UPM-Kymmene Oyj 	Pörssitiedote 	12.1.2010 klo 9.00               

UPM toteuttaa Vaneri- ja Sahaliiketoimintojen suunnitellut rakennejärjestelyt ja
investoi kilpailukykyyn Suomessa                        

UPM ilmoitti marraskuussa suunnitelmistaan vahvistaa Vaneri- ja         
Sahaliiketoimintojen kilpailukykyä Suomessa merkittävillä            
uudelleenjärjestelyillä. Nyt päätetyissä järjestelyissä keskitetään toimintaa  
yhtiön kilpailukykyisempiin yksiköihin, joihin myös investoidaan.        

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä    
toiminnan jatkamiseksi Kaukaan (Lappeenranta) ja Heinolan vaneritehtailla,   
Heinolan sahalla eikä Parkanon jalostetehtaalla. Tehtaiden toiminta päättyy   
kuluvan vuoden alkupuolella. Kaikilla sahoilla ja vaneritehtailla Suomessa   
varaudutaan määräaikaisiin tuotannonrajoituksiin ja lomautuksiin vuonna 2010.  

Lisäksi UPM tehostaa Vaneriliiketoimintaa luopumalla viikonloppuvuoroista    
useimmilla Suomen tehtailla ja uudistamalla toimihenkilöorganisaatiota.     
Sahaliiketoiminta järjestelee Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan jalostetehtaan
tuotannon uudelleen.                              

Osana Vaneri- ja Sahaliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamista UPM investoi  
noin 25 miljoonaa euroa Savonlinnan vaneritehtaan laajennukseen sekä Kaukaan  
sahan ja Parkanossa sijaitsevan Aureskosken jalostetehtaan tuotannon      
kehittämiseen. Investoinnin myötä Savonlinnan tehtaasta tulee maailman tehokkain
koivuvaneriyksikkö.                               

UPM arvioi uudelleenjärjestelyjen kustannusten olevan noin 44 miljoonaa euroa, 
joihin sisältyy noin 11 miljoonaa euroa käyttöomaisuudesta tehtäviä       
arvonalennuksia. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen tuloksessa kustannusten   
arvioidaan olevan Vaneriliiketoiminnassa noin 30 miljoonaa euroa, josta     
kassavaikutteisia noin 24 miljoonaa euroa. Sahaliiketoiminnassa kustannusten  
arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia noin 9    
miljoonaa euroa.                                

Vaikutukset henkilöstöön ja Työstä työhön -ohjelma               

Päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta UPM:n henkilöstö Suomessa vähenee noin 
830 henkilöllä, joista suljettavissa yksiköissä työskentelee noin 650 henkilöä; 
Kaukaan vaneritehtaalla 298 henkilöä, Heinolan vaneritehtaalla 212 henkilöä,  
Heinolan sahalla 75 henkilöä ja Parkanon jalostetehtaalla 63 henkilöä. Arviolta 
noin 200 henkilöllä on mahdollisuus siirtyä erilaisten eläkejärjestelyjen    
piiriin.                                    

Vaneriliiketoiminta työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 2 450 henkilöä ja  
Sahaliiketoiminta noin 900 henkilöä. Toimenpiteiden jälkeen henkilöstö vähenee 
Vaneriliiketoiminnassa noin 680 henkilöllä ja Sahaliiketoiminnassa noin 150   
henkilöllä.                                   

"Päätökset ovat valitettavia ja koskevat monia. Haluamme hoitaa rakennemuutoksen
ammattimaisesti ja tukea ihmisiä eri tavoin suuntaamaan eteenpäin", sanoo UPM:n 
johtajiston jäsen ja Teknisen materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja Jussi  
Vanhanen.                                    

UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman lievittämään tehtaiden sulkemisten    
vaikutuksia. Ohjelmaan sisältyy aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta
edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä useiden eri osapuolten kanssa. Vastaavaa  
ohjelmaa on aiemmin toteutettu Kajaanin ja Voikkaan paperitehtaiden sulkemisten 
yhteydessä 2008 ja 2006.                            

UPM tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta.    
Tarkoitukseen varataan 1,5 miljoonaa euroa, joilla korvataan          
uudelleenkoulutuksen osallistumis- ja materiaalimaksuja enintään 5 000     
euroa/henkilö.                                 

Lisäksi UPM kannustaa työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä tarjoamalla    
starttirahaa. UPM on varannut tarkoitukseen miljoona euroa. Starttirahaa voi  
hakea vuoden 2011 loppuun asti ja yrityskohtainen tuki on enintään 20 000    
euroa/yritys.                                  

UPM on sitoutunut tiedottamaan lain edellyttämän 9 kuukauden          
takaisinottovelvollisuuden jälkeen avoimista tehtävistä irtisanotuille kotiin ja
työvoimatoimistoihin kaikilla yhtiön vaneritehdas- ja sahapaikkakunnilla 9   
kuukauden ajan.                                 

