Source: AcadeMedia AB

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010

Fortsatt stark tillväxt och förbättrad marginal.
• AcadeMedia växer under första kvartalet med 16%
• Starkaste tillväxten inom vuxenutbildningen
• Förbättrad rörelsemarginal i samtliga tre segment

FÖRSTA KVARTALET (1 JANUARI-31 MARS)
• Nettoomsättningen ökade till 606,4 mkr (520,9).
• Rörelseresultatet ökade till 71,3 mkr (43,9).
• Rörelsemarginalen ökade till 11,8 % (8,4).
• Resultat efter finansnetto ökade till 69,3 mkr (39,1).
• Resultat efter skatt ökade till 51,2 mkr (31,8).
• Resultat per aktie ökade till 4,24 kr (2,64).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 43,8 mkr
(13,9). 


Viktiga händelser efter periodens utgång
•	Med anledning av onormala kursrörelser i AcadeMedia-aktien, informerade
AcadeMedia den 6 april 2010, via en särskilt utsedd budkommitté, om Providences
intresse att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i
AcadeMedia om 170 kronor kontant per AcadeMedia-aktie.
•	Den 22 april 2010 offentliggjorde Providence, genom Providence Education
International AB, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i AcadeMedia att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till
Providence till ett pris om 170 kronor kontant för varje aktie i AcadeMedia.
Providence har erhållit åtaganden att acceptera erbjudandet från några av de
största aktieägarna i AcadeMedia, vilka tillsammans äger aktier motsvarande
cirka 17,4 % av samtliga utestående aktier och röster i AcadeMedia.
Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 27 april 2010
till och med den 19 maj 2010.


VD kommenterar
2010 har börjat bra för AcadeMedia. Tillväxten är fortsatt god och lönsamheten
är stabil, med förbättrat rörelseresultat inom samtliga tre segment. Utfallet av
förra årets ansökningsomgång av tillstånd blev bättre än väntat. AcadeMedia har
erhållit tillstånd att starta 7 nya grundskolor och 8 nya gymnasieskolor samt
ett antal nya programbreddningar. Vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas
starkt med en fortsatt god efterfrågan, där volymen ökar inom befintliga avtal.
För ytterligare information, kontakta:
VD Marcus Strömberg
08 775 14 43, 070 440 40 64, marcus.stromberg@academedia.se

CFO Mats Påhlson
08 5558 6049, 073 430 39 24, mats.pahlson@academedia.se

Fullständig rapport finns publicerad på www.academedia.se.

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17, 102 26 Stockholm, telefon: +46 8 5458 7250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument
(1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2010, kl.
08:45.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och
deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela
utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår
verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI,
Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium.
AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se
www.academedia.se.
Attachments: