Nyemission i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 11 november 2009


Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) har den 10 november 2009, med stöd av
bemyndigande som gavs vid årsstämman den 31 januari 2009, fattat beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid
full teckning tillförs Bolaget cirka 158,5 MSEK före emissionskostnader. 

Ett flertal av Eolus största aktieägare, däribland styrelseledamöter och
verkställande direktören samt övriga investerare, har genom skriftliga
teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen för
sammanlagt cirka 56,0 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionens
totala belopp. 

Emissionslikviden avses i sin helhet användas för investeringar i
vindkraftanläggningar för avyttring och egen förvaltning i enlighet med Eolus
etableringsplan för den kommande treårsperioden. 


Villkor för nyemissionen i sammandrag
 Nyemissionen omfattar högst 4 528 600 aktier, varav högst 257 125 A-aktier
och högst 4 271 475 B-aktier. 
 Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 20 november 2009
berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieslag till en
teckningskurs om 35 SEK per aktie. 
 Teckningstiden löper mellan den 25 november och den 9 december 2009.


Preliminär tidplan för nyemissionen
 Sista dag för handel inklusive rätt 
att delta i emissionen	              17 november 2009
 Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen  20 november 2009
 Teckningstid		              25 november-9 december 2009
 Handel med teckningsrätter	          25 november-4 december 2009

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras under vecka 47.
Prospekt kommer att skickas ut till aktieägarna samt kommer att kunna laddas
ned från www.eolusvind.com och från www.penser.se/eolus. 


 
Investerarträffar
Investerarträffar kommer att hållas på nedanstående platser och tider:
 Göteborg, måndag den 30 november 2009, Centralhuset, kl 15.00 och 18.00
 Stockholm, tisdag den 1 december 2009, Erik Penser Bankaktiebolags kontor kl
12.00 och 18.00 
 Malmö, onsdag den 2 december 2009, Elite hotel Savoy, kl 15.00 och 18.00

Anmälan till investerarträffarna kommer att kunna göras på Eolus hemsida från
och med den 16 november. 


Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Eolus med anledning av
nyemissionen.


Frågor om nyemissionen besvaras av VD Bengt Simmingsköld, tel 0451 - 491 51,
mobil 0708 - 66 83 87 
eller av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15.Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med
en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400
MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett
nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35
Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

091111 pressmeddelande nyemission.pdf