilt bredband.
Både antalet användare och trafiken i dessa nät ökar snabbt och på
sikt kommer miljarder människor att bli uppkopplade till internet.
Med detta följer som förväntat en minskad GSM-försäljning, vilket
accentuerats av den nuvarande recessionen och ännu inte fullt ut
uppvägs av tillväxten inom mobilt bredband.

Vår tjänsteverksamhet fortsätter att visa en stark utveckling.
Managed services är ofta i fokus men systemintegration och
konsultverksamheten växer i betydelse. Marginalerna inom Services är
stabila i kvartalet trots att de påverkades negativt av
startkostnader för kontrakten med Sprint och Zain liksom den minskade
omfattningen av och omställningskostnader för det förnyade managed
servicesavtalet i Italien.

I slutet av september hade vi nöjet att välkomna före detta
Sprint-anställda och vi ser fram emot att snart också kunna välkomna
tidigare Nortel-anställda. Detta, tillsammans med de viktiga
kontrakten med Verizon, AT&T och Metro PCS för mobilt och fast
bredband, gör Ericsson till den ledande leverantören av telekomteknik
och tjänster i Nordamerika.

Det nuvarande ekonomiska klimatet påverkar alla delar av vårt
samhälle samtidigt som fundamenta för vår industri på längre sikt är
fortsatt goda. Mobiltelefoni når fler användare än någon kunnat
föreställa sig. Vi förväntar oss att utvecklingen inom mobilt
bredband kommer visa en liknande spännande utveckling under kommande
år, inte minst på grund av att majoriteten av världens befolkning
kommer att nå internet endast genom mobilteknik. Vi är väl
positionerade för att leda vår industri framåt", avslutar Carl-Henric
Svanberg.

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

          Tredje kvartalet  Andra kvartalet    Nio månader
SEK miljarder  2009 2008 Förändring 2009 Förändring 2009 2008 Förändring
Nettoomsättning 46,4 49,2    -6% 52,1    -11% 148,1 141,9     4%
Nettoomsättning
jämförbara
enheter     46,4 48,2    -4% 52,1    -11% 148,1 137,8     7%
Bruttomarginal 36,2% 37,0%     - 36,3%     - 36,3% 37,5%     -
EBITDA-marginal
exkl
joint ventures 15,8% 15,4%     - 16,8%     - 15,3% 14,3%     -
Rörelseresultat
exkl
joint ventures  5,5  5,6    -3%  6,9    -21% 17,1 13,7    25%
Rörelsemarginal
exkl
joint ventures 11,7% 11,5%     - 13,3%     - 11,5% 9,6%     -
Resultat efter
finansiella
poster      4,0  6,2    -35%  4,8    -18% 12,2 15,3    -21%
Periodens
resultat     0,8  2,9    -74%  0,8     0%  3,4  7,6    -55%
Vinst per aktie
efter
utspädning,
SEK       0,25 0,89    -72% 0,26    -4% 1,05 2,31    -55%
Justerat
kassaflöde1)   6,9  2,7     -  9,9     - 15,1 14,2     -
Kassaflöde från
rörelsen     5,7  3,8     -  9,1     - 12,0 17,0     -


Alla siffror, utom vinst per aktie, periodens resultat och kassaflöde
från rörelsen, har justerats för omstruktureringskostnader
1) Kassaflöde från rörelsen exklusive utbetalningar för
omstruktureringar. Utbetalningar för omstruktureringar för
niomånadersperioden uppgår till SEK 3,2 (0,8) miljarder och
 utdelningar från Sony Ericsson på SEK 0,0 (3,6) miljarder

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 4% för jämförbara enheter,
det vill säga exklusive Ericsson Mobile Platforms, jämfört med samma
period föregående år, och minskade med 12%, justerat för effekter av
valutakurser och valutasäkringar. Tredje kvartalet förra året var
förhållandevis starkt och utan normal säsongsvariation.

Nettoomsättningen minskade med 11% jämfört med föregående kvartal,
med en negativ påverkan från valutakurseffekter, säsongsvariation och
den minskade omfattningen av det förnyade managed servicesavtalet i
Italien. Lägre fakturering inom Networks och Multimedia jämfört med
samma kvartal föregående år uppvägdes delvis av starkare försäljning
inom Professional Services.

Bruttomarginalen var oförändrad jämfört med föregående kvartal trots
lägre fakturering och minskade obetydligt jämfört med samma period
föregående år till 36,2% (37,0). Förändringen jämfört med samma
kvartal föregående år beror huvudsakligen på försäljningsmixen, med
en högre andel nätinstallation och professional services,
effektivitetsvinster och till viss del valutakurseffekter.

Rörelseomkostnaderna uppgick till SEK 11,6 (12,9) miljarder i
kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader. Förbättringen jämfört
med samma period föregående år beror i huvudsak på pågående
kostnadsneddragningar vilka kompenserade för de negativa
valutakurseffekterna.

Rörelseresultatet exklusive joint ventures och
omstruktureringskostnader uppgick till SEK 5,5 (5,6) miljarder i
kvartalet, vilket resulterade i en något förbättrad rörelsemarginal
på 11,7% (11,5%). Marginalen var dock oförändrad jämfört med
föregående kvartal justerat för en reavinst på SEK 0,8 miljarder i
andra kvartalet 2009.

Ericssons resultatandelar i joint ventures uppgick till SEK -1,5
(0,0) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader.
Detta är en betydligt mindre förlust jämfört med föregående kvartal
vilket beror på de pågående omstruktureringsprogrammen.
Omstruktureringskostnaderna i joint ventures var obetydliga i
perioden.

Finansnettot var SEK 0,0 (0,5) miljarder i kvartalet på grund av ett
lägre räntenetto.

Periodens resultat uppgick till SEK 0,8 (2,9) miljarder i kvartalet.

Justerat kassaflöde uppgick till SEK 6,9 (2,7) miljarder, exklusive
betalningar för omstruktureringar på SEK 1,2 miljarder. Föregående
kvartal var justerat kassaflöde SEK 9,9 miljarder. Kassagenereringen
uppgick till 87% (102%) för första nio månaderna. Kundfordringarna
påverkades positivt av valutakurseffekter och lägre fakturering.
 Samtidigt som genomsnittlig kredittid för kundfordringar
förbättrades något jämfört med föregående kvartal till 118 (121)
dagar så har små och medelstora operatörer på tillväxtmarknader
fortfarande svårt att få lån.

Lagret minskade under kvartalet med SEK 2.2 miljarder till SEK 26,8
miljarder och lageromsättningshastigheten var stabil på 77 (78)
dagar.

BALANSRÄKNING OCH ANDRA NYCKELTAL


                   30 sep 30 jun 31 mar 31 dec
SEK miljarder              2009  2009  2009  2008
Nettokassa               33,9  27,9  22,9  34,7
Totala räntebärande skulder
och pensionsavsättningar        45,9  47,6  41,2  40,4
Kundfordringar             62,4  69,4  75,2  75,9
   Genomsnittlig kredittid för
kundfordringar, dagar          118  121  124  106
Lager                  26,8  29,0  30,7  27,8
   Varav lager i marknadsenheterna  15,9  17,7  18,9  16,5
   Omsättningshastighet, dagar     77   78   83   68
Genomsnittlig kredittid för
leverantörsskulder, dagar         57   59   65   55
Riskexponering för kundfinansiering,
netto                  2,7  3,1  2,8  2,8
Avkastning på sysselsatt kapital     4%   5%   7%  11%
Soliditet                52%  51%  52%  50%


Nettokassan uppgick till SEK 33,9 (27,9) miljarder, en ökning med SEK
6,0 miljarder i kvartalet. Kassa och kortfristiga fordringar uppgick
till SEK 79,8 (75,5) miljarder.

Kundfinansieringen är fortsatt låg och uppgick till SEK 2,7 (3,1)
miljarder och minskade på grund av en lägre USD-kurs.

Under kvartalet utnyttjades avsättningar om cirka SEK 3,1 miljarder
av vilka SEK 1,2 miljarder avsåg omstruktureringar. Nya avsättningar
om SEK 2,2 miljarder gjordes, av vilka SEK 0,5 miljarder hänförde sig
till omstruktureringar, och SEK 0,1 miljarder löstes upp.

Ericsson avser att förtidslösa obligationslånet EUR LME 6,75%, som
förfaller den 28 november 2010. Avsikten är att per den 28 november
2009 återköpa hela obligationen med ett totalt utestående belopp på
EUR 471 miljoner. Återköpet kommer att minska bruttoskulden och
förbättra årligt räntenetto.

