1.	Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.	2009.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības
“VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2009.gada pārskatu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.	2009.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada peļņu 18 370 LVL izlietot iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.	Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam. 

1)	Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2010.gada pārskata revīzijai ievēlēt
zvērinātu revidenti Māru Līguti (sertifikāta nr.55). 
2)	Noteikt atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskata revīzijas veikšanu 1089
LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus. 
3)	Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju
sabiedrības “VEF” 2010.gada pārskata revīziju. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.Rīgā, 2010.gada 23.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs				G.Feņuks

Valdes locekle					T.Kampāne


Papildus informācijai:
Tamāra Kampāne
Valdes locekle
tel.67270618