Uuden työpaikan vuoksi toiselle paikkakunnalle muuttavalle henkilölle maksetaan 
muuttokustannukset ja kuukauden palkkaa vastaava asettautumisraha.       

Heinolan, Kaukaan ja Parkanon suljettavista yksiköistä eläkkeelle jäävä tai   
irtisanottu henkilö voi käyttää UPM:n työterveyshuollon palveluja vuoden ajan  
työsuhteen päättymisestä.                            

Paikkakunnilla, joissa suljettavat yksiköt sijaitsevat, käynnistettiin heti   
sulkemissuunnitelmien julkistamisen jälkeen yhteistyö työ- ja          
elinkeinoministeriön, kaupunkien johdon, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja  
kehitysyhtiöiden kanssa. Yhteistyö jatkuu tavoitteena luoda uusia työpaikkoja. 

Lehdistötilaisuudet tänään                           

Päätöksiä koskevat suomenkieliset lehdistötilaisuudet järjestetään tänään    
12.1.2010 klo 11.00 seuraavasti:                        
- Heinolassa Hotelli Kumpelissa, osoite Muonamiehenkatu 3, jossa ovat paikalla 
UPM:n johtajat Tuomo Visanko, Kari Hyvönen sekä Tapio Laine.          
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Markku Herrala, UPM,       
Vaneriliiketoiminta, puh. 040 586 2597                     
- Lappeenrannassa Kaukaan kerholla, osoite Kaukaankatu 26, jossa ovat paikalla 
UPM:n johtajat Arto Juvonen, Raimo Särkelä, Petri Parjanen sekä Matti      
Lehmuskorpi.                                  
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Mariitta Stenbäck, UPM, Kaukas,  
puh. 040 595 8904.                               
- Parkanossa ravintola Paroonissa, osoite Parkanontie 68, jossa ovat paikalla  
UPM:n johtajat Arto Halonen ja Matti Nordberg.                 
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Antti Ratia, UPM,         
Sahaliiketoiminta, puh. 040 487 2173.                      

Lisätietoja antavat:                              
Klo 9-10: Johtaja Jussi Vanhanen, Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmä, puh.
040 567 2458                                  

Vaneriliiketoiminta - klo 11.45 jälkeen:                    
Johtaja Arto Juvonen, UPM, Vaneriliiketoiminta-alue, puh. 020 415 0469     

Sahaliiketoiminta - klo 11.45 jälkeen:                     
Johtaja Tuomo Visanko, UPM, Metsä ja sahat -liiketoiminta-alue, puh. 020 415  
6300                                      
Johtaja Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877         

Työstä työhön -ohjelma - klo 11.45 jälkeen:                   
Henkilöstöpäällikkö Tapio Laine, UPM, puh. 040 565 8472             

Tiedoksi toimituksille:                             
Heinolan vaneritehdas työllistää 212 henkilöä ja tehtaan            
vuosituotantokapasiteetti on noin 50 000 kuutiometriä koivuvaneria.       

Heinolan saha työllistää 75 henkilöä. Sahan vuosituotantokapasiteetti on noin  
120 000 kuutiometriä sahatavaraa.                        

Kaukaan vaneritehdas työllistää 298 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on  
noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa.                 

Kaukaan saha työllistää noin 160 henkilöä. Sahan tuotantokapasiteetti on noin  
500 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa vuodessa.                 

Kaukaan jalostetehdas työllistää 25 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on  
noin 40 000 kuutiometriä jalostetuotteita vuodessa.               

Parkanon jalostetehdas työllistää 63 henkilöä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti
on noin 20 000 kuutiometriä jalostetuotteita.                  

Aureskosken jalostetehdas työllistää noin 60 henkilöä. Tehtaan         
vuosituotantokapasiteetti on noin 120 000 kuutiometriä jalostetuotteita.    

Savonlinnan vaneritehdas työllistää noin 330 henkilöä. Tehtaan kapasiteetti on 
noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa. Suunnitellun investoinnin    
jälkeen kapasiteetti nousee noin 120 000 kuutiometriin.             

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja      
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Kustannustehokkuus ja muutosvalmius ovat   
kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja  
ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja 
sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000   
henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli
9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.      
www.upm-kymmene.fi                               

UPM tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen,
kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan      
liikevaihto oli noin 530 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen palveluksessa on  
noin 3 400 henkilöä, joista 2 450 Suomessa. WISA-vaneria valmistetaan      
Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Ristiinassa sekä     
Savonlinnassa ja viiluja Lohjalla ja Kouvolassa. UPM:llä on lisäksi vanerin ja 
viilun valmistusta Venäjällä sekä vaneritehdas Virossa. www.wisa.fi       

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita           
rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen.     
Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa
ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 300 henkilöä, ja sillä 
on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n   
sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa 
(Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n        
sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 900 henkilöä.            

UPM-Kymmene Oyj                                 
Pirkko Harrela                                 
Viestintäjohtaja                                

UPM, Viestintä                                 
Media Desk, puh. 040 588 3284                          
communications@upm-kymmene.com                         

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.upm-kymmene.fi