KOSTNADSANPASSNING

I januari 2009 annonserades kostnadsbesparingar med målet att sänka
den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra halvåret
2010. Besparingarna beräknas bli jämnt fördelade mellan kostnader för
sålda varor och rörelseomkostnader. Omstruktureringskostnaderna
beräknades till SEK 6-7 miljarder.

Omstruktureringskostnader, exklusive joint ventures, som hänför sig
till åtgärder under tredje kvartalet uppgår till SEK 2,7 miljarder.
Hittills i år uppgår omstruktureringskostnaderna till SEK 7,0
miljarder. Betalningar på SEK 3,3 miljarder återstår vid kvartalets
utgång.

Övergången till IP med färre mjukvaruplattformar samt produkter med
mindre hårdvara gör det möjligt att få ut mer synergier i
produktportföljen. Besparingsprogrammet går fortare än planerat och
ytterligare möjligheter för effektivitetsförbättringar har
identifierats under programmet. Detta kommer att leda till
ytterligare kostnadsbesparingar med åtföljande
omstruktureringskostnader under programmets återstående tre kvartal.


               Tredje    Andra    Första
Omstruktureringskostnader kvartalet  kvartalet  kvartalet Helår
SEK miljarder         2009     2009    2009   2008
Kostnad sålda varor        -0,8     -1,3    -0,4 -2,5
FoU-kostnader           -1,8     -1,7    -0,3 -2,7
Försäljnings- och
administrationskostnader     -0,1     -0,6      - -1,5
Totalt              -2,7     -3,6    -0,7 -6,7RESULTAT PER SEGMENT


         Tredje kvartalet  Andra kvartalet    Nio månader
SEK miljarder  2009 2008 Förändring 2009 Förändring 2009 2008 Förändring
Networks    30,3 33,0    -8% 34,7    -13% 98,6 96,3     2%
nettoomsättning
Varav      5,8 4,7    24%  5,9    -2% 16,4 14,0    18%
nätinstallation
EBITDA marginal 15% 15%     -  15%     -  15%  15%     -
Rörelsemarginal 11% 11%     -  11%     -  11%  10%     -
Professional
Services    12,8 11,8     9% 14,1    -9% 39,7 32,8    21%
nettoomsättning
Varav managed  3,6 3,5     3%  4,6    -22% 12,3 10,0    24%
services
EBITDA marginal 17% 19%     - 17%1)     - 17%1)  17%     -
Rörelsemarginal 15% 16%     - 16%1)     - 15%1)  14%     -
Multimedia
nettoomsättning 3,4 3,5    -4%  3,3     1%  9,9  8,8    13%
2)
EBITDA marginal 19% 16%     -  17%     -  15%  9%     -
2)
Rörelsemarginal 11%  9%     -  9%     -  7%  1%     -
2)
Nettomsättning
från       0,0 0,9     -  0,0     -  0,0  4,0     -
avyttrade
verksamheter
Total      46,4 49,2    -6% 52,1    -11% 148,1 141,9     4%
nettoomsättning


Alla belopp är exklusive omstruktureringskostnader
1) Exklusive reavinst på SEK 0,8 miljarder i andra kvartalet 2009
från avyttringen av TEMS
2) 2008 och 2009 års siffror för Multimedia exkluderar Ericsson
Mobile Platforms och företagsväxlar vilka avyttrats


NETWORKS

Nettoomsättningen inom Networks minskade med 8% jämfört med samma
kvartal föregående år. Marknaden är svagare, även om jämförelsen med
samma kvartal föregående år är tuff. Marknaderna är förhållandevis
starka i världens ledande ekonomier medan efterfrågan är fortsatt
svagare i många tillväxtmarknader som påverkats av det nuvarande
ekonomiska klimatet.

Den snabbt ökande efterfrågan på mobilt bredband fortsätter, men
tillväxten är dock ännu inte tillräcklig för att motverka lägre
efterfrågan på GSM i år.

