Genovis erhåller 1,4 MSEK i forskningsstöd

Genovis deltar, som tidigare kommunicerats, i två forskningsprojekt som
beviljats externt forskningsstöd; EU-projektet LUPAS, www.lupas-amyloid.eu och
projektet Sentinel node. Bolaget har erhållit 1,4 miljoner kronor från EU för de
första insatserna i LUPAS-projektet. Detta innebär att Genovis hittills i år
erhållit 2,4 miljoner kronor i ersättning för de båda projekten. Genovis
kostnader relaterade till projekten kommer inte att belasta resultatet för 2010,
intäkterna kommer att periodiseras över året.

- Att få arbeta tvärvetenskapligt med ledande grupper inom medical imaging
betyder mycket för Genovis. För bolagets långsiktiga utveckling är det viktigt
att bedriva en aktiv forskning och det är självklart glädjande när kostnaderna
för de prioriterade projekten till stor del kan finansieras med externa medel.
Vi utvärderar löpande nya möjliga samarbetsformer i kombination med externa
forskningsstöd, säger Sarah Fredriksson, Vd Genovis

Genovis är en av åtta partners i det så kallade LUPAS-konsortiet där målet är
att ta fram nya verktyg och tekniker för diagnos och behandling av Alzheimers
sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar orsakade av prioner, ett infektiöst
protein som orsakar bland annat galna ko-sjukan hos nötkreatur samt
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människor.  LUPAS-projektet finansieras med
totalt 50 miljoner kronor från EU:s sjunde ramprogram och löper över tre år.

Sentinel node, är arbetsnamnet för det utvecklingsprojekt som Genovis driver
tillsammans med avdelningen för strålningsfysik vid Lunds Universitet. Projektet
är tvärvetenskapligt och målet för Genovis är att ta fram en multimodal partikel
som kan vägleda kirurgen samt underlätta diagnostik innan operation genom att
skilja på tumörcell och friska celler i portvaktskörteln. Projektet stöds av
Vetenskapsrådet och LMK Industri AB.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och
nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi
(NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience
industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på
Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission är Certified Adviser
åt Bolaget.