Avtal om projektering av vindkraftparker i Estland

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 31 mars 2010


Eolus Vind AB har, genom dotterbolaget Ekovind AB, tecknat avtal med
Custoskoncernen om att planera för och ansöka om tillstånd för vindkraftparker
på Custos skogs- och jordbruksmarker i västra Estland. 

Den totala arealen som avtalet omfattar är 6 000 hektar, huvudsakligen på Ösel.
Förutsättningarna för vindkraft i västra Estland är goda och kan till stor del
jämföras med Gotlands. För att möjliggöra en vindkraftutbyggnad måste dock de
svaga elnäten förstärkas. Planering av projekten kommer att utföras av
Eoluskoncernens dotterbolag OÜ Baltic Wind Energy. Avtalet ger Eolus tillgång
till mark för att utveckla vindkraftprojekt samtidigt som en etablering av
vindkraftverk ger Custos möjlighet till en ökad ekonomisk avkastning på marken. 


Eolus Vind AB (publ)


Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av Ingvar Svantesson, VD Ekovind
AB, tel: 0322-66 72 33, mobil: 0705-32 80 32 eller 
Mats Gustafsson, VD AB Custos, tel: 08-441 77 23


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med
en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100331 pressmeddelande avtal custos om projektering av vindkraftparker i estland - eolus vind ab.pdf