De fortsatta aktiviteterna för att öka effektiviteten och minska
kostnaderna är möjliga genom nya, mindre arbetskraftsintensiva
produkter och färre plattformar. Det här gör det möjligt att minska
antalet platser där vi har verksamhet, vilket är ett viktigt inslag i
det pågående programmet för att spara kostnader. Effekter från
programmet är redan synliga och, trots lägre fakturering och en högre
andel nätinstallation, var EBITDA-marginalen oförändrad på 15%.

Under kvartalet tecknades flera strategiska kontrakt för mobilt
bredband och IP vilket lett till att Networks ställning i Nordamerika
förbättrats avsevärt. AT&Ts val av Ericsson som en av sina
huvudleverantörer av fastnätsaccess, LTE-kontraktet med Metro PCS och
det planerade förvärvet av Nortels CDMA/LTE-verksamhet bidrog alla
till den förstärkta positionen. Nortelaffären förväntas genomföras i
fjärde kvartalet och kommer att rapporteras inom segmenten Networks
och Professional Services.

PROFESSIONAL SERVICES

Nettoomsättningen inom Professional Services ökade med 9% jämfört med
samma kvartal föregående år. I lokala valutor uppgick tillväxten till
4%. Faktureringen av tjänster, inklusive nätinstallation, utgör nu
40% av koncernens totala omsättning. I det nuvarande finansiella
klimatet är efterfrågan på tjänster som ökar operatörernas
effektivitet såsom managed services och konsulttjänster stark.
Nettoomsättningen för managed services ökade dock bara med 3% jämfört
med tredje kvartalet 2008 på grund av den minskade omfattningen av
det förnyade avtalet i Italien. Övriga delar av professional services
ökade med 11% jämfört med samma period föregående år.

EBITDA-marginalen i kvartalet minskade till 17% (19%) till följd av
startkostnader för kontrakten med Sprint, Zain liksom kostnaderna för
det omförhandlade avtalet i Italien. Detta motverkades delvis av
fortsatta effektivitetsvinster.

Kontraktet med Sprint är ett bevis på styrkan i Ericssons
tjänsteerbjudande eftersom tjänsterna utförs på ett nät utan
Ericssonutrustning. De tidigare Sprint-anställdas kompetens inom CDMA
öppnar också för ytterligare tillväxt inom tjänsteområdet.

Det totala antalet abonnenter i nät som sköts av Ericsson uppgår nu
till 350 miljoner av vilka 50% finns på marknader med hög tillväxt.

MULTIMEDIA

Nettoomsättningen inom Multimedia ökade något jämfört med föregående
kvartal trots säsongsvariationer. Multimedia brokering (IPX) samt
affärs- och konsumentapplikationer fortsatte att visa god tillväxt.

EBITDA-marginalen för jämförbara enheter förbättrades till 19% (16%)
i kvartalet. Nettoomsättning och marginaler kan fortfarande variera
mellan kvartalen.

SONY ERICSSON

                     Andra
          Tredje kvartalet  kvartalet   Nio månader
                 För-     För-      För-
EUR miljoner    2009 2008 ändring 2009 ändring 2009 2008 ändring
Antal levererade
enheter
(miljoner)     14,1 25,7  -45% 13,8   2% 42,5 72,5  -41%
Genomsnittligt
försäljningspris
(EUR)        114  109   5% 122   -7% 119 115   3%
Nettoomsättning              1      5  8
          1 619 2 808  -42% 684   -4% 038 330  -40%
Bruttomarginal    16%  22%    - 12%    - 12% 25%    -
Rörelsemarginal   -12%  -1%    - -16%    - -17%  2%    -
Resultat före
skatt        -199  -23    - -283    - -853 179    -
Resultat före
skatt
exklusive
omstrukturerings-
kostnader      -198  12    - -283    - -838 225    -
Nettoresultat    -164  -25    - -213    - -669 114    -Antalet levererade enheter under kvartalet uppgick till 14,1
miljoner, vilket var en ökning med 2% jämfört med föregående kvartal
och en minskning med 45% jämfört med samma kvartal föregående år.
Nettoomsättningen uppgick till EUR 1 619 miljoner i kvartalet, en
minskning med 4% jämfört med föregående kvartal och en minskning med
42% jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt
försäljningspris minskade jämfört med andra kvartalet på grund av
produktmixen och en fortsatt utmanande marknad. Bruttomarginalen
förbättrades jämfört med föregående kvartal men föll jämfört med
tredje kvartalet 2008 till följd av lägre fakturering och
valutakurseffekter. Förbättringen jämfört med föregående kvartal
syntes både som procentuell förändring och i volym vilket beror på
kostnadsbesparingar och bra försäljning av Walkmantelefonen W995.

Resultat före skatt uppgick till EUR -198 (12) miljoner i kvartalet,
exklusive omstruktureringskostnader. I andra kvartalet var förlusten
EUR -283 miljoner. Den lägre förlusten beror på bättre effektivitet i
kostnad sålda varor och lägre rörelseomkostnader. Den 30 september
2009 hade Sony Ericsson en fortsatt stark nettokassa på EUR 841
miljoner.

Sedan början av kvartalet har kreditfaciliteter på EUR 455 miljoner
tecknats för att förstärka balansräkningen och förbättra
likviditeten. EUR 155 miljoner utnyttjades i slutet av september och
EUR 100 miljoner i början av oktober. Därutöver så finns ett
ytterligare beviljat kreditlöfte på EUR 200 miljoner som inte har
uttnyttjats. Moderbolagen har garanterat EUR 350 miljoner av dessa
faciliteter med 50/50 fördelning sinsemellan.

Bert Nordberg, tidigare chef för Ericsson Silicon Valley och vice VD
för Ericsson, har utsetts till VD för Sony Ericsson från den 15
oktober 2009.

Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK -1,0
(-0,1) miljarder i kvartalet.

ST-ERICSSON


                    2009          2008
                Tredje     Andra     Proforma
USD miljoner         kvartalet   kvartalet Feb-mar   kv 2
Nettoomsättning          728      666   391  1 003
Justerat
rörelseresultat 1)         -77     -165   -78   -34
Rörelseresultat före
skatt               -121     -224   -98   -59
Nettoresultat           -112     -213   -89    -


1) Rörelseförlust justerad för avskrivningar av förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar och
omstruktureringskostnader.

Nettoomsättningen ökade med 9% jämfört med föregående kvartal med
solid utveckling i Asien.

Justerat rörelseresultat i kvartalet var USD -77 (-34) miljoner. Den
justerade rörelseförlusten i andra kvartalet var USD -165 miljoner.
Den minskade förlusten reflekterar en förbättrad kostnadskontroll av
produkter och rörelseomkostnader liksom positiva säsongseffekter.
Besparingsprogrammet på USD 250 miljoner i kostnadssynergier,
formulerat av ST-NXP Wireless i tredje kvartalet 2008, är nu i
huvudsak klart. Den nya omstruktureringsplanen på USD 230 miljoner i
synergier, som annonserades i slutet av april, har endast i begränsad
omfattning inverkat på resultatet för tredje kvartalet.

Gilles Delfassy, med lång erfarenhet från mikroelektronikindustrin,
har utsetts till VD och koncernchef för ST-Ericsson från 2 november
2009.

ST-Ericsson rapporterar enligt US-GAAP. Ericssons andel av
ST-Ericssons resultat före skatt, justerat till IFRS, var SEK -0,5
miljarder i kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader på SEK 0,1
miljarder. Ericsson Mobile Platforms redovisade en förlust på SEK 0,5
miljarder i januari, vilken ingår i rapporterat niomånadersresultat
för segmentet ST-Ericsson.

REGIONAL ÖVERSIKT


           Tredje kvartalet Andra kvartalet     Nio månader
Nettoomsättning,         För-       För-        För-
SEK miljarder    2009 2008 ändring 2009   ändring 2009 2008 ändring
Västeuropa     10,1 11,6  -13% 11,4    -11% 32,7 35,4   -8%
Central-,
Östeuropa,     11,6 13,1  -11% 12,6     -8% 36,7 35,5   4%
Mellanöstern,Afrika
Asien och Oceanien 15,4 14,1   9% 17,4    -12% 49,0 42,8   15%
Latinamerika     5,0 6,1  -18% 4,8       14,2 15,2   -7%
                          4%
Nordamerika     4,4 4,3   1% 5,9    -27% 15,5 13,0   19%
Totalt       46,4 49,2   -6% 52,1    -11% 148,1 141,9   4%


Nettoomsättningen i Västeuropa minskade med -6% för jämförbara
enheter jämfört med samma kvartal föregående år. Regionen visade
tillväxt justerat för effekten av den minskade omfattningen av det
förnyade managed servicesavtalet i Italien. Storbritannien visade
starkast tillväxt drivet av managed services medan Spanien är
fortsatt svagt. Mobilt bredband växer starkt i hela regionen. Detta
skapar efterfrågan på mer spektrum, inklusive nya licenser för 2,6GHz
och 800MHz banden, och omallokering av existerande spektrum.
Efterfrågan på managed services fortsätter även att växa.

I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika minskade
nettoomsättningen med -11% jämfört med samma kvartal föregående år.
Detta är den region som för närvarande är mest påverkad av det
rådande ekonomiska klimatet inklusive kreditbegränsningar. Egypten,
Nigeria, Turkiet och Saudiarabien visade starkast utveckling. Turkiet
var fortsatt särskilt starkt med en fortsatt snabb utbyggnad av 3G.
Nya licenser utfärdas i regionen, nu senast i Tunisien där Ericsson
har valts som en av huvudleverantörerna till ett nytt 2G- och 3G-nät.
Intresset för managed services är starkt i regionen och Ericsson har
tecknat flera nya kontrakt.

I Asien och Oceanien ökade nettoomsättningen med 9% jämfört med samma
kvartal föregående år. Indien var Ericssons största marknad i
kvartalet. Faktureringen i Kina ökade väsentligt jämfört med samma
kvartal föregående år som resultat av omfattande 3G-utbyggnader.
Japan och Vietnam visade också stark tillväxt medan marknader såsom
Bangladesh, Pakistan och Indonesien minskade väsentligt. Flera
operatörer tvingas skjuta upp sina investeringar på grund av
svårigheterna av att få krediter, trots trafiktillväxt. I flera
länder driver regeringar på för att bygga nästa generations
bredbands- och fibernät.

Nettoomsättningen i Latinamerika minskade med -18% jämfört med samma
kvartal föregående år till följd av generellt minskad efterfrågan i
regionen. Efterfrågan på mobilt bredband fortsätter att öka, men
förseningar i utfärdandet av nya licenser för nya spektrum och
tjänster i större länder, såsom Mexiko, Brasilien och Argentina, har
lett till att operatörer skjuter upp investeringar i ny teknik och
applikationer.

I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 1% jämfört med ett starkt
tredje kvartal föregående år. Datatrafiken växer starkt och
efterfrågan på mobilt bredband är hög. AT&T utsåg Ericsson som en av
huvudleverantörerna till sitt fasta nät. Ericsson utsågs också till
ensam LTE-leverantör till Metro PCS. Samarbetet med Sprint inleddes
den 21 september.

MARKNADSUTVECKLING

ANGIVNA TILLVÄXTSIFFROR BASERAR SIG PÅ ERICSSONS EGNA OCH ANDRA
AKTÖRERS MARKNADSUPPSKATTNINGAR.

Den globala lågkonjunkturen påverkar alla delar av samhället. Vi tror
dock att de fundamentala faktorerna i vår bransch är goda och talar
för en långsiktig positiv utveckling. Behovet av telekommunikation
fortsätter att växa och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett
hållbart och välmående samhälle. Ericsson är väl positionerat för att
driva och dra fördel av denna utveckling.

Antalet mobilabonnemang fortsätter att växa även om den nuvarande
tillväxttakten är lägre än under 2008. Antalet mobilabonnemang ökade
med cirka 133 miljoner i kvartalet till totalt 4,4 miljarder. Enbart
i Indien växer antalet abonnemang med cirka 14 miljoner per månad.
Antalet WCDMA-abonnemang ökade med 36 miljoner i kvartalet till
totalt 411 miljoner. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med
cirka 12 miljoner till 422 miljoner i andra kvartalet 2009.

Den fortsatta tillväxten i antalet abonnemang skapar behov av såväl
nya nät som utbyggnad av befintliga mobilnät och relaterade tjänster.
GSM/WCDMA/LTE är det dominerande teknikspåret. Utbyggnaden av
telekommunikation i tillväxtländer fortsätter och trots att dessa
marknader utgör mindre än en tredjedel av världens BNP så
representerar de en betydligt högre andel av marknaden för
nätutrustning.

Datatrafikens andel av operatörernas intäkter fortsätter att öka. För
många större mobiloperatörer utgör dataintäkterna nu 25% eller mer av
de totala intäkterna. Operatörerna står inför utmaningen att utöver
öka kapaciteten i näten också konvertera till IP-baserade
bredbandsnät. Detta kommer att medföra ökad utbyggnad av
bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa
generations system för leverans av tjänster och intäktshantering.

Serviceområdet fortsätter att växa starkt, drivet av operatörernas
önskan att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten vad gäller
drift och underhåll av näten. Övergången till IP och det faktum att
komplexiteten ökar i näten kommer att skapa fortsatt efterfrågan på
systemintegration och konsulttjänster.
INFORMATION OM MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till SEK 0,3 (4,1)
miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 5,8 (17,6)
miljarder. Från och med 1 januari 2009 hanteras patent- och
licensintäkter från tredje part av det helägda dotterbolaget Ericsson
AB. Som en konsekvens kommer moderbolagets nettoomsättning för 2009
att bli obetydlig jämfört med 2008.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för
niomånadersperioden inkluderar: investeringar på SEK 8,4 miljarder i
joint venturebolaget ST-Ericsson; minskade fordringar på dotterbolag
med SEK 13,6 miljarder; ökad kassa, bank och kortfristiga placeringar
med SEK 8,2 miljarder.

Obligationslån har ökat med SEK 5,8 miljarder netto genom nyupplåning
och återbetalning av lån under andra kvartalet. Kort- och
långfristiga skulder till dotterbolag ökade med SEK 2,9 miljarder och
övriga kortfristiga skulder minskade med SEK 6,6 miljarder. Per den
30 september 2009 uppgick kassa, bank och kortfristiga placeringar
till SEK 67,4 (59,2) miljarder.

I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och
optionsprogram såldes eller fördelades 2 164 500 egna aktier till
anställda i Ericsson under tredje kvartalet. Innehavet av egna aktier
uppgick den 30 september 2009 till 82 215 837 B-aktier.
ÖVRIG INFORMATION
ERICSSON AVSER FÖRVÄRVA HUVUDDELEN AV NORTELS NORDAMERIKANSKA
MOBILVERKSAMHET

Den 25 juli 2009 annonserade Ericsson att företaget ingått avtal om
att förvärva delar av Nortels division Carrier Networks som omfattar
CDMA- och LTE-verksamheten i Nordamerika. Verksamheten förvärvas
kontant och utan skulder och priset uppgår till USD 1,13 miljarder.

Genomförandet av förvärvet kräver godkännande av myndigheter i USA.

NY VD I SONY ERICSSON

Den 17 augusti 2009 annonserades att Ericssons vice VD Bert Nordberg
utsetts till VD för Sony Ericsson med tillträde 15 oktober 2009.
Nordberg lämnade sina uppdrag i Ericsson när han började på Sony
Ericsson.

NY VD OCH KONCERNCHEF I ST-ERICSSON

Den 2 september 2009 annonserades att Gilles Delfassy utsetts till VD
och koncernchef för ST-Ericsson med tillträde 2 november 2009.
Delfassy är en högt ansedd expert i industrin.

NY STRATEGICHEF

Den 11 augusti 2009 annonserades att Douglas L. Gilstrap utsetts till
strategichef och medlem av koncernledningen med start 1 oktober 2009.
Gilstrap har mer än 15 års erfarenhet av den globala telekom- och
IT-industrin.

RISKBEDÖMNING

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer
finns beskrivna i årsredovisningen för 2008 under "Riskfaktorer".

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus för moderbolaget och koncernen
under det närmaste halvåret inkluderar:
*  möjliga negativa följder av den fortsatta instabiliteten på
 finansmarknaderna och av det svaga konjunkturläget på operatörernas
 investeringsplaner och på deras eller våra underleverantörers
 finansiella ställning, till exempel på grund av svårigheter för dem
 att få lån, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande
 utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att
 tillhandahålla finansiering;
*  inverkan på bruttomarginaler och/eller sysselsatt kapital av
 produktmixen i försäljningen i vårt segment Networks beträffande
 mjukvara, uppgraderingar och utökningar och andelen utbyggnad av
 nya nät och inbrytningskontrakt,;
*  volatil försäljning i vårt segment Multimedia eller en
 förändring i vårt generella säsongsmönster vilket kan försvåra
 möjligheterna att uppskatta framtida försäljning;
*  utvecklingen av resultat och kapitalbehov i våra två stora joint
 ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, som båda har påverkats i
 högre utsträckning än våra tre andra segment av den rådande
 konjunkturavmattningen;
*  effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med
 samgåenden mellan våra kunder såväl som mellan våra konkurrenter, t
 ex ökad priskonkurrens;
*  fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR;
*  fortsatta politiska oroligheter på vissa marknader.

Ericsson gör affärer i vissa länder som är föremål för
handelsrestriktioner eller som är fokuserade av vissa investerare. Vi
följer noggrant alla relevanta regler och handelsembargon i våra
affärer med kunder i sådana länder. Utöver detta arbetar Ericsson
världen över i enlighet med koncerndirektiv och policies för
affärsetik och uppförande. Våra aktiviteter i dessa länder ska aldrig
uppfattas som ett uttryck för att vi stödjer någon specifik regim
eller politisk agenda. Vi har aktiviteter i dessa länder
huvudsakligen som en följd av att kunder till oss som har verksamhet
i flera länder kräver att vi ska kunna stötta dem på samtliga deras
marknader.

Vi hänvisar till Ericssons årsredovisning för 2008 för en mer
utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer samt vår
strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa
negativa effekter.

Stockholm den 22 oktober 2009.

Carl-Henric Svanberg

VD och koncernchef
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Datum för nästa rapport: 25 januari 2010.

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för perioden 1 januari till 30
september 2009. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för
översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell
information utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR
SRS. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt
Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i
enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 oktober 2009

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENSER
För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
till:
www.ericsson.com/investors/financial_reports/2009/9month09-sv.pdf

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och
investerare torsdagen den 22 oktober kl 9.00 på Ericssons
huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Stockholm.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media
börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press
eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet
finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på
www.ericsson.com/broadcast_room

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Henry Sténson, informationsdirektör
Telefon: 010 719 40 44
E-post: press.relations@ericsson.com eller
investor.relations@ericsson.com
INVESTERARE:

Gary Pinkham, chef, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Susanne Andersson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 46 31
E-post: investor.relations@ericsson.com

Lars Jacobsson, Investerarrelationer
Telefon: 010 719 9489
E-postl: investor.relations@ericsson.com


MEDIA:

Åse Lindskog, presschef
Telefon: 010 719 97 25, 0730 24 48 72
E-post: press.relations@ericsson.com

Ola Rembe, biträdande presschef
Telefon: 010 719 97 27, 0730 24 48 73
E-post: press.relations@ericsson.comTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr: 556016-0680
Torshamnsgatan 23
164 83 Stockholm
Tel: 010 719 00 00
www.ericsson.comOFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG
Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
oktober 2009 kl 07.30.

Safe Harbor Statement of Ericsson under the US Private Securities
Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release,
other than statements or characterizations of historical facts, are
forward-looking statements. These forward-looking statements are
based on our current expectations, estimates and projections about
our industry, management's beliefs and certain assumptions made by
us. Forward-looking statements can often be identified by words such
as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts",
"believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would",
"potential", "continue", and variations or negatives of these words,
and include, among others, statements regarding: (i) strategies,
outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future
plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and
capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv)
growth in demand for our products and services; (v) our joint venture
activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii)
developments of our markets; (viii) the impact of regulatory
initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the
strength of our competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to
launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv)
integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and
regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights
of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections
or other characterizations of future events or circumstances,
including any underlying assumptions, are forward-looking statements.
These forward-looking statements speak only as of the date hereof and
are based upon the information available to us at this time. Such
information is subject to change, and we will not necessarily inform
you of such changes. These statements are not guarantees of future
performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions
that are difficult to predict. Therefore, our actual results could
differ materially and adversely from those expressed in any
forward-looking statements as a result of various factors. Important
factors that may cause such a difference for Ericsson include, but
are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in
which we operate or in global economic conditions; (ii) increased
product and price competition; (iii) further reductions in capital
expenditure by network operators; (iv) the cost of technological
innovation and increased expenditure to improve quality of service;
(v) significant changes in market share for our principal products
and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate
fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business
and operational initiatives.